Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Dương Đình Nghệ, Thanh Hóa năm học 2017 - 2018

SỞ GD & ĐT THANH HÓA ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THPT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ MÔN THI: TOÁN KHỐI 10
Thi gian làm bài: 90 phút
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đim)
Câu 1. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình:
042 x
A.

2;S
B.
2;S
C.

 ;2S
D.
 ;2S
Câu 2. Biết 2tan
, tính
co
t
A.
2
1
cot
B.
2
1
cot
C.
2
1
cot
D.
2
1
cot
Câu 3. Tìm tập xác định của hàm số 32 xy
A.
2
3
; B.
;
2
3
C.
2
3
; D.
;
2
3
Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình nào sau đây là phương trình của một đường tròn?
A. 04
22
yx B. 042
22
yx C. 042
22
yx D. 04
22
yx
Câu 5.
Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng
A. 12cossin
22
xx B . 1cos2sin
22
xx
C.
22cos2sin
22
xx
D.
1cossin
22
xx
Câu 6. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình: 06
2
xx
A.

 ;23;S B.

2;3S
C.

2;3S D.

 ;23;S
Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x-5y+4=0. Vectơ có tọa độ nào sau đây
vectơ pháp tuyến của đường thẳng d?
A.

1;5 B.

5;1 C.

5;1 D.

1;5
Câu 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?
A.

coscos
B.

coscos
C.
sin
2
cos
D .
sin
2
cos
Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm I(1;3) và đường thẳng d: 3x+4y=0. Tìm bán kính R của
đường tròn tâm I và tiếp xúc với đường thẳng d
A.
3R B.
5
3
R C.
1R D.15R
Câu 10. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng
A.
sin22sin B.
22
sincos2cos
C.

2sin21cossin
2
D.
2
cos212cos
Câu 11.
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bẳng 10,
độ dài trục bé bằng 8
A.
1
64100
22
yx
B. 1
6481
22
yx
C. 1
1625
22
yx
D. 1
36100
22
yx
Câu 12.
Có bao nhiêu số nguyên m để bất phương trình 0322
2
mmxx vô nghiệm?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Mã đề thi: 101
Đề chính thức
B. PHẦN TỰ LUẬN(7 đim)
Câu 1.(2,0đim) Giải các bất phương trình sau
a)
087
2
xx
b)
1132
2
xxx
Câu 2. (1,0 đim) Cho
2
0,
10
1
sin
. Tính
ta
n
,cos .
Câu 3. (1,0 đim) Chứng minh rằng

x
xx
xx
2
2
tan
1cossin
2sintan2
Câu 4. (2,0đim) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, có A(3;0), B(-2;1), C(4;1)
a)
Viết phương trình tổng quát của đường cao AH của
ABC
.
b)
Tìm tọa độ điểm M thuộc cạnh BC sao cho
MABABC
SS
2
3
Câu 5. (1,0 đim)m tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

03123
2
mxxm có nghiệm 1x
……………HẾT……………
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THPT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ MÔN THI: TOÁN KHỐI 10
Thi gian làm bài: 90 phút
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đim)
Câu 1.
Tìm một vec-tơ chỉ phương
u
của đường thẳng d:
ty
tx
53
21
A.

2;5
u B.

5;2
u C.

1;3
u D.

3;1
u
Câu 2. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình
093 x
A.

 ;3S
B.
 ;3S
C.

3;S
D.
3;S
Câu 3. Biết
3
1
cot
, tính
ta
n
A.
3tan
B. 3tan
C.
3
22
tan
D.
3
22
tan
Câu 4. Tìm tập nghiệm S của hệ bất phương trình
1324
532
xx
xx
A.

1;S B.
 ;8S C.

8;1S D.

,8
Câu 5.
Cho
2
0
, tìm mệnh đề đúng
A.
0cos
B. 0cos
C. 0tan
D. 0sin
Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C):

923
22
yx . Tìm tọa độ tâm Ibán kính
R của đường tròn (C).
A.

3,3;2 RI B.

3,2;3 RI C.

3,2;3 RI D.

9,2;3 RI
Câu 7. Tìm tập nghiêm S của bất phương trình: 0152
2
xx
A.

 ;53;S B.

5;3S
C.

5;3S D.

 ;53;
Câu 8.Tính khoảng cách từ điểm M(5;-1) đến đường thẳng d: 3x+2y+13=0
A.
2
13
B.
2 C.
13
28
D.
132
Câu 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?
A.
0
3
2
sin
B. 0
3
2
cos
C. 0
3
2
tan
D. 0
3
2
cot
Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường elip (E): 1
49
22
yx
, có hai tiêu điểm F
1
; F
2
. M là điểm
thuộc (E). Tính MF
1
+MF
2
.
A.5 B.6 C.3 D.2
Câu 11. Cho
2
3
,
5
4
sin
xx . Tính xx cossin
A.
25
11
B.
25
9
C.
5
1
D.
5
7
Câu 12. Có bao nhiêu số nguyên m để bất phương trình
0432
2
mmxx
vô nghiệm?
A. 5 B. 4 C. 6 D. 3
Mã đề thi: 102
Đề chính thức

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Dương Đình Nghệ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Dương Đình Nghệ, Thanh Hóa năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chu Văn An, Hà Nội năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Lê Hồng Phong, Khánh Hòa năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
8 574
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Kết nối

Xem thêm