Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 6

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 6
BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN: VẬT
Thời gian: 50 phút
Câu 1: Một con lắc xo gồm vật nặng xo độ cứng
k
dao động điều hoà. Chọn gốc toạ độ
O
tại vị
trí cân bằng, trục
Ox
song song với trục xo. Thế năng của con lắc xo khi vật li độ
x
A.
2
2
t
kx
E
. B.
. C.
2
t
kx
E
. D.
2
2
t
k x
E
.
Câu 2: Sóng dừng hình thành trên một sợi y, khi ổn định người ta quan sát thấy hình ảnh sợi dây dạng
như hình vẽ. Số sóng trên dây
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 3: Hạt nhân độ hụt khối càng lớn thì
A. năng lượng liên kết càng nhỏ. B. năng lượng liên kết càng lớn.
C. năng lượng liên kết riêng càng lớn. D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.
Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều
0
cosu U t
vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần
R
, cuộn cảm thuần
L
tụ điện điện dung
C
ghép nối tiếp. Khi đó điện áp hai đầu điện trở có dạng
0
cosu U t
. Kết
luận nào sau đây sai?
A. Cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.
B. Mạch dung kháng bằng cảm kháng.
C. Công suất tiêu thụ trong mạch cực đại.
D. Tổng trở trong mạch cực đại.
Câu 5: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường dao động của từ trường tại một điểm luôn
A. cùng pha với nhau. B. ngược pha với nhau. C. vuông pha với nhau. D. lệch pha nhau
0
60
.
Câu 6: Người ta thường dùng loại tia nào sau đây để “chụp” nh ảnh hai phổi của bệnh nhân nhiễm
Covid 19?
A. Tia gama. B. Tia hồng ngoại.
C. Tia tử ngoại. D. Tia
X
.
Câu 7: Cho dòng điện xoay chiều
i
chạy qua điện trở thuần
R
thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở
R
A.
2
R
u i R
. B.
R
i
u
R
. C.
R
R
u
i
. D.
R
u iR
.
Câu 8: Biết điện tích nguyên tố
e
. Điện tích của hạt nhân
A
Z
X
A.
Ze
. B.
A Z e
. C.
A Z e
. D.
Ae
.
Câu 9: Hình vẽ bên biểu diễn một phần đường sức điện của điện trường gây một điện tích điểm
A
. Kết luận
nào sau đây đúng?
A.
A
một điện tích dương.
B.
A
một điện tích âm.
C.
A
không mang điện.
D.
A
thể mang điện âm hoặc dương.
A
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 10: Một sóng điện từ lan truyền trong không gian, tại điểm
M
thành phần từ trường biến thiên theo
quy luật
0 0
2
cosB B t
T
, pha ban đầu của dao động điện trường tại điểm này
A.
0
2
. B.
0
2
. C.
0
. D.
0
.
Câu 11: Một vật dao động điều hòa với phương trình
0
4 cosx t
cm (
t
được tính bằng giây). Một
phần đồ thị biểu diễn s phụ thuộc của pha dao động của vật
vào thời gian được cho như hình vẽ. Li độ của vật tại thời
điểm
1t
s
A. 2 cm.
B. 4 cm.
C. 1 cm.
D. 3 cm.
Câu 12: Mắt thể nhìn các vật cực không điều
tiết
A. mắt không tật. B. mắt cận. C. mắt viễn. D. mắt cận khi về già.
Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình
0
2
5cosx t
T
cm. Tại thời điểm
1
t
vật
li độ
1
3x
cm, tại thời điểm
2 1
t t t
vật li độ
2
4x
cm. Giá trị của
t
thể
A.
T
. B.
2
T
. C.
3
T
. D.
4
T
.
Câu 14: Một sóng âm khi truyền từ không khí vào môi trường nước thì bước sóng của sóng âm này tăng
do
A. tần số của sóng tăng. B. tần số của sóng giảm.
C. vận tốc truyền sóng tăng. D. vận tốc truyền sóng giảm.
Câu 15: Xét thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước,
cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 40 Hz được đặt tại hai điểm
1
S
2
S
. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước
80 cm/s. Hai điểm cực đại giao thoa liên tiếp trên đoạn thẳng
1 2
S S
vị trí cân bằng cách nhau một
khoảng
A. 1 cm. B. 8 cm. C. 2 cm. D. 4 cm.
Câu 16: Cho các bộ phận sau: (1) micrô, (2) loa, (3) anten thu, (4) anten phát, (5) mạch biến điệu, (6) mạch
tách sóng. Bộ phận trong đồ khối của một máy phát thanh đơn giản
A. (1), (4), (5). B. (2), (3), (6). C. (1), (3), (5). D. (2), (4), (6).
Câu 17: Khi thực hiện thí nghiệm giao thoa Young với ánh sáng đơn sắc trong một bể chứa nước, người ta
đo được khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp 1,2 mm. Biết chiết suất của nước bằng
4
3
. Nếu rút hết
nước trong bể thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp
A. 0,9 mm. B. 0,8 mm. C. 1,6 mm. D. 1,2 mm.
Câu 18: Một kim loại công thoát electron 4,14 eV, Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ bước
sóng
1
0,18
μm,
2
0,21
μm,
3
0,32
μm
4
0,45
μm. Những bức xạ thể gây ra hiện tượng
quang điện kim loại này bước sóng
A.
1
,
2
3
. B.
1
2
. C.
2
,
3
4
. D.
3
4
.
Câu 19: Theo thuyết tương đối, một vật khối lượng nghỉ
0
m
khi chuyển động với tốc độ
0,8v c
(
c
tốc độ ánh sáng trong chân không) thì khối ợng sẽ bằng
A.
0
m
. B.
0
1,67m
. C.
0
1,8m
. D.
0
1,25m
.
( )rad
2
3
O
1
2
( )t s
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hot[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 20: Một bộ nguồn gồm hai nguồn điện mắc nối tiếp. Suất điện động của mỗi nguồn lần lượt 5 V 7
V. Suất điện động của bộ nguồn bằng
A. 6 V. B. 2 V. C. 12 V. D. 7 V
Câu 21: Trên sợi dây đàn hồi
PQ
đang sóng dừng ổn đinh. Sóng tới sóng phản xạ tại
Q
phương
trình lần lượt
0
cos
Q
u u t
0
cos
Q
u u t
. Giá trị của
A.
2
. B.
2
. C.
2
. D.
.
Câu 22: Hiệu điện thế giữa hai anôt catôt của một ống tia Rơn ghen 200 kV. Bước sóng ngắn nhất
của tia Rơn ghen ống đó thể phát ra
A.
11
5,7.10
m. B.
12
6,2.10
m. C.
14
6.10
m. D.
12
4.10
m.
Câu 23: Một con lắc xo dao động điều hòa trong môi tường lực cản. Tác dụng vào con lắc một ngoại
lực cưỡng bức, tuần hoàn
0
cosf F t
, tần số góc
thay đổi được. Khi thay đổi tần số đến giá trị
1
1
3
thì biên độ dao động của hai con lắc đều bằng
1
A
. Khi tần số góc bằng
1
2
thì biên độ dao động của con
lắc
2
A
. So sánh
1
A
2
A
ta
A.
1 2
A A
. B.
1 2
A A
. C.
1 2
A A
. D.
1 2
2A A
.
Câu 24: Ba con lắc đơn khối lượng vật nặng lần lượt
1
m
,
2
m
m
được kích thích dao động điều hòa
với cùng biên độ góc tại cùng một nơi. Con lắc
1
m
lực kéo về cực đại tác dụng lên
1
1F
N, con lắc
2
m
lực kéo về cực đại tác dụng lên
2
2F
N. Lực o về cực đại tác dụng lên con lắc
2
1
2
m
m m
A. 1 N. B. 8 N. C. 2 N. D. 3 N.
Câu 25: Một con lắc xo nằm ngang trên một bề mặt không ma sát gồm xo độ cứng
100k
N/m, vật
nặng khối lượng
m
mang điện tích
6
10q
C. Khi con lắc đang nằm cân bằng, người ta làm xuất hiện một
điện trường
E
phương hướng theo trục của xo, độ lớn
6
10E
V/m. Sau đó con lắc sẽ dao động
với biên độ
A. 1 cm. B. 5 cm. C. 2 cm. D. 12 cm.
Câu 26: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm
thuần. Khi tốc độ quay của roto
n
vòng/phút thì người ta đo được cường độ dòng điện hiệu dụng chạy
trong mạch
1
1I
A. Nếu tăng tốc độ quay của roto lên
4n
vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng
trong mạch sẽ
A. 2 A. B. 1 A. C. 3 A. D. 4 A.
Câu 27: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha, suất điện động trong cuộn y thứ nhất của máy biểu
thức
1 0
cos 100e E t
,
t
được tính bằng giây. Suất điện động tạo ra cuộn dây thứ hai của máy biến áp
biến thiên điều hòa với tần số
A. 100 Hz. B.
50
Hz. C.
100
Hz. D. 50 Hz.
Câu 28: Một học sinh làm thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng để đo bước sóng ánh sáng. Khoảng cách
hai khe ng 1,00 ± 0,05 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được 2,00 ± 0,01 m,
khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp đo được 10,80 ± 0,14 mm. Bước sóng bằng
A. 0,54 ± 0,03 μm. B. 0,54 ± 0,04 μm. C. 0,60 ± 0,03 μm. D. 0.60 ± 0,04 μm.
Câu 29: So sánh một tượng gỗ cổ một khúc gỗ cùng khối lượng mới chặt, người ta thấy rằng lượng chất
phóng xạ
14
C
phóng xạ
của tượng bằng 0,77 lần chất phóng xạ của khúc gỗ. Biết chu bán của
14
C
5600 năm. Tuổi của tượng gỗ
A. 2500 năm. B. 1200 năm. C. 2112 năm. D. 1056 năm.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 6

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 6 vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Đây là tài liệu tham khảo giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 6 được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý bám sát đề minh họa - Đề 6. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 330
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm