Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 bao gồm 04 đề thi môn toán, là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề thi học kì 1 lớp 1, là tài liệu để các em ôn thi cuối kì 1 sắp tới đạt kết quả tốt nhất.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 1

Trường Tiểu học …..

Lớp: 1 ……

Họ và tên:…………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2019-2020

MÔN TOÁN LỚP 1

Ngày kiểm tra:…………………………..

Thời gian:40 phút (không kểthời gian phát đề)

PHÒNG

SỐ BÁO DANH

(Do thí sinh ghi)

Chữ ký giám thị

Mã phách

ĐIỂM

Chữ ký giám khảo 1

Chữ ký giám khảo 2

Mã phách

Bằng số

Bằng chữ

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số nhỏ hơn 8:

A. 4, 9, 6, 0

B. 0, 4, 6, 7

C. 9, 6, 4, 10

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 = ?

A. 6

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 3. Các số: 1, 3, 7, 2, 10 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 1, 3, 7, 2, 10

B. 7, 10, 2, 3, 1

C. 10, 7, 3, 2, 1

D.1, 2, 3, 7, 10

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + …. Là:

A. 0

B. 7

C. 1

D. 10

Câu 5. Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

A. 6

B. 5

C. 8

D. 4

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1 Tính

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Câu 2: <, >, =

5 + 3 .... 9

4 + 6 .... 6 + 2

7 + 2..... 5 + 4

2 + 4 .... 4 + 2

Câu 3: Tính

Đề thi học kì 1 lớp 1

Câu 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (2 điểm)

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn lại: ...quả chanh?

.....................................................................................

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 1

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi câu đúng đạt 1 điểm

1. b 2. a 3. d 4. b 5. b

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm):

Đề thi học kì 1 lớp 1

Câu 2 (1 điểm)

5 + 3 < 9

4 + 6 > 6 + 2

7 + 2 = 5 + 4

2 + 4 = 4 + 2

Câu 3 (1 điểm):

5 + 4 = 9

10 - 8 = 2

4 + 4 = 8

7 - 3 = 4

Câu 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (2 điểm)

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn lại: ...quả chanh?

Còn lại: 8 - 2 = 6 quả chanh.

3. Ma trận Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 1

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học:

Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

Câu số

1

3

2

Cộng, trừ trong phạm vi 10

Số câu

1

1

1

1

2

2

Số điểm

1

1

1

1

2

2

Câu số

2

6

4

8

Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Câu số

9

2. Hình học:

Nhận dạng các hình đã học.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

5

Tổng

Số câu

2

1

1

1

3

1

5

4

Số điểm

2

1

1

1

3

2

5

5

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC………..

Lớp : 1.....

Họ và tên: ......................................

Ngày thi: Thứ …, ngày tháng … năm 2019

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2019 - 2020

Môn: TOÁN Lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Số điền vào chỗ chấm là: 2 , ... , ... , 5, .... , 7

a. 3, 4, 5

b. 3, 4, 6

c. 5, 6, 7

d. 3, 4, 7

Câu 2: Các số: 5 , 8 , 6 , 10 , 3 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a, 5, 8 , 6 , 10, 3

b, 5 , 10 , 6, 8 , 3

c, 3 , 5 , 6 , 8, 10

d, 5, 6, 3, 8, 10

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng nhất

7 + 3 = ?

a. 8

b. 9

c. 10

d. 6

Câu 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất

Trong các số: 0, 9, 8, 4 , 5. Số bé nhất là:

a. 0

b. 4

c. 8

d. 5

Câu 5: 7 + 2 = .....

Số điền vào ô trống là:

a. 7

b. 8

c. 9

Câu 6: Đúng ghi Đ sai ghi S?

2 + 4 > 5

6 = 6 - 0

4 + 6 > 10

10 > 8 + 1

Câu 7: 9 – 4 + 1 = ?

a. 6

b. 7

c. 10

d. 9

Câu 8: 10 + 0 …. 5 + 5. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

a. <

b. >

c. =

II. Phần tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính

10 – 5

3 + 5

9 – 4

7 + 3

Câu 2:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Có . . . . hình tam giác

Câu 3:

9 ...4 + 4

5 + 2..... 3 + 5

8 ....10 – 3

6 + 2 .... 5 + 4

Câu 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

5. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 2

*Trắc nghiệm: 4,5đ

Câu 1: 0,5 đ .chọn đúng ý b

Câu 2: 0,5đ .chọn đúng ý c

Câu 3: 0,5đ. chọn đúng ý c

Câu 4: 0,5đ. chọn đúng ý a

Câu 5: 0,5đ. chọn đúng ý c

Câu 6: 1đ Điền đúng mỗi chỗ 0,25đ

Câu 7: 0,5đ. chọn đúng ý a

Câu 8: 0,5đ. chọn đúng ý c

*Tự luận: 5,5đ

Câu 1: 2đ Không đặt tính trừ nửa số điểm cho mỗi phép tính

Câu 2: 0,5đ Điền đúng số hình 0,5đ

Câu 3: 2đ Điền đúng mỗi ý 0,5 đ

Câu 4: 1đ Viết đúng phép tính thích hợp với tranh 1đ

6. Ma trận Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 2

Mach

KT-KN

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học

Đọc, viết, so sánh và sắp xếp các số từ 0 đến 10; Cộng, trừ các số trong phạm vi từ 3 đến 10

Số câu

4

2

1

2

1

8

2

Câu số

1,3,4,5

2,6

1

7,8

3

Số điểm

2,0

1,5

2,0

2

1

5,5

3

2. Yếu tố hình học

hình tam giác, hình vuông, hình tròn

Số câu

1

1

Câu số

2

Số diểm

0,5

0,5

3. toán có lời văn

Nhìn tranh, tóm tắt viết phép tính thích hợp

Số câu

1

1

Câu số

4

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

4

2

1

2

1

1

8

2

Số điểm

2,0

1,5

2,0

2,0

1

1

5,5

4,5

7. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 3

Mạch kiến thức, kỹ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Đọc, viết, các số trong phạm vi 10.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Cộng, trừ, so sánh trong phạm vi 10.

Số câu

1

1

1

2

1

5

Số điểm

1,5

0,5

2

2,0

6,0

Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Nhận dạng các hình đã học.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

4

1

3

8

Số điểm

5,0

1,0

4,0

10

8. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 3

Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống?

0

5

9

Bài 2: (1 điểm) chọn câu đúng nhất khoanh tròn?

Câu nào đọc viết đúng:

a/ sáu (6)

b/ sáu (9)

c/ sáu (5)

Bài 3: (0,5 điểm) Chọn đáp án đúng nhất khoanh tròn?

a/ 0 + 5 = 0

b/ 0 + 5 = 5

c/ 0 + 5 = 6

Bài 4: Tính (1,5 điểm)

10 – 10 =

3 + 7 =

9 - 0 =

Bài 5: (2 điểm) Tính:

4 + 2 + 5 =

10 - 1- 2 =

Bài 6: (2 điểm) > < = ?

5 .... 5 + 0

4 - 2 .... 4 + 2

9 .... 9 + 1

10 … 7

Bài 7: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp

Đề thi học kì 1 lớp 1 năm học 2019-2020

Bài 8: (1 điểm) Hình bên có mấy hình vuông?

Đề thi học kì 1 lớp 1 năm học 2019-2020

Có …. hình vuông

10. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 - Đề 3

Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống?

- Viết được 4 số đạt 0,5 viết được 8 số đạt: 1 điểm

Bài 2: (1 điểm) chọn đúng ý a

Bài 3: Tính: (0,5 điểm) chọn đúng ý b

Bài 4: Tính (1,5 điểm)

Đúng 1 phép tính đạt 0,5 điểm

Bài 5: (2 điểm)

Điền đúng kết quả mỗi bài đạt 1 điểm

Bài 6: (2 điểm) đúng 1 phép tính đạt 0,5 điểm

Bài 7: (1 điểm)

Viết được: 6 + 1 = 7

Bài 8: (1 điểm)

Có 5 hình vuông.

Học toán lớp 1 như thế nào và rèn luyện như thế nào rất quan trọng đối với các em học sinh, các thầy cô nên thường xuyên cho các em luyện đề thi để làm quen với các đề chính thức. Bên cạnh đó thì không nên tạo áp lực cho các em, hãy động viên các em một cách nhẹ nhàng để đem lại hiệu quả cho các em một cách tốt nhất.

Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020 được tải nhiều nhất:

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 3.630
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm