Giải bài tập Hóa học 12 gồm lời giải bài tập sách giáo khoa hóa học lớp 12 cơ bản và nâng cao. Mời các bạn tham khảo các lời giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập môn hóa học lớp 12 dưới đây.

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: Este

Bài 2: Lipit

Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: Glucozơ

Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino axit và protein

Bài 9: Amin

Bài 10: Amino axit

Bài 11: Peptit và protein

Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Bài 13: Đại cương về polime

Bài 14: Vật liệu polime

Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Bài 19: Hợp kim

Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

Bài 21: Điều chế kim loại

Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại

Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Bài 26: Kim loại kiềm thổ

Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Bài 31: Sắt

Bài 32: Hợp chất của sắt

Bài 33: Hợp kim của sắt

Bài 34: Crom và hợp chất của crom

Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

Bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Bài 41: Nhận biết một số chất khí

Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu học tập môn Hóa hữu ích khác như:

Giải bài tập Hóa học 12