Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT XOAY
(Năm học 2017 2018)
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHÂT LƯỢNG LẦN 1
Môn: GDCD LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những pháp luật quy định
phải làm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Thi hành pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 2: Chị H đang buôn bán nh thường thì bị Đội quản thị trường lập biên bản xử vi phạm. Không
đồng ý với hành vi xử phạt này, chị H đã làm đơn khiếu nại lên Đội trưởng Đội quản thị trường
quyền lợi của chị được khôi phục. Trong trường hợp y, pháp luật thể hiện vai trò nào?
A. công cụ hữu hiệu nhất để công dân bảo vệ bản thân.
B. phương tiện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân.
C. công cụ cần thiết của nhân để bảo vệ chính mình.
D. phương tiện để công dân bảo vệ nhu cầu chính đáng của mình.
Câu 3: Áp dụng pháp luật được hiểu các quan, công chức nhà nước thẩm quyền căn cứ vào pháp
luật để đưa ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện
A. các quyền nghĩa vụ cụ thể của nhân, t chức.
B. các quyền trách nhiệm cụ thể của nhân, tổ chức.
C. các nghĩa vụ lợi ích cụ thể của nhân, tổ chức .
D. các nghĩa vụ quyền lợi cụ thể của nhân, t chức.
Câu 4: Anh Nguyễn Văn T đang tham gia giao thông bằng xe gắn máy thì phát hiện một cây to đang đổ
xuống đường, anh T vội vàng dừng xe để tránh tai nạn. Đúng lúc đó chị M chạy xe phía sau đã va chạm
với xe anh T nên bị thương phải đi cấp cứu. Trong trường hợp này, anh T phải chịu trách nhiệm
pháp không? Tại sao?
A. Không, không vi phạm pháp luật. B. Có, đã lỗi do ý.
C. Không, không lỗi. D. Có, đã vi phạm pháp luật
Câu 5: Trong quá trình xây dựng nhà nước của dân, do n, dân nhà nước ta đã xác định nguyên tắc
bản để xây dựng nhà nước
A. quyền lực thuộc về nhân dân. B. quyền lực thuộc về giai cấp lãnh đạo.
C. quyền lực thuộc về giai cấp công nhân. D. quyền lực tập trung trong tay nhà nước.
Câu 6: Dấu hiệu nào dưới đây không phải một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm
pháp luật?
A. Hành vi do người năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
B. Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể thực hiện.
C. Hành vi do người thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.
D. Hành vi xâm hại tới các quan hệ hội được pháp luật bảo vệ.
Câu 7: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với
A. nguyện vọng của mọi tầng lớp trong hội.
B. nguyện vọng của giai cấp cầm quyền nhà nước đại diện.
C. ý chí của giai cấp cầm quyền nhà nước đại diện.
D. ý chí của mọi giai cấp tầng lớp trong hội.
Câu 8: Nhận định về vai trò của cạnh tranh, các nhà kinh tế học cho rằng mặt tích cực của cạnh tranh
mặt bản mang tính trội cạnh tranh
A. thu được nhiều lợi nhuận.
B. thu hút được nhiều sự hợp, tác đầu tư.
C. động lực thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển.
D. giảm được chi phí sản xuất, kinh doanh.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9: do o sau đây khiến pháp luật mang tính quyền lực, bắt buộc chung?
A. Pháp luật do nhân dân xây dựng được thực hiện, bảo vệ bởi nhà nước.
B. Pháp luật do nhà nước ban hành được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh nhà nước.
C. Pháp luật những quy tắc xử sự được phổ biến rộng khắp cả nước.
D. Pháp luật do nhà nước ban hành trên sở đóng góp ý kiến của nhân dân.
Câu 10: Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng ta đã lựa chọn con đường
tiếp theo đi lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây sự lựa chọn hoàn toàn đúng
đắn vì:
A. Chỉ đi lên ch nghĩa hội t đất nước mới thực sự độc lập.
B. Chỉ chủ nghĩa hội thì nhân dân mới được ăn ngon, mặc đẹp.
C. Xây dựng nền kinh tế kinh tế thị trường, trình độ quản hiện đại.
D. nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa của dân, do dân, dân.
Câu 11: Xưởng chế biến thực phẩm của chị L thường xuyên xả chất thải chưa xử ra dòng sông cạnh
xưởng đã bị quan chức năng lập biên bản xử phạt. Việc xử phạt của quan chức ng thuộc
hình thức thực hiện pháp luật
A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật. C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật.
Câu 12: Một trong những nguyên tắc của nước ta trong quan hệ quốc tế tôn trọng độc lập, chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau nguyên tắc này được hiểu
A. tôn trọng độc lập, chủ quyền nước khác nêu cao tinh thần độc lập tự chủ trong quan hệ quốc tế.
B. tôn trọng độc lập, ch quyền, quyền tự do quyền được sống của nước khác.
C. tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của nước khác.
D. tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước khác độc lập tự chủ trong quan hệ quốc tế.
Câu 13: Xét về bản chất, nền dân chủ hội chủ nghĩa nền dân chủ của
A. giai cấp công nhân nông dân. B. giai cấp cầm quyền, thống trị.
C. giai cấp công nhân. D. quảng đại quần chúng nhân dân.
Câu 14: Trong Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam, chức năng nào căn bản nhất giữ
vai trò quyết định?
A. Tổ chức xây dựng quản nền kinh tế hội chủ nghĩa.
B. Tổ chức xây dựng bảo đảm thực hiện các chính sách hội
C. Bảo đảm an ninh chính trị trật tự, an toàn hội.
D. Tổ chức, xây dựng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
Câu 15: H nói với L: Hôm qua, tớ nghe ti vi nói tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm nay tăng 5% so với 6
tháng đầu năm ngoái đấy”. Theo em, GDP chỉ số của
A. sự tăng trưởng kinh tế. B. sự phát triển kinh tế.
C. đầu tư, phát triển kinh tế. D. sự thay đổi về xuất, nhập khẩu kinh tế.
Câu 16: Tuân thủ pháp luật được hiểu các nhân, tổ chức
A. làm những điều pháp luật cho phép. B. không làm những điều pháp luật cấm.
C. làm những điều pháp luật bắt buộc. D. không làm những điều pháp luật cho phép.
Câu 17: Căn cứ o tính chất mức độ nguy hiểm cho hội của nh vi được quy định trong B luật
hình sự, tội phạm được phân thành
A. tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
B. tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.
C. tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
D. tội phạm không nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.
Câu 18: Một trong những tác dụng bản của Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta
A. phát triển mạnh m lực lượng sản xuất.
B. Nâng cao uy n của nước ta trên trường quốc tế.
C. Tạo điều kiện để nước ta hội nhập kinh tế quốc tế.
D. đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Câu 19: Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp nào?
A. Giai cấp công nhân trí thức. B. Giai cấp cầm quyền trí thức.
C. Giai cấp công nhân nhân dân lao động. D. Giai cấp sản nhân dân.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 20: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành được bảo đảm thực hiện bằng quyền
lực nhà nước nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Quy chế. B. Pháp luật. C. Quy định. D. Quy tắc.
Câu 21: Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành
A. một quy phạm pháp luật. B. một số quy định pháp luật.
C. nhiều quy định pháp luật. D. nhiều quy phạm pháp luật.
Câu 22: Quá trình hoạt động mục đích, m cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống trở
thành những hành vi hợp pháp của các nhân, tổ chức được hiểu
A. ban hành pháp luật. B. phổ biến pháp luật. C. xây dựng pháp luật. D. thực hiện pháp luật.
Câu 23: Theo chủ trương của Nhà nước, mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế trả tiền
thuê nhằm mục đích gì?
A. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng.
B. Sử dụng hợp tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi.
C. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm cho tương lai.
D. Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững đất nước.
Câu 24: Giả sử trên thị trường: 1 con = 20 kg thóc. Thực chất đó việc trao đổi giữa
A. giá trị của các hàng hóa. B. thông tin giá cả các hàng hóa.
C. giá cả của các hàng hóa. D. Giá trị sử dụng các hàng hóa.
Câu 25: Trong nền sản xuất hàng hóa, giá cả của hàng hóa chính là
A. tổng chi phí lợi nhuận. B. quan hệ giữa hàng tiền.
C. tổng chi phí để sản xuất hàng hóa. D. biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa.
Câu 26: Thị trường một lĩnh vực trao đổi, mua bán mà đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn
nhau để xác định
A. giá cả số lượng hàng hóa, dịch vụ. B. số lượng cung, số lượng cầu.
C. chất lượng hàng hóa, dịch vụ. D. số người mua, người bán, hàng hóa, tiền tệ.
Câu 27: Hành vi nào sau đây không phải biểu hiện của thi hành pháp luật?
A. Thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. B. Công dân bảo vệ Tổ quốc.
C. Công dân bảo vệ môi trường. D. Công dân không m hàng giả.
Câu 28: Dựa trên điều tra thực tế, các nhà kinh tế dự kiến trong dịp Tết dương lịch năm 2018 sắp tới, nhu
cầu sử dụng nước ngọt trên địa n tỉnh Vĩnh Phúc 20 triệu trai, trong đó khả năng cung ứng nước ngọt
của các công ty như sau: Công ty H cung cấp 3,5 triệu trai, công ty X cung cấp 5,5 triệu trai, công ty K
cung cấp 10 triệu trai. Nếu một trong những nhà sản xuất trên, em sẽ vận dụng quan hệ cung cầu như
thế nào để lợi nhất?
A. Thu hẹp sản xuất giảm cung. B. Mở rộng sản xuất tăng số lượng cung.
C. Tranh thủ thu gom bán kiếm lợi. D. Giữ nguyên định mức.
Câu 29: Việc làm nào dưới đây biểu hiện cho việc nhà nước sử dụng pháp luật làm phương tiện quản
hội?
A. Ban hành tổ chức thực hiện pháp luật trên quy toàn hội.
B. Chủ động đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.
C. Chủ động tìm hiểu, cập nhật các thông tin pháp luật.
D. Thực hiện đúng các quyền nghĩa vụ của nhân.
Câu 30: Người đủ từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
A. Đủ 18 tuổi trở lên. B. Đủ 14 tuổi trở lên. C. Đủ 16 tuổi trở lên. D. Đủ 15 tuổi trở lên.
Câu 31: Trong quá trình sản xuất, một vật hay hệ thống các vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của
con người lên đối tượng lao động nhằm biến đổi đối ng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu
của con người được gọi
A. đối tượng lao động. B. lao động.
C. liệu lao động. D. sản xuất của cải vật chất.
Câu 32: Q 16 tuổi, đứng đầu đường dây chuyên bắt cóc buôn bán trẻ em. Khi bị bắt, Q khai đã thực
hiện thành công 3 vụ. Theo em, hành vi của Q sẽ phải chịu trách nhiệm pháp nào dưới đây?
A. Trách nhiệm dân sự. B. Trách nhiệm kỉ luật.
C. Trách nhiệm hành chính. D. Trách nhiệm hình sự.

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc, nội dung tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh thử sức.

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 498
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm