Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 1/11 - đề thi 701
SỞ GD-ĐT NH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi 04 trang
ĐỀ THI: 701
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài 50 phút; Không kể thời gian giao đề./.
Họ tên thí sinh:…………................................................SBD:……………………….
Câu 41: Số electron trong ion CO
3
2-
A. 2. B. 60. C. 30. D. 32.
Câu 42: Trong dung dịch Ba(OH)
2
pH = 12, nồng độ của dung dịch Ba(OH)
2
A. 0, 0001M B. 0,0005M C. 0,01M D. 0,005M
Câu 43: Cho 5,6 gam Fe tan hoàn toàn trong dung dịch X chứa HCl vừa đủ. Số mol HCl trong dung dịch X
A. 0,015 mol. B. 0,3 mol. C. 0,1 mol. D. 0,2 mol.
Câu 44: Trong hệ phản ứng trạng thái cân bằng : 2SO
2
(k) + O
2
(k)
2SO
3
(k);
H< 0. Nồng độ của SO
3
sẽ tăng, nếu
A. giảm nồng độ của SO
2
. B. tăng nồng độ của SO
2
C. tăng nhiệt độ. D. giảm nồng độ của O
2
.
Câu 45: Dung dịch axit hipocloro (bỏ qua sự điện ly của nước) thể chứa các phần tử nào sau đây?
A. H
+
, ClO
-
, HClO, H
2
O B. H
+
, ClO
-
, H
2
O
C. H
+
, ClO
-
D. H
+
, ClO
-
, HClO, OH
-
Câu 46: Khí amoniac làm giấy qu tím m
A. chuyển thành màu xanh. B. không đổi màu.
C. chuyển thành màu đỏ. D. mất u.
Câu 47: Liên kết hoá học trong phân t nào sau đây liên kết ion?
A. Cl
2
B. NaCl C. HCl D. H
2
O
Câu 48: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, thể ng muối nào sau đây làm bột nở?
A. NH
4
HCO
3
. B. NH
4
NO
2
. C. (NH
4
)
2
SO
4
. D. CaCO
3
.
Câu 49: Phương pháp chủ yếu sản xuất N
2
trong công nghiệp
A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng B. Nhiệt phân muối NH
4
NO
2
C. Phân hủy Protein D. Tất cả đều đúng
Câu 50: Muối nào sau đây không phải muối axit?
A. KHSO
4
B. Na
2
HPO
4
C. NH
4
Cl D. Ca(HCO
3
)
2
Câu 51: Dung dịch của 1 bazơ 25
0
C
A. [H
+
] > 10
-7
M B. [H
+
] = 10
-7
M
C. [H
+
] < 10
-7
M D. [H
+
][OH
-
] > 10
-14
M
Câu 52: Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không xảy ra phản ứng?
A. KOH + CaCO
3
B. HCl + Fe(OH)
3
C. CuCl
2
+ AgNO
3
D. K
2
SO
4
+ Ba(NO
3
)
2
Câu 53: Cho 200ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M H
2
SO
4
0,5M . Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để
trung hoà dung dịch axit đã cho
A. 400ml. B. 200ml. C. 300ml. D. 15ml.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 2/11 - đề thi 701
Câu 54: Chất nào sau đây thể dùng làm khô khí amoniac
A. P
2
O
5
B. H
2
SO
4
đặc C. CuSO
4
khan D. Vôi sống
Câu 55: Khi h㜠a tan x mol Al
2
(SO
4
)
3
vào nước thu được 1 lít dung dịch X nồng độ ion SO
4
2-
0,03
mol/lit. Giá trị của x
A. 0,015. B. 0,01. C. 0,09. D. 0,02.
Câu 56: Ôxit tác dụng với NaOH đồng thời tạo ra 2 muối; oxit đó là:
A. Fe
3
O
4
B. CO
2
C. NO
2
D. CO
Thông hiểu
Câu 57: Hoà tan hoàn toàn 11,76 gam Fe trong dung dịch HNO
3
loãng dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu
được V ml khí NO duy nhất đktc. Giá trị của V là.(Fe=56)
A. 2,352 lít B. 4,480 lít C. 4,704 lít D. 13,44 lít
Câu 58: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học
A. Cu + dung dịch FeCl
3
. B.
Cu + dung dịch FeCl
2
.
C.
Fe + dung dịch FeCl
3
.
D. Fe + dung dịch HCl.
Câu 59: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. (NH
4
)
2
HPO
4
KOH B. Ba(OH)
2
H
3
PO
4
C. Cu(NO
3
)
2
HNO
3
D. Al(NO
3
)
3
NH
3
Câu 60: Hợp chất H
3
, trong đó Hidro chiếm 17,65 về khối lượng. Nguyên tố
A. N = 14. B. Br = 80. C. K= 39. D. P = 31.
Câu 61: Kim loại bị thụ động trong HNO
3
đặc nguội
A. Al, Fe B. Pt, Au C. Ag, Fe D. Pb, Ag
Câu 62: Loại phân bón hoá học có tác dụng làm cho cành lá khoẻ, hạt chắc, quả hoặc củ to là
A. phân lân. B. phân vi lượng. C. phân kali. D. phân đạm.
Câu 63: Thêm 0,1 mol P
2
O
5
vào dung dịch chứa 0,4 mol KOH . Sau phản ứng, trong dung dịch muối
nào ?
A. K
3
PO
4
KOH B. K
3
PO
4
C. KH
2
PO
4
D. K
2
HPO
4
Câu 64: Cho kim loi M tác dng vi Cl
2
đưc mui X ; cho kim loi M tác dng vi dung dch HCl đưc mui Y .
Nếu cho kimloi M c dng vi dung dchmui X ta cũngđưc mui Y . Kim loi M có th là
A. Mg. B. Zn. C. Al. D. Fe.
Vận dụng
Câu 65: Cho mẩu Na vào dung dịch các chất (riêng biệt) sau : Ca(HCO
3
)
2
(1), CuSO
4
(2), KNO
3
(3), HCl
(4). Sau khi các phản ứng xảy ra xong, ta thấy các dung dịch có xuất hiện kết tủa
A. (2) (3). B. (1) (2). C. (1) (3). D. (1) (4).
Câu 66: Chỉ được dùng một kim loại, thể phân biệt các dung dịch muối sau đây: NH
4
NO
3
,
(NH
4
)
2
SO
4
,KCl, K
2
SO
4
. Kim loại đó là:
A. Al B. Fe C. Ba D. Na
Câu 67: Cho hỗn hợp X gồm Fe
2
O
3
, ZnO Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y
phần không tan Z . Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa
A. Fe(OH)
3
. B.
Fe(OH)
2
Cu(OH)
2
.
C.
Fe(OH)
2
, Cu(OH)
2
Zn(OH)
2
.
D. Fe(OH)
3
Zn(OH)
2
.
Câu 68: Cho MnO
2
tác dụng với dung dịch HCl đặc đun nóng thì thu được 16,8 gam Cl
2
. Biết hiệu suất
phản ứng 80. Khối lượng MnO
2
đã dùng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 3/11 - đề thi 701
A. 25,732 gam. B. 12,683 gam. C. 43,235 gam. D. 145,53 gam.
Câu 69: Cho 1,32 gam (NH
4
)
2
SO
4
tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được một sản phẩm khí.
Hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên vào dung dịch chứa 3,92 gam H
3
PO
4
. Muối thu được
A. (NH
4
)
2
HPO
4
. B. NH
4
H
2
PO
4
.
C. (NH
4
)
3
PO
4
. D. NH
4
H
2
PO
4
(NH
4
)
2
HPO
4
.
Câu 70: Cho phản ứng hóa học: aCu + bHCl + cNaNO
3
dCuCl
2
+ eNaCl + gNO + hH
2
O ;
Với bộ hệ số (a, b, tối giản nhất). Giá trị của b
A. 7. B. 8.
C. 3 D. 10.
Câu 71: Trong đồ điều chế Cl
2
trong ph㜠ng thí nghiệm, để thu khí Cl
2
người ta dùng phương pháp nào
phù hợp nhât?
A. Đẩy không khí úp bình. B. Đẩy nước.
C. Đẩy dung dịch NaOH đặc. D. Đẩy không khí, ngửa bình.
Câu 72: Cho hỗn hợp X gồm Cu; Fe 0,2 mol Fe
3
O
4
phản ứng với dung dịch HNO
3
loãng thu được
dung dịch Y chỉ chứa muối của kim loại giải phóng ra 0,2 mol khí NO . Số mol HNO
3
phản ứng bằng
A. 0,8. B. 2,4. C. 1,2. D. 1,6.
Vận dụng cao
Câu 73: Dung dịch X chứa các ion Fe
3+
; NO
3
-
; NH
4
+
; Cl
-
. Chia dung dịch X thành 3 phần bằng nhau: Phần
1 tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng được 6,72 lít khí (đktc) 21,4 gam kết tủa. Phần 2 cô cạn thu
được 56,5 gam muối khan. Cho vào phần 3 dung dịch H
2
SO
4
dư, dung dịch thu được thể h㜠a tan tối đa m
gam Cu tạo ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m
A. 86,4 B. 35,2 C. 105,6 D. 28,8
Câu 74: H㜠a tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
Fe
3
O
4
vào dung dịch HCl dư, thu được 0,04
mol H
2
dung dịch chứa 36,42 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, h㜠a tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch
chứa 0,625 mol H
2
SO
4
(đặc), đun nóng, thu được dung dịch Y a mol SO
2
(sản phẩm khử duy nhất của
S
+6
). Cho 450 ml dung dịch NaOH 1M o Y, sau khi c phản ứng kết thúc, thu được 10,7 gam kết tủa. Giá
trị của a
A. 0,125 B. 0,155. C. 0,145. D. 0,105.
Câu 75: Các nhận xét sau :
(1) Phân kali được sản xuất chủ yếu K
2
SO
4
KCl.
(2) Trong công nghiệp, H
3
PO
4
được điều chế chủ yếu bằng cách cho quặng apatit hoặc
photphorit tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
đậm đặc.
(3) Nguyên liệu sản xuất HNO
3
trong công nghiệp N
2
, không khí H
2
O.
(4) HPO
3
tác dụng dễ dàng với H
2
O tạo ra H
3
PO
4
.
(5) Hầu hết các muối axit tạo thành từ H
3
PO
4
đều dễ tan trong nước chất điện li mạnh.
(6) thể nhận biết H
3
PO
4
trong dung dịch bằng dung dịch AgNO
3
.
Số nhận xét không đúng là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 76: Trong c dung dịch: HNO
3
, NaCl, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
, KHSO
4
, Mg(NO
3
)
2
, bao nhiêu cht c dụng
đưc với dung dch Ba(HCO
3
)
2
?
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 77: Dung dịch X chứa 0,2 mol Ca
2+
; 0,08 mol Cl- ; z mol
3
HCO
t mol
3
NO
. cạn X rồi nung
đến khối lượng không đổi, thu được 16,44 gam chất rắn Y . Nếu thêm t mol HNO
3
vào X rồi đun dung dịch
đến cạn thì thu được muối khan khối lương
A. 19,48 gam. B. 30,52 gam. C. 25,56 gam. D. 20,60 gam.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập môn Hóa học nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 2 mã đề là 701 và 707, mỗi mã đề gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 50 phút và có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11 nhé. Ngoài ra VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
7 319
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm