Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 10

Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 10 có đáp án

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 10 gồm 5 đề kiểm tra trắc nghiệm môn Vật lý, có đáp án đi kèm. Hi vọng tài liệu này giúp các bạn học sinh củng cố lại kiến thức, luyện tập trên lớp cũng như ở nhà nhằm học tốt môn Lý lớp 10, ôn tập cho bài thi cuối kì hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

KIỂM TRA 15 PHÚT
Đề 1

Câu 1. Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng?

A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình.

B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.

D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Câu 2. Chọn đáp án đúng.

Đặc tính của chất rắn đa tinh thể là

A. đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.

B. dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.

C. đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.

D. dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.

Câu 3. Chọn đáp án đúng.

Mức chất lỏng trong ống mao dẫn so với bề mặt chất lỏng bên ngoài ống phụ thuộc vào

A. đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng.

C. tính chất của chất lỏng và của thành ống.

B. đường kính trong của ống và tính chất của thành ống.

D. đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng và của thành ống.

Câu 4. Chọn đáp đúng.

Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào

A. nhiệt độ. B. diện tích bề mặt.

C. áp suất bề mặt chất lỏng. D. khối lượng của chất lỏng.

Câu 5. Chất rắn nào dưới đây, thuộc loại chất rắn kết tinh?

A. Thuỷ tinh. B. Nhựa đường. C. Kim loại. D. Cao su.

Câu 6. Khi vật rắn kim loại bị nung nóng thì khối lượng riêng của vật tăng hay giảm? Tại sao?

A. Tăng, vì thể tích của vật không đổi nhưng khối lượng của vật giảm.

B. Giảm, vì khối lượng của vật không đổi nhưng thế tích của vật tăng.

C. Tăng. vì thể tích của vật tăng chậm còn khối lượng của vật tăng nhanh hơn.

D. Giảm, vì khối lương của vật tăng châm còn thế của vật tăng nhanh hơn.

Câu 7. Vào một ngày mùa hè, cùng ở nhiệt độ 350C thì ở miền bắc và miền nam nước ta miền nào sẽ nóng hơn? Vì sao?

A. Miền bắc, vì độ ẩm của miền bắc lớn hơn

B. Miền nam, vì độ ẩm của miền nam lớn hơn.

C. Miền bắc, vì độ ẩm của miền bắc nhỏ hơn.

D. Miền nam, vì độ ẩm của miền nam nhỏ hơn.

Câu 8. Một thước thép ở 200C có độ dài 1m, hệ số nở dài của thép là = 11.10-6 K-1. Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép này dài thêm là:

A. 2,4 mm. B. 3,2 mm. C. 4,2mm. D. 0,22 mm.

Câu 9. Buổi sáng nhiệt độ không khí là 230C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 300C và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hỏi vào buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn? Biết khối lượng riêng của nước ở 230C là 20,60 g/m3 và 300C là 30,29 g/m3.

A. Buổi sáng. B. Buổi trưa. C. Bằng nhau . D. Không xác định được.

Câu 10. Câu nào dưới đây nói về đặc tính chất rắn kết tinh là không đúng?

A. Có thể có tính dị hướng hoặc tính đẵng hướng.

B. Có cấu trúc tinh thể.

C. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.

D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Câu 11. Khối lượng riêng của sắt ở 8000C bằng bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của nó ở 00C là 7,8.103 kg/m3 và hệ số nở dài của sắt là 11.10-6 K-1.

A. 7,900.103 kg/m3. B. 7,599.103 kg/m3.

C. 7,857.103 kg/m3. D. 7,485.103 kg/m3.

Câu 12. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa hơi hoàn toàn 2 kg nước ở 200C. Biết nhiệt độ sôi, nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước là 1000C, 4200 J/kg.K và 2,3.106 J/kg.

A. 2,636.106 J. B. 5,272.106 J.

C. 26,36.106 J. D. 52,72.106 J.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 10

Đáp án đề 1

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ĐA

B

A

D

D

C

B

A

D

B

D

B

B

Đánh giá bài viết
21 17.716
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý 10 - Giải lý 10 Xem thêm