Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 5 có đáp án

Đề ôn tập Tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 5 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 5 mới giữa kì 2 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Circle the odd one out. (Chọn từ khác loại)

1. Autumn

Winter

Summer

Season

2. Who

What

There

When

3. Danced

Song

Stayed

Listened

4. Football

Play

Volleyball

Badminton

5. Doing

Watching

Spring

Reading

II. Select and circle A, B, C or D. (Chọn và khoanh vào A, B hoặc C)

1. What do you usually do ____ spring?

A. on

B. in

C. at

D. by

2. There _____a lot of flowers at the festival last week.

A. are

B. were

C. was

D. is

3 _________ did they do yesterday?

A. What

B. When

C. Where

D. Who

4. ______ you going to Nha Trang next week?

A. Is

B. Are

C. Do

D. Did

5. Peter doesn’t want _____ football.

A. play

B. to play

C. playing

D. played

III. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi)

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Linda isn’t from England.

2. There are five seasons in her country.

3. Her father and she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool and beautiful.

IV. Reorder the words to make sentence. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu)

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

1. Circle the odd one out.

1. Season

2. There

3. Song

4. Play

5. Spring

2. Select and circle A, B, C or D.

1. B; 2. B; 3. A; 4. B; 5. B;

3. Read the passage and answer the questions.

1. Fals;e 2. False; 3. True; 4. True; 5. False;

4. Reorder the words to make sentences.

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go straight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 5 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 trong thời gian nghỉ. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
41 6.655
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm