Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10,198….9,891

b) 19,025….19,1

c) 10%.... 1/10

d) 2,5….250%

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 5 trong số 14,508 đứng ở:

A. Hàng trăm

B. Hàng phần trăm

C. Hàng phần nghìn

D. Hàng phần mười

b) Phân số viết dưới dạng số thập phân là

A. 8,5

B. 1,875

C. 18,75

D. 17,85

c) Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5,6cm là:

A. 31,36 cm3

B. 125,44 cm3

C. 175,616 cm3

D. 188,16cm3

d) Tỉ số phần trăm của 3,6 và 4,5 là:

A. 0.8%

B. 8%

C. 0,08%

D. 80%

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 17,62 + 21,19

b) 63,54 – 19,28

c) 119,24 x 5,7

d) 79,688 : 5,6

Bài 4. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ trống:

a) 82,52m2….8352dm2

b) 1569dm3….15,69m3

c) 10 tấn 40kg ….1040kg

d) 5 phút 30 giây…. 5,30 phút

Bài 5. Biểu đồ hình quạt dưới đây nói về kết quả học tập của khối Năm trường tiểu học Thành Công. Biết tổng số học sinh khối Năm là 240 học sinh. Hãy tính và ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Học sinh giỏi:…em

b) Học sinh khá:…em

c) Học sinh trung bình:…em

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 6. Cho hình thang ABCD có đáy AB = 1/2 CD. Điểm M là trung điểm của CD. Nối B với M. Diện tích tam giác BCM là 35cm2. Tính diện tích hình thang ABCD

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1:

a) >

b) <

c) =

d) =

Bài 2.

a. D

b. B

c. D

d. D

Bài 3.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 4.

a) =

b) <

c) >

d) >

Bài 5.

a) 60

b) 144

c) 36

Bài 6.

Vì 3 tam giác này có chiều cao bằng chiều cao của hình thang ABCD và các đáy AB, DM, MC bằng nhau.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Vậy diện tích hình thang ABCD là:

35 x 3 = 105 (cm2)

Đáp số: 105cm2

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 trên, các bạn luyện giải bài tập môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc.

Đánh giá bài viết
261 41.607
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 5

    Xem thêm