Đề thi học kì 2 lớp 10 môn tiếng Anh năm 2021 số 1

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 10 học kì 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 tiếng Anh 10 năm 2021 dưới đây nằm trong bộ đề tiếng Anh lớp 10 học kì 2 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 10 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 10 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả. 

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại.

Câu 1: A. consider B. become C. cup D. city

Câu 2: A. design B. classical C. music D. museum

Chọn phần gạch chân cần được sửa để có câu đúng.

Câu 3: It was (A) surprised (B) that (C)she passed the (D) exam.

Câu 4: If I (A) don't like you, I wouldn't (B) invite you (C) to my(D) house.

Câu 5: (A) It was not until 1915 (B) that the cinema really (C) becomes (D)an industry.

Câu 6: (A) In spite interruption, she was still (B) able to finish (C) her assignment before (D) class

Đọc đọan văn và chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào khoảng trống.

FOOTBALL

Association football, soccer or simply football is a/an (7) ..................sport played between two teams each (8)..................of 11 players and is widely considered to be the most (9)..................sporting game in the world. It is a ball game played on a rectangular grass field with a (10).................. at each end. The object of the game is to (11)..................by kicking or heading the ball into the opposing goal.

Câu 7: A. team B. couple C. individual D. running

Câu 8: A. competing B. including C. consisting D. eliminating

Câu 9: A. popular B. popularity C. populous D. popularly

Câu 10: A. pole B. gate C. goal D. net

Câu 11: A. consider B. eliminate C. compete D. score

Chọn câu có nghĩa đúng như câu được cho.

Câu 12: Tom eats the whole cake, so he feels sick.

A. Tom feels sick because he hasn't eaten the whole cake.

B. If Tom didn't eat the whole cake, he wouldn't feel sick.

C. If Tom had eaten the whole cake, he would have felt sick.

D. If Tom hadn't eaten the whole cake, he wouldn't feel sick.

Câu 13: They were carrying two injured players out of the field.

A. Two players were injured and carried out of the field.

B. Two players were injured and carrying out of the field.

C. Two injured players were being carried out of the field.

D. The field was being carried two injured players.

Câu 14: They didn't recognize me until I talked.

A. It was not until I talked that they recognized me.

B. They recognized me when I talked.

C. They didn’t recognize me when I talked

D. It was not until I talked they recognized me.

Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại.

Câu 15: A. event B. postpone C. compete D. football

Câu 16: A. language B. emotion C. communicate D. combine

Chọn từ hoặc cụm từ đúng để điền vào khoảng trống:

Câu 17: We are learning English …………… a good job.

A. got

B. get

C. getting

D. to get

Câu 18: If I............ ill, I wouldn't have been absent from class.

A. weren't

B. hadn't been

C. had been

D. would have been

Câu 19: The children became ………………….. about the cartoon.

A. exciting

B. to excite

C. excited

D. excite

Câu 20: How do you do? .I’m Bill Thomson.- .............................

A. What do you do?

B. How do you do?

C. Very well. Thank you

D. Thank you

Câu 21: The roads in our town..................... .

A. wide

B. are being widen

C. are being widened

D. are being wide

Câu 22: Like language, music is used to...............

A. entertain

B. communicate

C. entertainment

D. communication

Câu 23: “..................does she jog every day for?” “To stay fit.”

A. What

B. Why

C. Which

D. When

Câu 24: They do not want to live in a big city.................. they know its advantages.

A. as if

B. and

C. but

D. although

Câu 25: Pele is famous .................. his football record.

A. for

B. on

C. of

D. with

Câu 26: ............did you buy this book? -I bought it yesterday.

A. Why

B. Who

C. What

D. When

Câu 27: To say goodbye to somebody, you say”...................”

A. Pardon?

B. Bless you!

C. See you!

D. Great you!

Câu 28: There is ………………….. book on the table. …………… book is new.

A. the / The

B. a / The

C. the/ A

D. an / The

Câu 29: The World Cup is held every four years.

A. attracted

B. followed

C. planned

D. organized

Câu 30: It was not until December 25 ..................the exam results would be announced.

A. which

B. that

C. what

D. when

Dựa vào từ gợi ý để viết lại những câu sau sao cho cùng nghĩa như câu được cho

l. The girl didn't do her homework until her mother came home.

It was not until .....................

2. They went out although the weather was bad.

In spite of.

3. We don’t buy this car because we don’t have enough money.

If...........................................................................................................................

4. I didn’t have an umbrella with me and so I got wet

If............................................................................................................................

5. They are decorating the living - room

The living - room......................................................................................................

Trên đây là Đề thi học kì 2 lớp 10 tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập lớp 10 THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu đầy đủ các môn học mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 504
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 10 Xem thêm