Bài tập trắc nghiệm câu giao tiếp tiếng Anh ôn thi vào lớp 10

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
BÀI TẬP ÔN THI TUYỂN LỚP 10 - TRẮC NGHIỆM GIAO TIẾP
1.
Would you like some beer? Yes, just…………
A. a little B. little C. few D. a few
2. How much is the computer? It’s …………$500. I’m sure it is.
A. can be B. must be C. may be D. might be
3. Do you mind if I borrow your plate? …………Do you need only one?
A. Not at all B. Yes, I do
C. I’m sorry D. Yes, I would
4. Have a nice weekend, won’t you? - …………
A. Well, I hope to B. Thanks. Same to you
C. Yes, I have D. I hope not
5. Thank you for a lovely evening. - …………
A. Have a good day B. You are welcome
C. Thanks D. Cheer
6. It’s a beautiful day, isn’t it? - …………
A. No B. Oh, why not?
C. Yes, it’s lovely D. I’m not sure
7. Can I help you? - …………
A. Yes, please B. All right. What is it?
C. You can D. Not at all
8. Nam: Congratulations!” Mai: ……………”
A. Thank you B. I’m sorry
C. Cheer up! D. You’re welcome
9. Jenifer: Let’s go camping”
Jack: ……………………………… The weather is not so good today”
A. No problem B. Just bring yourself
C. Oh, I don’t think it’s a good idea D. Yes, let’s do that
10. Tony: Would you like to have dinner with me tonight?”
Cindy: ……………………”
A. Thanks, but I’m afraid I’ve got something planned
B. I’m terribly sorry. But I have to disagree.
C. Thanks. And you?
D. Sure. Go ahead.
11. Lucy: Have a nice day!”
Susan: ……………………………..”
A. Don’t worry about it B. Thanks. The same to you.
C. That’s would be wonderful. D. You must be joking.
12. You look great in this new dress.- ________.
A. With pleasure B. Not at all
C. I am glad you like it D. Do not say anything about it
13. “I’m taking my driving test tomorrow.” - “………………………………….…..”
A. Good day B. Good luck C. Good time D. Good chance
14. Tom: “How do you do?” Jerry: “………………….
A. yes, OK B. Not too bad C. How do you do? D. I’m well
15. A: I’ve passed my exam. - B: “………………….
A. Good luck B. It’s nice of you to say so
C. That’s a good idea. D. Congratulations!
16. A: Would you like to have dinner with me?” B: …………”
A. Yes, I’d love to B. I’m very happy C. Yes, It is D. Yes, so do I
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
17. Sue: I love pop music” - Alice: ………………”
A. I do, too B. No, I won’t C. Yes, I like it D. Neither do I
18. David: Happy Christmas!” Jason: ………… . .
A. You are the same! B. Same for you! C. The same to you D. Happy Christmas.
19. Peter: Sorry, I’m late. - Mary: ………….
A. OK B. Don’t worry C. Hold the line please D. Go ahead
20. A: I hope to see you again. B: …………………
A. I hope so B. Good enough
C. Thank you D. I really enjoy meeting you too
21.A: Would you like a cup of coffee? B: ………………
A. Yes, thank a lot B. No, thanks you C. Yes, please D. No, you are welcome
22. A: Excuse me! - B: ……………?
A. What B. Yes C. No D. Thank you
23.A: Let’s meet for a coffee tonight. B: …………….
A. I hope not B. I’m afraid I can’t C. Yes, please D. Yes, thanks you
24. Why don’t we go to the zoo?-“…………”
A. Because we don’t have enough money C. I couldn’t agree more
B. That’s a good idea D. Yes, I’d love to
25. Would you like a cup of coffee?-“………”
A. No, thanks B. I’d love it
C. No, I wouldn’t D. I do like
26. That’s a wonderful party, Mike.-“…………”
A. Just because you like it C. It’s nice of you to say so
B. I like it, too D. It’s very nice of you to like it
27. Bye!”– “_____________.”
A. See you lately B. Thank you C. Meet you again. D. See you later
28. Could you bring me some water?” “________________.”
A.Certainly, sir B. No, I can't C. Yes, I can D. I don't want to
29. ______________?” “He's tall and thin with blue eyes.”
A. What does John look like B. Who does John look like
C. How is John doing D. What does John like
30. _______________?” “I have got a terrible headache.”
A. What’s the matter with you B. What’s the wrong with you
C. What’s happened with you D. What’s problem with you
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/luyen-thi-vao-lop-10

Tổng hợp câu giao tiếp thường gặp trong đề thi vào lớp 10

Câu giao tiếp là dạng bài xuất hiện với tần suất nhiều trong đề thi vào lớp 10, vì vậy các bạn nên chuẩn bị sẵn cho mình vốn kiến thức về dạng bải này để không bị bối rối và mất nhiều thời gian cho nó. Bài tập trắc nghiệm câu giao tiếp tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và biên soạn dưới đây rất hữu ích giúp cho các bạn ôn tập. Mời các bạn vào thử sức.

Song song với việc luyện đề thì việc bao quát toàn bộ từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh, ví dụ như Tổng hợp kiến thức về các Thì cũng rất quan trọng đối với việc đạt được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 sắp tới của các bạn.

Đánh giá bài viết
1 5.969
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm