Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm khách quan phần biểu đồ

Bài tập trắc nghiệm khách quan phần biểu đồ

Bài tập trắc nghiệm khách quan phần biểu đồ là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lý hay, giúp các sỹ tử có thể luyện tập được các dạng biểu đồ, phân biệt được các loại biểu đồ trong môn Địa lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích và dân số một số vùng nước ta năm 2006

Vùng

Đồng bằng sông Hồng

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Dân số (nghìn người)

18208

4869

12068

Diện tích (Km²)

14863

54660

23608

Trả lời từ câu 1 đến câu 4:

Câu 1. Mật độ dân số theo thứ tự giảm dần là:

A. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên

B. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên

C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng

D. Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

Câu 2. Mật độ dân số là:

A. Tích giữa số dân và diện tích

B. Thương giữa số dân và diện tích

C. Tổng giữa số dân và diện tích

D. Thương giữa diện tích và số dân

Câu 3. Vùng có mật độ dân cư thấp là do nhân tố:

A. Trình độ kinh tế, tình chất các hoạt động kinh tế

B. Đặc điểm dân cư và đô thị hóa

C. Đất đai - địa hình

D. Tất cả ý trên đúng

Câu 4. Phương hướng hiệu quả nhất cho vùng có mật độ dân cư thấp là:

A. Phân bố lại dân cư và lao động

B. Nâng cao trình độ tay nghề

C. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo

D. Xuất khẩu lao động

Cho bảng số liệu sau:

Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta giai đoạn 1979 – 2006 (‰)

Năm

1979

1989

1999

2006

Tỉ suất sinh

32.2

31.3

23.6

19.0

Tỉ suất tử

7.2

8.4

7.3

5.0

Trả lời từ câu 5 dến câu 9:

Câu 5. Biểu đồ thích hợp nhất cho bảng số liệu trên là:

A. Biểu đồ kết hợp

B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ cột

D. Biểu đồ đường

Câu 6. Nhận xét nào sai trong các nhận xét sau:

A. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử đều giảm

B. Tỉ suất sinh giảm nhanh hơn tỉ suất tử

C. Gia tăng dân số tự nhiên đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn cao (trên 1%)

D. Gia tăng dân số tự nhiên không có sự khác nhiều nhau giữa các giai đoạn

Câu 7. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (‰) được tính bằng:

A. Tích giữ tỉ suất sinh và tỉ suất tử

B. Hiệu giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử

C. Hiệu giữa tỉ suất tử và tỉ suất sinh

D. Thương giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử

Câu 8. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta đã giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng, vì:

A. Mỗi năm nước ta có hơn 1 triệu lao động bổ sung

B. Quy mô dân số nước ta lớn

C. Tỉ lệ trẻ sinh ra nhiều

D. Câu B + C đúng

Câu 9. Số trẻ em sinh ra mặc dù đã giảm nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao, điều này đã:

A. Tạo nguồn nhân lực dồi dào cho đất nước

B. Là gánh nặng cho gia đình và xã hội trong việc giáo dục, nuôi dạy

C. Là nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp hoặc không có việc làm ổn định

D. Tất cả đều đúng

Cho bảng số liệu sau:

Mật độ dân số một số vùng nước ta, năm 2006 (đơn vị: người/km²)

Vùng

Mật độ

Vùng

Mật độ

Đồng bằng sông Hồng

1225

Duyên hải Nam Trung Bộ

200

Đông Bắc

148

Tây Nguyên

89

Tây Bắc

69

Đông Nam Bộ

551

Bắc Trung Bộ

207

Đồng bằng sông Cửu Long

429

Trả lời từ câu 10 đến câu 13

Câu 10. Biểu đồ thích hợp nhất là:

A. Đường biểu diễn

B. Hình cột đôi

C. Miền

D. Hình cột đơn

Câu 11. Nhận xét nào đúng trong các nhận xét sau:

A. Mật độ dân số đồng bằng sông Hồng gấp 2,9 lần mật độ đồng bằng sông Cửu Long

B. Mật độ dân số Tây Nguyên thấp hơn đồng bằng sông Hồng là 14,8 lần

C. Đồng bằng tập trung ¼ dân số, vùng núi tập trung ¾ dân số.

D. Câu A + B đúng.

Câu 12. Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất nước do:

A. Lịch sử khai thác khá sớm, dân đông,

B. Phương thức sản xuất thô sơ, truyền thống

C. Có nghề trồng lúa nước phát triển, trình độ thâm canh, vị trí địa lí,...

D. Tất cả ý trên đúng.

Câu 13. Hậu quả lớn nhất của phân bố dân cư không hợp lí là:

A. Gây lãng phí nguồn lao động

B. Khai thác tài nguyên sẽ gặp khó khăn

C. Vấn đề môi trường, dịch bệnh,...phát sinh

D. Gây khó khăn cho phát triển kinh tế

Cho bảng số liệu sau:

Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 – 2006

Năm

Dân số thành thị (triệu người)

Tỉ lệ dân số thành thị trong dân số cả nước (%)

1990

12.9

19.5

1995

14.9

20.8

2000

18.8

24.2

2005

22.3

26.9

2006

22.8

27.1

Trả lời từ câu 14 đến câu 19:

Câu 14. Biểu đồ thích hợp nhất cho bảng số liệu trên là:

A. Biểu đồ đường kết hợp

B. Biểu đồ cột đôi

C. Biểu đồ cột ngang

D. Biểu đồ cột đơn (hai trục tung)

Câu 15. Số dân thành thì từ 1990 đến 2006 ở nước ta:

A. Có xu hướng tăng nhanh

B. Có xu hướng tăng nhưng chậm

C. Chiếm tỉ lệ cao hơn dân số nông thôn

D. Câu B + C đúng

Câu 16. Tỉ lệ dân số thành thị trong dân số cả nước (%) ở nước ta:

A. Tăng nhanh hơn số dân thành thị

B. Tăng chậm hơn số dân thành thị

C. Có xu hướng tăng nhưng còn chậm

D. Câu B + C đúng

Câu 17. Dân số thành thị và tỉ lệ dân số thành thị trong dân số của cả nước tăng do:

(1). Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa

(2). Mở rộng địa giới hành chính và nâng cấp các đô thị

(3). Nhiều đô thị mới được thành lập

(4). Dân số thành thị có xu hướng chuyển xuống nông thôn

(5). Quy mô dân số ở thành thị tăng

Số nhận định đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 18. Dân số thành thị năm 2005 chiếm (%):

A. 20.1

B. 25.0

C. 79.9

D. 75.0

Câu 19. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị năm 2005 (%):

A. 5.3

B. 4.5

C. 9.3

D. 2.1

Cho bảng số liệu sau:

GDP bình quân đầu người/tháng phân theo thành thị, nông thôn và theo vùng, năm 2004

Các vùng

GDP bình quân đầu người /tháng (nghìn đồng)

Cả nước

484.4

1. Theo thành thị và nông thôn

- Thành thị

- Nông thôn

815.4

378.1

2. Theo vùng

- Đông Bắc

- Tây Bắc

- Đồng bằng sông Hồng

- Bắc Trung Bộ

- Duyên hải Nam trung Bộ

- Tây Nguyên

- Đông Nam Bộ

- Đồng bằng sông Cửu Long

379.9

265.7

488. 2

317.1

414.9

390.2

833.0

471.1

Trả lời từ câu 20 đến câu 24:

Câu 20. Nhận xét nào đúng?

A. Thành thị có mức thu nhập cao gấp hơn 2.1 lần so với nông thôn

B. Nông thôn có mức thu nhập thấp do trình độ thấp

C. Câu A + B đúng

D. Câu A + B sai

Câu 21. Đông Nam Bộ có mức thu nhập cao nhất nước vì:

A. Là vùng đặc biệt quan trọng của đất nước

B. Công nghiệp phát triển mạnh

C. Nền kinh tế phát triển mạnh nhất nước

D. Tất cả đều đúng

Câu 22. Vùng có mức thu nhập GDP đứng thứ hai là:

A. Bắc Trung Bộ

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Duyên hải Nam trung Bộ

D. Đông Bắc

Câu 23. Xóa đói giảm nghèo cần được giải quyết vì:

A. Đảm bảo công bằng xã hội

B. Đảm bảo phát triển nguồn lực con người

C. Góp phần phát triển bền vững xã hội và môi trường

D. Tất cả ý trên

Câu 24. Thu nhập bình quân đầu người ở nước ta thấp do:

(1). Dân số chủ yếu nông thôn

(2). Dân số nước ta thuộc loại đông

(3). Thời tiết, thiên tai thất thường ở các vùng khó khăn

(4). Tình trạng nghèo chiếm tỉ lệ khá cao.

(5). Chịu ảnh hưởng của chiến tranh và các tệ nạn xã hội.

Số nhận định sai là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp của một số vùng năm 2000 (%)

Loại đất

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Cửu Long

Đất trồng cây hằng năm

84.2

75.0

Đất vườn tạp

5.8

3.9

Đất trồng cây lâu năm

2.5

13.4

Đất cỏ dùng cho chăn nuôi

0.2

0.0

Đất có mặt nước nuôi thủy sản

7.3

7.7

Trả lời từ câu 25 đến câu 27:

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bài tập trắc nghiệm khách quan phần biểu đồý, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 7.264
Sắp xếp theo

    Môn Địa lý khối C

    Xem thêm