Giáo án dạy thêm Tiếng Anh 6

Giáo án dạy thêm môn Tiếng Anh 6

Giáo án dạy thêm Tiếng Anh 6 nằm trong Thư viện giáo án Tiếng Anh 6 khoa học, chi tiết do VnDoc tổng hợp và biên tập là tài liệu hữu ích giúp các thầy cô giáo tham khảo soạn giáo án dạy thêm môn Tiếng Anh lớp 6 hiệu quả. Giáo án thiết kế gồm phần ngữ pháp và bài tập luyện tập để thầy cô củng cố kiến thức cho các em. Chúc thầy cô và các em có tiết học hay.

Giáo án dạy thêm Tiếng Anh 7

Giáo án dạy thêm Tiếng Anh 8

Giáo án dạy thêm Tiếng Anh 9

WEEK 1:
THE VERB "TOBE"

I. Aims

  • Giúp học sinh hiểu được động từ TOBE ở thì hiện tại thường.
  • Cuối bài, học sinh có thể áp dụng lý thuyết để làm bài tập.

II.Teaching aids: white board.

III.Content:

PERIOD 1:

Content

T&SS’activities

GRAMMAR:(15')
*Model sentences:
I am a student.
He is Nam.
We are fine.
*Form:
a. Câu khẳng định.= The positive form

I + am =I'm + tên riêng / tính từ /danh từ.
He / She / It + is ='s (nếu số it thì có mạo từ "a / an or the")
You / We / They + are ='re

b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ)

Are + you / they / (we) .....? Yes, I am/we/they are . No,I/we/they+ be + not.
Is + he / she / it ..................? Yes, he / she/it is. No,he / she / it is not.
- Wh-questions: How (old) + be + S?, What + be + your/his... name(s)?

c. Câu phủ định. ( thêm 'not' sau động từ tobe)

I + am not + tên riêng / tính từ / danh từ (nếu số it
He / She / It + is not thì có mạo từ "a /an or the")
You / We / They + are not.

Notes:

-Dạng viết tắt: I am = I'm
He is=he's
Is not =isn't
You are=you'are
Are not=aren't
- Động từ "be" có nghĩa là "thì, là ,ở" chỉ tình trạng của chủ ngữ, động từ được chia theo các ngôi. Sau "tobe" là N/ADJ/NAME.
- Dùng trong các tình huống sau: giới thiệu bản thân, hỏi tên người nào đó, hỏi thăm sức khỏe, hỏi về tuổi tác.

II.EXERCISES:

Ex1: Supply the correct form of the Verbs:(10')

How old you (be)?
You (be) fine?
This (be) Phong?
He ( not be) a doctor.
They (not be) teachers.

-Teacher set the scene and give the model sentences/Students listen.
-Read in chorus/Individually.
-Teacher explains about TOBE/Students listen and copy.
+form
+mean
+notes

-Hangs the poster.
-Teacher explains clearly.
-Teacher does the first as a model and explain the rules for this kind of exercise.
1.How old are you?
-Limits time.
-Gets feedback and corrects the mistakes.

Đánh giá bài viết
10 19.413
Sắp xếp theo
    Giáo án Tiếng anh lớp 6 Xem thêm