K co ten Toán học lớp 9

Giải hệ phương trình: 3x - y = 11

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x-y=11  \\ x+3y=-3 \end{matrix}\right.

3
3 Câu trả lời

Toán học

Xem thêm