Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 2 trường THPT Chuyên Đại học Vinh

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐẠI HỌC VINH
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
LẦN 2
Bài thi: KHTN
Môn thi thành phần: Vật
Thời gian: 50 phút
Câu 1: Trong dao động điều hòa, giữa chu T tần số dao động f mối liên hệ
A.
/T f
. B.
2 /T f
. C.
/ 2T f
. D.
1/T f
.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?
A. Mỗi phôtôn một năng lượng xác định.
B. Năng lượng của phôtôn các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.
C. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.
D. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyền động.
Câu 3: Trong t nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng
a
, khoảng
cách t mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là
D
. Hai khe được chiếu bằng bức xạ
bước sóng
. Công thức tính khoảng vân giao thoa thu được trên màn
A.
2 /i a D
. B.
2 /i D a
. C.
/i a D
. D.
/i D a
.
Câu 4: Đặt điện áp
0
cosu U t
vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện trở
R
, một cuộn cảm thuần
một tụ điện
C
mắc nối tiếp. Điều kiện đề cộng hường điện
A.
2
L CR
. B.
R L
. C.
1/L C
. D.
1/R C
.
Câu 5: Một con lắc xo gồm vật nhỏ có khối lượng
m
xo nhẹ độ cứng
k
. Con lắc dao động
điều hòa tự do với chu kỳ
A.
/m k
. B.
/k m
. C.
2 /m k
. D.
2 /k m
.
Câu 6: Quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ
A. biên độ sóng. B. bước sóng. C. vận tốc dao động. D. tốc độ truyền sóng.
Câu 7: Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn
A. khối lượng. B. số notrôn. C. số prôtôn. D. số nuclôn.
Câu 8: Một sóng điện từ truyền trong chân không với bước sóng
25m
. Lấy
8
3.10 m / sc
. Tần số của
sóng
A.
6kHz
. B.
12MHz
. C. 12 kHz D. 6 MHz
Câu 9: Một con lắc lò xo dao động điều hòa tự do theo phương thẳng đứng, tại hai thời điểm liên tiếp
con lắc đi qua vị trí cân bằng thì
A. vận tốc bằng nhau, động năng bằng nhau.
B. động năng bằng nhau, động lượng bằng nhau.
C. gia tốc bằng nhau, vận tốc bằng nhau.
D. gia tốc bằng nhau, động năng bằng nhau.
Câu 10: Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng tính chất sóng?
A. Hiện tượng quang điện ngoài. B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.
C. Hiện tượng quang điện trong. D. Hiện tượng quang phát quang
Câu 11: Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện
tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. năng lượng âm B. mức cường độ âm. C. cường độ âm. D. tốc độ truyền âm.
Câu 12: Trong hệ SI, đơn vị nào sau đây đơn vị của cường độ điện trường
A. Vôn trên mét
(V / m)
. B. Cu lông (C).
C. Niu ton
( )N
. D. Ampe (A).
Câu 13: Số notrôn trong hạt nhân
238
92
U
A. 92. B. 330. C. 146. D. 238.
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở tổng
trở của đoạn mạch giá trị lần lượt
100
100 2
. Hệ số công suất của đoạn mạch
A. 1,41. B. 0,87. C. 0,50. D. 0,71.
Câu 15: mặt nước hai nguồn sóng dao động cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với
mặt nước. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm đó các phần tử nước dao động
với biên độ cực đại sẽ hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng
A. một số nguyên lần bước sóng. B. một số nguyên lần nửa bước sóng.
C. một số lần một phần bước sóng. D. một số lẻ lần nửa bước sóng.
Câu 16: Một mạch dao động điện từ tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm
1/ ( )mH
tụ điện có
điện dung
4 / ( )nF
. Chu kỳ dao động riêng của mạch
A.
4 s
. B.
16 s
. C.
1 s
. D.
16ms
.
Câu 17: Hạt nhân
56
26
Fe
khối lượng 55,9349 u. Cho khối lượng của prôtôn notrôn lần lượt
1,0073 u 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân
56
26
Fe
A. 0,4867 u. B. 0,5159 u. C. 0,5786 u. D. 0,6395 u.
Câu 18: Khi làm thực hành về hiện tượng cộng hưởng ta hệ
thống các con lắc đơn bố trí như hình vẽ. Con lắc 1 con
lắc điều khiển. Kéo con lắc điều khiển 1 lệch khỏi vị trí
cân bằng rồi thả nhẹ cho dao động. Các con lắc còn lại
thực hiện đao động cưỡng bức, con lắc dao động mạnh
nhất
A. con lắc 2 B. con lắc 5
C. con lắc 4 D. con lắc 3
Câu 19: Trong các xưởng sơn ô tô, toa xe. để sơn mau khô, người ta chiếu vào vật vừa sơn một chùm tia
bước sóng thích hợp. Chùm tia bước sóng thích hợp đó
A. tia hồng ngoại. B. tia phóng xạ. C. tia Rơn-ghen. D. tia tử ngoại
Câu 20: Hai con lắc đơn chiều dài dây treo bằng nhau, vật nặng của con lắc 2 khối lượng gấp 4
lần con lắc 1. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa tự do, khi đi qua vị trí cân bằng thì
vận tốc của con lắc 2 bằng 1 / 2 vận tốc của con lắc 1. So sánh dao động của hai con lắc y,
người ta thấy
A. tần số khác nhau, biên độ bằng nhau. B. tần số bằng nhau, biên độ bằng nhau.
C. tần số bằng nhau, biên độ khác nhau. D. tần số khác nhau, biên độ khác nhau.
Câu 21: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, phương trình sóng
5cos(5 0,05 )u t x
; trong đó
u
x
tính bằng
cm,t
tính bằng
s
. Sóng này bước sóng
A.
40cm
. B.
100cm
. C.
50cm
. D.
200cm
.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 22: Cho các nguồn phát bức xạ điện từ chủ yếu gồm: (1)-Remode điều khiển t xa của Tivi; (2)-
Máy chụp kiểm tra tổn thương xương th người; (3)-Điện thoại di động (coi rằng mỗi
dụng cụ phát một bức xạ). Bức xạ do các nguồn trên phát ra sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng
dần
A. (2), (1), (3). B.
(3),(1),(2)
. C.
(2),(3),(1)
. D. (1), (3), (2).
Câu 23: Một lăng kính thủy tinh góc chiết quang
5A
được coi là góc nhỏ, chiết suất đối với
ánh ng đỏ ánh sáng tím lần lượt
1,643
d
n
1,685
t
n
. Cho một chùm tia sáng trắng
hẹp chiếu vào mặt bên của lăng kính dưới góc tới
i
nhỏ. Góc giữa tia tím tia đỏ sau khi ra
khỏi lăng kính bằng
A.
0,21
. B.
21
. C.
12,6
. D.
0,12
.
Câu 24: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải
thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?
A. Tăng chiều dài dây dẫn. B. Tăng điện áp hiệu dụng nơi phát điện.
C. Giảm tiết diện dây dẫn. D. Giảm điện áp hiệu dụng nơi phát điện.
Câu 25: Nếu số vòng dây chiều dài ống dây hình trụ đều tăng lên hai lần còn cường độ dòng điện qua
ông dây giảm bốn lần thì độ lớn cạ
̉
điểm bên trong lòng ống dây sẽ
A. tăng 2 lần. B. không đổi. C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần.
Câu 26: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên từ Bo, bán kính c quỹ đạo dừng:
; ; ; ; ;K L M N O
của
elêctrôn tăng tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp. Quỹ đạo dừng
K
n kính
(bán kính Bo). Quỹ đạo dừng
N
bán kính
A.
0
4r
. B.
0
25r
. C.
0
9r
D.
0
16r
.
Câu 27: Dùng một nguồn điện thể cung cấp một hiệu điện thế không đổi ba điện tr nhiệt để đun
nóng một lượng nước trong nh, các điện trở giá trị
1 2 3
R R R
. Cách mắc nào sau đây sẽ
cho đủ nóng nước nhanh nhất?
A.
1 2 3
/ / / /R R R
. B.
1 2 3
/ /R R ntR
. C.
1 2 3
R ntR ntR
. D.
1 2 3
/ /R nt R R
.
Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe
0,5mm
, khoảng
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát
2m
. Nguồn sáng phát ánh sáng trăng
bước sóng biến thiên liên tục từ
380nm
đến
760nm
. Trên màn, khoảng cách nhỏ nhất từ vân
sáng trung tâm đến vị trí đó ba bức xạ cho vân sáng
A.
6,08mm
. B. 4,56 mm C.
9,12mm
. D.
7,60mm
.
Câu 29: Một sợi dây dài
50cm
hai đầu
A
B
cố định. Trên dây đang sóng dừng với 3 nút sóng
(không kể
A
B
). Sóng truyền trên dây bước sóng
A.
75cm
. B.
25cm
. C.
100cm
. D.
50cm
.
Câu 30: Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn sự biến thiên của từ
thông qua một cuộn dây theo thời gian. Suất điện
động cực đại được sinh ra trong cuộn dây bằng
A.
6 2V
. B.
6 V
.
C.
4 V
. D.
4 2V
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 2 trường THPT Chuyên Đại học Vinh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 2 trường THPT Chuyên Đại học Vinh vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Đây là tài liệu tham khảo giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 2 trường THPT Chuyên Đại học Vinh được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý lần 2 trường THPT Chuyên Đại học Vinh. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 510
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm