Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 1: COMMUNICATION AND CULTURE, LOOKING BACK, PROJECT

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 thí điểm Unit 1

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 1: COMMUNICATION AND CULTURE, LOOKING BACK, PROJECT hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 11 thí điểm Unit 1: The Generation Gap (Khoảng cách thế hệ) các phần: Communication and Culture (trang 15 SGK Tiếng Anh 11 mới - thí điểm), Looking Back (trang 16 SGK Tiếng Anh 11 mới - thí điểm), Project (trang 17 SGK Tiếng Anh 11 mới - thí điểm).

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 số 1 có đáp án

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 1: GETTING STARTED, LANGUAGE, READING

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 1: SPEAKING, LISTENING, WRITING

Unit 1 lớp 11: Communication and Culture

Communication

1. Work in groups. Practise asking the following questions and take notes of their answers (Em hãy làm việc với các bạn theo nhóm, hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây rồi ghi lại câu trả lời của các bạn.)

1. What kind of family do you live in?

nuclcar family or extended family

2. What do you think the advantages and disadvantages of living in an extended or a nuclear family are?

Advantages: have more support from other lamily members...

Disadvantages: there are a lot of conflicts between different generations,...

2. Report your group's opinions to the class. (Thuật lại ý kiến của nhóm em cho cả lớp cùng nghe.)

Culture

1. Read the following text about the coming back of the extended families and answer the questions. (Đọc đoạn văn dưới đây về sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ rồi trả lời câu hỏi.)

1. The number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof.

2. Unemployment, part-time work and low-paid jobs have become more common. The cost of housing has become higher. The pressures of childcare and elderly care have become heavier.

3. The disadvantages are the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts.

4. They can develop relationships with adults other than their parents.

5. Old people can become more active when interacting with the younger generations.

Hướng dẫn dịch

Sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ ở Anh và Mỹ.

Trong vài năm trở lại đây, cả ở nước Anh và Mỹ. con số hộ gia đình nhiều thế hệ với ba hoặc bốn thế hệ sống chung một mái nhà đang gia tăng. Xu hướng này là kết quả của một số yếu tố kinh tế.

Tỉ lệ thất nghiệp cao, công việc bán thòi gian và công việc trả lương thấp đã buộc giới trẻ đã trưởng thành phải quay về sống cùng bố mẹ. Bên cạnh đó các gia đình hiện nay đang phải đối đầu với chi phí gia đình cao hơn, nhiều áp lục nặng nề hơn trong việc nuôi con và chăm sóc người già.

Việc sống chung một mái nhà với ba hoặc bốn thế hệ có thể làm bực mình vì thiếu không gian, thiếu sự độc lập và sự riêng tư, và những xung đột hàng ngày diễn ra do sự khác nhau về giá trị và thái độ.

Tuy nhiên thuận lợi vẫn chiếm ưu thế hơn bất lợi. Khi sống cùng với các thành viên của một gia đình nhiều thể hệ, con cái có thể xây dựng mối quan hệ với người lớn ngoài cha mẹ mình và người già có thể trở nên năng động hơn khi giao tiếp với các thế hệ trẻ.

Dù chúng ta có chấp nhận hay không, xu hướng này vẫn cứ gia tăng vì càng ngày càng có nhiều người lựa chọn mô hình gia đình nhiều thế hệ.

2. Discuss with a partner. (Hãy thảo luận với bạn bên cạnh)

1. What is the current family trend in Viet Nam?

2. What are the reasons for the current trend?

3. Do you think children arc happier growing up in extended families?

Unit 1 lớp 11: Looking back

Pronounciation

1. Identify the stressed words and put a stress mark (') before their stressed syllables in the following statements. Listen and check your answers. (Hãy xác định từ được nhấn âm rồi đánh dấu (') trước âm tiết được nhấn âm trong những câu dưới đây. Lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

1. 'Tim and his 'parents 'often 'argue about what 'time he should 'come 'home.

2. 'Money is a 'source of'conflict for 'many 'family.

3. 'Susan's 'parents 'want her to 'do 'well in 'school, and if 'that 'doesn't 'happen, her 'parents 'get 'angry, so she 'gets 'worried.

4. 'Kate's 'parents 'often com'plain that she 'doesn't 'help 'clean the 'house.

2. Identify the stressed words and put a stress mark (') before their stressed syllables. Listen and check your answers. (Hãy xác định từ được nhấn âm rồi đánh dấu (') trước âm tiết được nhấn âm. Lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

1. A: At 'what 'age were you' allowed to 'stay at 'home a'lone?

B: I 'don't re'member e'xactly. I 'think it was when I was 'nine or 'ten.

2. A: These 'jeans 'look 'really 'cool. Would you 'like to 'try them 'on?

B: No, I 'don't 'like them. I 'like 'those over 'there.

3. A: Do you 'think 'life is 'safer in the 'countryside?

B: Yes, I 'do. It's 'also 'cleaner.

Vocabulary

1. Fill in the gaps with the words/ phrases from the box. (Điền vào chỗ trống bằng những từ/ cụm từ cho trong khung.)

1. nuclear family

2. generation gap

3. homestay

4. Conflicts

5. curfew

2. Can you find other compound nouns with the word family? I se a dictionary if necessary. (Em có tìm được những danh từ ghép nào có gốc từ family không? Dùng từ điển nếu cần.)

Others: family man, family room, word family, blended family...

Grammar

1. Complete the following sentences with should or ought in either positive or negative form. (Hoàn thành những câu dưới đây với should hay ought ở thể khẳng định hoặc phủ định.)

1. ought

2. shouldn't - ought

3. shouldn't

4. oughtn't - should

2. Complete the following sentences with must/ mustn't or have to/ has to and don't have to/doesn't have to. (Hãy hoàn thành câu bằng must/mustn't, have to/ has to và don't have to/doesn't have to.)

1. have to - has to

2. mustn't

3. must

4. don't have to

Unit 1 lớp 11: Project

1. The class is divided into groups of 6 to 8. Your group will interview 15 teenagers, aged 15-17, who live in your area, and take notes of their answers. Report your group's findings to the whole class. (Lớp học được chia thành các nhóm từ 6 đến 8 em. Nhóm em sẽ phỏng vấn 15 thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 17 hiện đang sống trong khu vực em ở. Hãy ghi lại câu trả lời của họ rồi thuật lại những điều nhóm em ghi nhận được trước lớp.)

1. Are there any problems in your family?

- What are they about?

- Where do they come from?

- How do you deal with them?/ How do your parents deal with them?

2. What would you like to change about yourself so that you can deal with the conflicts better?

3. Do you think your parents should change their attitudes and rules? Why? Why not?

Đánh giá bài viết
1 2.096
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm