Bài tập Chọn đáp án đúng tiếng Anh lớp 5

Bài tập chọn đáp án đúng lớp 5 có đáp án

Bài tập Khoanh tròn đáp án đúng tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng dạng bài năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập về Chọn đáp án đúng lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Tài liệu Tiếng Anh do VnDoc.com tự biên soạn, không sao chép dưới mọi hình thức thương mại.

I. Circle the correct answer. 

1. It takes about forty hours ………….. from Hanoi to Hai Phong City.

A. to fly

B. flying

C. fly

D. to flying

2. ………….. is it from Hanoi to Thai Binh? ~ About 80 kilometers.

A. How old

B. How

C. How far

D. How many

3. There are two………….. in my country: dry season and rainy season.

A. season

B. seasons

C. people

D. students

4. What ………….. you ………….. last week?

A. do / do

B. are / do

C. did / do

D. are / going to do

5. Where is Tony from? ~ He is from …………...

A. Vietnam

B. American

C. Vietnamese

D. Singaporean

6. Yesterday John ………….. go to school because he ………….. a toothache.

A. didn’t / had

B. doesn’t / has

C. didn’t / has

D. doesn’t / had

7. I sometimes go ………….. in the summer

A. swim

B. swimming

C. to swim

D. to swimming

8. ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going to Da Lat.

A. How

B. What

C. Where

D. Who

9. We want to have a good time ………….. Quy Nhon

A. on

B. at

C. for

D. in

10. Linh ………….. a letter to her grandpa now.

A. is writeing

B. is writing

C. writes

D. wrote

II. Chọn và khoanh vào từ đúng A, B, hoặc C để phù hợp ở các câu.

1. In __________, it is warm and beautiful.

A. summer

B. winter

C. spring.

2. She __________ to the dentist. She has a toothache.

A. shouldn’t

B. should goes

C. should go.

3. What _________ Tom do tonight?

A. does

B. did

C. was.

4. ___________ is going to travel to Hanoi? Mrs Lien

A. where

B. when

C. who.

5. Turn right.. It’s _______________ your left.

A. on

B. in

C. from.

III. Khoanh tròn vào đáp án đúng

1 . He ………… to school every day.

A. went

B. goes

C . are

D . is

2. She usually goes to school .....foot.

A. at

B. on

C . in

D . by

3. How …………. is it from here to Vinh? - About 300 kilometres.

A. left

B. far

C. near

D. right

4 . What …………. the weather like today?

A. are

B. do

C. is

D. does

5. What do you usually do _______ the summer?

A. in

B. on

C. at

D. to

6. How ……………… do you play soccer?

A. far

B. often

C. never

D. ever

7. What did you do at the festival?. - I _________ many songs.

A. danced

B. sang

C. sing

D. draw

8. …………. the matter with you ?

A. when

B. who

C. what

D . how

9 . Did you clean the floor yesterday?............, I did.

A. No

B. it

C . oh

D . yes

10. Where …………….. the amusement park?

A. are

B. is

C. am

D. be

ĐÁP ÁN

I. Circle the correct answer.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

II. Chọn và khoanh vào từ đúng A, B, hoặc C để phù hợp ở các câu.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - A;

III. Khoanh tròn vào đáp án đúng

1 - B; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

6 - B; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

Trên đây là Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Dạng bài Chọn đáp án đúng có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều bài tập tiếng Anh lớp 5 theo chuyên đề khác nhau như:

Bài tập tìm từ khác loại tiếng Anh lớp 5

Bài tập Đoạn văn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo & download.

Đánh giá bài viết
1 2.434
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm