Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý trường THPT Chuyên Đại học Vinh

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐẠI HỌC VINH
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
LẦN 1
Bài thi: KHTN
Môn thi thành phần: Vật
Thời gian: 50 phút
Câu 1. Thân thể con người nhiệt độ
37 C
phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau?
A. Tia từ ngoại. B. Tia hổng ngoại. C. Tia
X
. D. Bức xạ nhìn thấy.
Câu 2. Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất dao động cùng pha với
nhau gọi
A. chu kỳ. B. tốc độ truyền sóng. C. độ lệch pha. D. bước sóng.
Câu 3. Tần số dao động nhỏ của con lắc đơn được tính bằng biểu thức:
A.
1
2
l
f
g
. B.
2
g
f
l
. C.
2
l
f
g
. D.
1
2
g
f
l
.
Câu 4. Trong thông tin liên lạc bằng sóng tuyến, micro máy phát thanh tác dụng
A. tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần.
B. biến dao động âm thành dao động điện cùng tần số.
C. trộn sóng âm tần với sóng cao tần.
D. biến dao động điện thành dao động âm cùng tần số.
Câu 5. Cho con lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với
độ biến dạng của xo
vị trí cân bằng. Chỉ ra công thức đúng về chu kỳ dao động.
A.
2
T
g
. B.
g
T
. C.
2
g
T
l
. D.
2T
g
.
Câu 6. Một mạch dao động tường gồm tụ điện có điện dung
C
cuộn cảm thuần độ tự cảm
L
đang dao động điện từ tự do. Đại lượng
1
2 LC
A. chu dao động điện từ tự do trong mạch.
B. tần số dao động điện từ tự do trong mạch.
C. tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch.
D. bước sóng điện từ mạch thu được.
Câu 7. Một máy biến áp số vòng dây của cuộn cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy
biến áp này tác dụng
A. giảm điện áp không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
B. giảm điện áp giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
C. tăng điện áp tăng tần số của dòng điện xoay chiều.
D. tăng điện áp không thay đồi tần số của dòng điện xoay chiều.
Câu 8. Đơn vị của điện thế vôn
(V).1V
bằng
A.
1 /N C
. B.
1C / J
. C. 1 J.C D.
1J / C
.
Câu 9. Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết suất của nước giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đơn sắc
nào sau đây?
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Ánh sáng lục. B. Ánh sáng đỏ. C. Ánh sáng vàng. D. Ánh sáng tím.
Câu 10. Âm sắc đặc trưng sinh gắn liền với
A. cường độ âm. B. mức cường độ âm. C. đồ thị dao động âm. D. tần số dao động âm.
Câu 11. Một vật dao động điều hòa theo phương trình
cos( )x A t
với
0; 0A
. Đại lượng
được gọi
A. pha ban đầu của dao động. B. li độ của dao động.
C. tần số góc của dao động. D. biên độ dao động.
Câu 12. Cường độ đòng điện
2 3 cos(100 / 2)( )i t A
giá trị hiệu dụng
A.
6A
. B.
3A
. C.
2 3A
. D.
2A
.
Câu 13. Trong không khí, khi chiếu ánh sáng có bước sóng
550nm
vào một chất huỳnh quang thì chất
này thề phát ra ánh sáng huỳnh quang bước sóng
A.
540nm
. B.
650nm
. C.
450nm
. D.
480nm
.
Câu 14. Quạt điện, máy bơm nước thường dùng trong gia đình các
A. động không đồng bộ 1 pha. B. động không đồng bộ 3 pha.
C. máy phát điện xoay chiều 1 pha. D. máy phát điện xoay chiều 3 pha.
Câu 15. Gọi h hằng số Plăng, c tốc độ ánh sáng trong chân không. Giới hạn quang điện
0
của một
kim loại công thoát
A
được xác định bằng công thức nào sau đây?
A.
0
Ac
h
. B.
0
hA
c
. C.
0
hc
A
. D.
0
A
hc
.
Câu 16. Hình chiếu của một chuyển động tròn đều với bán kính quỹ đạo bằng
R
lên một đường kính
quỹ đạo
A. dao động điều hòa với biên độ
A R
. B. dao động điều hòa với biên độ
2A R
.
C. dao động điều hòa với biên độ
/ 2A R
. D. một chuyền động thẳng đều.
Câu 17. Hai nguồn sóng cùng pha ban đầu, phát hai sóng kết hợp giao thoa triệt tiêu nhau hoàn toàn thì
chúng phải
A. cùng biên độ hiệu đường đi của hai sóng bằng một số lẻ lần nửa bước sóng.
B. hiệu đường đi của hai sóng bằng một số lẻ lần nửa bước sóng.
C. cùng biên độ hiệu đường đi của hai sóng bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.
D. hiệu đường đí của hai sóng bằng một số nguyên lần bước sóng.
Câu 18. Một chất điểm dao động điều hòa với tần số
1Hzf
. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí
li độ
5cmx
, với tốc độ
10 3cm / sv
theo chiều dương. Phương trình dao động của vật
A.
5 2 cos(2 / 4)(cm)x t
. B.
10 cos(2 / 3)(cm)x t
.
C.
5 2 cos(2 / 4)(cm)x t
. D.
10 cos(2 / 3)(cm)x t
.
Câu 19. Một sóng âm lan truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm
M
tại điểm
N
lần
lượt
M
L
với
30dB
M N
L L
. Cường độ âm tại
M
lớn hơn cường độ âm tại
N
A. 3 lần. B. 1000 lần. C.
30
10
lần. D. 30 lần.
Câu 20. Một nguồn laze phát ra ánh sáng đon sắc bước sóng
0,44 m
. Công suất bức xạ điện từ
của nguồn
10W
. Số phôtôn nguồn phát ra trong một giây xấp xi bằng
A.
19
4,52 10
. B.
19
2,21.10
. C.
20
2,21.10
. D.
18
4,52 10
.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 21. Dựa vào tác dụng nào sau đây của tia tử ngoại người ta thể tìm được vết nứt trên bề mặt
sản phẩm bằng kim loại?
A. nhiệt. B. gây ra hiện tượng quang điện.
C. kích thích phát quang. D. hủy diệt tế bào.
Câu 22. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn?
A. Hiện tượng quang dẫn hiện tượng giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.
B. Năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron tự do lớn hơn so với
quang điện ngoài.
C. Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang dẫn việc chế tạo đèn ống
(đèn nêôn).
D. Trong hiện tượng quang dẫn, êlectron được giải phóng ra khỏi khối chất bán dẫn.
Câu 23. Chiếu vào khe hẹp
F
của máy quang phổ lăng kính một chùm sáng trắng của Mặt trời thì chùm
tia sáng
A. tới buồng tối chùm sáng trắng song song.
B. ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc song song.
C. ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ.
D. tới hệ tán sắc gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ
̣
.
Câu 24. Từ thông qua một khung dây biến đồi đều, trong khoảng thời gian
0,2s
từ thông giảm từ
1,2Wb
xuống còn
0,4Wb
. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung độ lớn bằng
A.
6V
c
. B.
2V
c
ξ
. C.
1V
c
. D.
4
c
V
.
Câu 25. Một hạt bụi tích điện khối lượng
8
10 gm
nằm cân bằng trong điện trường đều hướng
thẳng đứng xuống dưới cường độ
1000V / mE
, lấy
2
g 10m / s
. Điện tích của hạt bụi
A.
10
10 C
. B.
10
10 C
. C.
13
10 C
. D.
13
10 C
.
Câu 26. Đoạn mạch gồm điện tr
1
100R
mắc nối tiếp với điện trở
2
200R
. Đặt hai đầu đoạn
mạch vào hiệu điện thế
U
khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở
1
R
6V
. Hiệu điện thế
giữa hai đầu đoạn mạch
A.
24VU
. B.
12VU
. C.
18VU
. D.
6VU
.
Câu 27. Nguyên nhân chính gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí do
A. dây treo khối lượng đáng kề. B. lực căng của dây treo.
C. lực cản của môi trường. D. trọng lực tác dụng lên vật.
Câu 28. Cho mạch điện xoay chiều gồm có
R,L,C
mắc nối tiếp. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu
đoạn mạch
100 2 cos (V)u t
. Với
2
2 1LC
. Điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa
cuộn cảm điện trở
A.
200V
. B.
50 2V
. C.
50V
. D.
100V
.
Câu 29. Với cùng công suất truyền đi, khi tăng điện áp hiệu dụng nơi truyền đi lên 20 lần thì công
suất hao phí trên đường dây giảm bao nhiêu lần?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý trường THPT Chuyên Đại học Vinh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý trường THPT Chuyên Đại học Vinh để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý trường THPT Chuyên Đại học Vinh được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Nội dung kiến thức nằm trong chương trình học lớp 12.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Vật lý trường THPT Chuyên Đại học Vinh. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu các môn Hóa học lớp 12, Toán lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 708
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm