Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 số 5

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi Anh văn lớp 3 học kỳ 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 mới thường gặp giúp các em ôn tập kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Read and match.

1. Where is Sa Pa ?

A. I’m flying a kite.

2. What’s the weather like ?

B. She is playing the guitar.

3. What are you doing ?

C. It’s in north Viet Nam.

4. What is she doing ?

D. It’s stormy.

Read and complete

maps

bedroom

ball

books

This is my (1)………….. . It is big. There is a table, a chair and a bed in my bedroom. There are three (2)……………….. on the table. There is a (3)…………under the bed .There are two (4)…………….. on the wall.

Reorder the words to make correct sentences

1. doing / you / What / are ?....................................................................................

2. I / to / music / am / listening ...............................................................................

3. any / in / room / your / there / posters / Are ?

………………………..............................................................................................

4. brother / in / My / flying a kite / park / is / the .

...............................................................................................

Choose the odd one out.

1. brown circle  yellow  orange
2. me  he she I
3. Peter You Linda Tommy
4. first third twenty second
5. notebook send sing draw

Rearrange.

1. have / Does / pets / Linda/ any /?

------------------------------------------------------------------

2. flying / kite / am / I / the /.

-----------------------------------------------------------------

3. far / Ha Long Bay / from / is / home /.It/ to

-----------------------------------------------------------------

4. you / parrots / Do / like / ?

_______________________________

5. wastebasket / a / Is / this ?

_______________________________

ĐÁP ÁN

Read and match.

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - B;

Read and complete

1 - bedroom; 2 - books; 3 - ball; 4 - maps;

Reorder the words to make correct sentences

1 - What are you doing?

2 - I am listening to music.

3 - Are there any posters in your room?

4 - My brother is flying a kite in the park.

Choose the odd one out.

1 - circle; 2 - me; 3 - You; 4 - Twenty; 5 - notebook;

Rearrange.

1 - Does Linda have any pets?

2 - I am flying the kite.

3 - It is far from home to Ha Long bay.

4 - Do you like parrots?

5 - Is this a waste basket?

Download đề thi và đáp án tại: Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
30 7.833
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm