Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4

1
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm
Môn: Toán lớp 4
Câu 1.
Ngày thứ nhất An đọc được
4
1
quyển sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp
8
5
quyển sách đó. Hỏi còn
lại bao nhiêu phần quyển sách An chưa đọc?
A.
8
7
B.
8
1
C.
8
3
D.
8
6
Câu 2.
3 cm
Tổng độ dài các đoạn thẳng có trong hình trên là:
A.
7cm
B.
10 cm
C.
6cm
D.
3cm
Câu 3.
Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 7:
A.
8 số
B.
9 số
C.
10 số
D.
7 số
Câu 4.
KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh
5
2
:
7
3
lµ:
A.
12
14
B.
12
5
C.
35
14
D.
15
14
Câu 5.
Ph©n sè b»ng ph©n sè
7
3
lµ:
A.
14
7
B.
28
12
C.
6
D.
17
13
Câu 6.
Cã bao nhiªu phÇn m
ư
êi trong mét nöa:
A.
20
B.
10
C.
5
D.
4
Câu 7.
An cã 24 viªn bi, B×nh cã nhiÒu h¬n trung b×nh céng sè bi cña c¶ hai b¹n lµ 8 viªn. Hái B×nh
bao nhiªu viªn bi?
A.
40 viªn
B.
36 viªn
C.
34 viªn
D.
32 viªn
Câu 8.
Tæng cña 3 sè tù nhiªn liªn tiÕp lµ 21. T×m 3 sè tù nhiªn ®ã ?
A.
21, 22, 23
B.
19, 20, 21
C.
7, 8, 9
D.
6, 7, 8
Câu 9.
Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt chiÒu dµi 36 m, chiÒu réng b»ng
3
2
chiÒu dµi. DiÖn tÝch cña
thöa ruéng ®ã lµ:
A.
24 m
2
B.
60 m
2
C.
864 m
2
D.
744 m
2
Câu 10.
Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 224 + 376 : 6 x 4 là:
2
A.
Chia, nhân, cộng
B.
Cộng. chia, nhân
C.
Nhân, chia,cộng
D.
Cộng, nhân, chia
Câu 11.
Sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè mµ tæng cña c¸c ch÷ sè b»ng 27 lµ:
A.
98 765
B.
98 730
C.
99 900
D.
99 999
Câu 12.
Trong 10 ngày, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 50kg đường. Trong 9 ngày đầu, cửa
hàng bán được 420kg đường. Hỏi ngày thứ mười, cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường?
A.
80kg
B.
30kg
C.
47kg
D.
50kg
Câu 13.
Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà không có chữ số 5:
A.
72 số
B.
Không thể tính được
C.
50 số
D.
18 số
Câu 14.
Trong các tích dưới đây, tích nào có kết quả gần 4000 nhất?
A.
528 x 7
B.
748 x 6
C.
812 x 5
D.
409 x 10
Câu 15.
Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng?
A.
7 đoạn thẳng.
B.
13 đoạn thẳng.
C.
10 đoạn thẳng.
D.
9 đoạn thẳng.
Câu 16.
Biểu thức nào dưới đây có kết quả bằng 34 x 78?
A.
(30 x 78) x (4 x 78)
B.
(30 x 78) + (4 x 78)
C.
(30 + 78) x ( 4 x 78)
D.
(30 + 78) + (4 + 78)
Câu 17.
hai líp 4A vµ 4B 44 häc sinh. BiÕt r»ng 1/3 häc sinh líp 4A th× b»ng 2/5 häc sinh
líp 4B. Hái líp 4A cã bao nhiªu häc sinh?
A.
33 häc sinh.
B.
24 häc sinh.
C.
20 häc sinh.
D.
30 häc sinh.
Câu 18.
Th«ng nhiÒu h¬n Minh 12 hßn bi. Hái Th«ng ph¶i cho Minh mÊy hßn bi ®Ó hai b¹n cã
bi b»ng nhau.
A.
12 hßn
B.
2 hßn
C.
6 hßn
D.
10 hßn
Câu 19.
Số hạng tiếp theo của dãy số sau
: 2, 3, 5, 9, 17, ... , là:
A.
30
B.
26
C.
33
D.
31
Câu 20.
§Ó sè 196* chia hÕt cho c¶ 2 vµ 3 th× ch÷ sè cÇn ®iÒn vµo vÞ trÝ dÊu * lµ:
A.
2
B.
4
C.
3
D.
6
Câu 21.
Trong một hộp bi 7 viên bi vàng, 8 viên bi xanh 9 viên bi đỏ.Hỏi không nhìn vào hộp
phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có mỗi loại 1 viên bi?
A.
15 viên
B.
18 viên
C.
16 viên
D.
17 viên
3
Câu 22.
Biết
4
1
của một bao gạo cân nặng 10kg. Hỏi
5
2
của bao gạo đó cân nặng bao nhiêu kg?
A.
22kg
B.
16kg
C.
20kg
D.
26kg
Câu 23.
Ph©n sè lín nhÊt trong c¸c ph©n sè d
ư
íi ®©y lµ:
A.
2
3
B.
4
3
C.
7
7
D.
3
4
Câu 24.
Số còn thiếu của dãy 1, 2, 4, 7, ..., 16. là:
A.
11
B.
10
C.
15
D.
12
Câu 25.
Ph©n sè nµo d
ư
íi ®©y b»ng ph©n sè
8
5
?
A.
16
15
B.
24
20
C.
24
15
D.
24
10
Câu 26.
Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 10 tuổi thì tổng số tuổi của cả
bố, mẹ và con là bao nhiêu?
A.
71
B.
61
C.
81
D.
51
Câu 27.
Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng:
A.
10
B.
9
C.
8
D.
12
Câu 28.
§iÒn thªm sè tiÕp theo vµo d·y sè sau cho hîp quy luËt: 2 , 5 , 9 , 14 , ..
A.
23
B.
20
C.
19
D.
21
Câu 29.
Số gồm 4 triệu, 2 chục nghìn, 3 chục viết là:
A.
4020030
B.
420030
C.
4200030
D.
42000030
Câu 30.
KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 47 082 - 1 628 lµ:
A.
46 464
B.
30 802
C.
45 454
D.
45 464
Câu 31.
KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh
2
1
+
3
1
lµ:
A.
2
5
B.
6
5
C.
3
5
D.
5
2
Câu 32.
15 m
2
9 dm
2
= ..... dm
2
. Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm lµ:

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 4

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 có thêm tài liệu ôn tập môn Toán, VnDoc xin giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 dành cho các em ôn tập chương trình Toán lớp 4, ôn tập các bài tập Toán 4 cơ bản và nâng cao một cách tổng hợp và hiệu quả nhất.

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4

300 bài ôn luyện môn Toán lớp 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm

Môn: Toán lớp 4

Câu 1. Ngày thứ nhất An đọc được 1/4 quyển sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 5/8 quyển sách đó. Hỏi còn lại bao nhiêu phần quyển sách An chưa đọc?

A. 7/8 B. 1/8 C. 3/8 D. 6/8

Câu 2.

Tổng độ dài các đoạn thẳng có trong hình trên là:

A. 7cm B. 10 cm C. 6cm D. 3cm

Câu 3. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 7:

A. 8 số B. 9 số C. 10 số D. 7 số

Câu 4.Có bao nhiêu phần mười trong một nửa

A. 20 B. 10 C. 5 D. 4

Đánh giá bài viết
167 39.374
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4

    Xem thêm