Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Quảng Ninh năm 2019

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Quảng Ninh

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Anh của sở Giáo dục và Đạo tạo Quảng Ninh năm học 2019 - 2020 có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo!

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Quảng Ninh năm 2019

1.D
2.B
3.A
4.D
5.C
6.A
7.A
8.D
9.C
10.A
11.C
12.B
13.C
14.B
15.C
16.D
17.A
18.B
19.C
20.A
21.FRIENDLY
22.INVENTION
23.CAREFULLY
24.COMPUSORY
25.MAINTENANCE
26.C
27.B
28.D
29.A
30.B
31.B
32.D
33.B
34.A
35.D

36. Knowing a foreign language is very interesting .

37. I wish I had a computer.

38. A new shopping mall will be built here.

39. Unless he works hard, he will lose his job.

40. As Jane wasn't invited to the party, she was annoyed.

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 - tỉnh Quảng Ninh 2019

I. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. (0.5 point)

Question 1:

A. invited

B. wanted

C. ended

D. liked

Question 2:

A. may

B. can

C. stay

D. say

II. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following questions. (0.5 point)

Question 3:

A. cartoon

B. western

C. teacher

D. chemist

Question 4:

A. diversity

B. traditional

C. attractiveness

D. generation

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Quảng Ninh năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 5.966
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm