Đề KSCL học kì 2 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2016 -2017
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN MÔN: SINH 9
THỜI GIAN: 45 PHÚT ( không kể thời gian giao đề)
I. Ma trËn:
Mức độ
Chủ đề
Biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Tổng
Tên chủ
đề
Số câu
Điểm
Số câu
Điểm
Số câu
Điểm
Số câu
Điểm
Số câu
Điểm
TN
TL
TN
TL
TL
TN
TL
Ch¬ng1.
øng dông
di truyÒn
häc
0, 25
Ch¬ng 2:
Sinh vËt
m«i
trêng.
2
1,25
1
1, 0
2, 25
Ch¬ng 3.
sinh
th¸i.
2
0, 5
1
2,0
2, 5
Ch¬ng4.
Con
ngêi- d©n
m«i
trêng.
1
0,25
2
0, 5
1
1,5
1
0, 5
2,7 5
Ch¬ng 5.
B¶o
m«i
trêng.
1
1,0
1
1,0
2,25
Tổng
Số câu
6
Điểm
4,0
Số câu
4
Điểm
3,0
Điểm
2,0
Số câu
1
Điểm
1,0
Điểm
10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tân Viên: II. §Ò bµi:
I. PhÇn tr¾c nghiÖm
: (3 ®iÓm)
Câu 1 (1,0đ): Ghép các đặc điểm cột B với các mối quan hệ khác loài cột A sao cho phù hợp điền
vào cột C trong bảng sau:
Cột A
Quan hệ khác
loài
Cột B
Đặc điểm
Cột C
Trả lời
1. Cộng sinh
A. Sinh vật sống nhờ trên thể sinh vật khác lấy c chất dinh
dưỡng, máu.....từ sinh vật đó
1-
2. Hội sinh
B. Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi các
điều kiện sống khác nhau của môi trường
2-
3. Cạnh tranh
C. Các sinh vật cùng một loài tranh giành nhau thức ăn, nơi
các điều kiện sống khác nhau của môi trường
3-
4. sinh, nửa
sinh
D. Sự hợp tác cùng lợi giữa c loài sinh vật
4-
E. Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên lợi còn
bên kia không có lợi cũng không hại
Câu 2: ( 2,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Thế nào một quần sinh vật.
a. Tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian nhất định.
b. Tập hợp nhiều loài sinh vật trong hệ sinh thái.
c. Tập hợp nhiều chuỗi thức ăn nhiều m¾t xÝch chung trong hệ sinh thái.
d. Tập hợp bao gồm các quần sinh vật khu vực sống của quần xã.
2. Thế nào môi trường sống của sinh vật?
a. nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những bao quanh chúng.
b. nơi tìm kiếm thức ăn, nước uống của sinh vật.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
c. nơi của sinh vật.
d. nơi kiếm ăn, làm tổ của sinh vật .
3. Tµi nguyªn kh«ng t¸i sinh lµ g×?
a. tµi nguyªn con ngêi khai th¸c dông sau mét thêi gian c¹n kiÖt.
b. tµi nguyªn tËn con ngêi thÓ khai th¸c m·i m·i.
c. tµi nguyªn khi ®îc khai th¸c dông hîp lÝ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn phôc håi.
d. tµi nguyªn n¨ng lîng vÜnh cöu.
4. Sinh vật nào mắt ch cuối cùng trong chuỗi thức ăn hoàn chỉnh?
a. Vi sinh vật phân giải.
b. Động vật ăn thực vật.
c. Động vật ăn thịt.
d. Thực vật.
5. Để gãp phn bo v rng, điu kh«ng n làm là g×?
a. Chp hành tt c¸c quy định v bo v rng.
b. Khai th¸c s dng nhiu hơn c©y rng và thó rng.
c. Kết hp khai th¸c hp vi quy hoch phc hi và làm t¸i sinh rng
d. Tiếp tc trng c©y g©y rng, chăm sãc rng hin cã.
6. Đối vi nh÷ng vïng đất trng, đồi nói trc th× bin ph¸p ch yếu và cn thiết nht là:
a. Trng c©y g©y rng. b. X©y dng nhà m¸y nghip.
c. Làm nhà để . D. Để đất bỏ trống.
7. Đối vi động vt hoang d·, lut bo v m«i trường quy định:
a. Ch được săn bt thó ln. b. Nghiªm cm đ¸nh bt.
c. Va đ¸nh bt va nu«i phc hi. d. Kh«ng săn bt động vt non.
8. Trong chăn nuôi người ta đã áp dụng phương pháp lai kinh tế để mang lại sản lượng cao khi:
a. Lai ng Thanh Hóa với Hôn sten Lan.
b. Lai ngô Việt Nam với ngô Mêhicô.
c. Lai lúa Việt Nam với lúa Trung Quốc.
d. Lai chua hồng Việt Nam với chua Ba Lan trắng.
PhÇn luËn
: 7 ®iÓm
C©u 1: (1,0
đ
i
m): Gi
a c¸c sinh v
t cïng lo
à
i nh
ng m
i quan h
n
à
o? Cho bi
ế
t ý ngh
ĩ
a c
a c¸c m
i
quan h
đ
ã.
C©u2: (2,0điÓm): ThÕ o mét quÇn thÓ SV? Lêy dô? Hãy nªu c¸c ®Æc trng c¬ b¶n cña quÇn thÓ.

Đề KSCL học kì 2 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 9 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2016 - 2017 được VnDoc.com đăng tải. Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh này sẽ giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn sinh hiệu quả. Đề thi môn Sinh học lớp 9 học kì 2 này bao gồm đề thi và đáp án, hi vọng giúp các bạn chuẩn bị tốt cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 8 môn Hóa học năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Trưng Vương

Đánh giá bài viết
1 361
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh Học Xem thêm