Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 - 2021

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 - 2021 là cấu trúc đề thi, cách ra đề thi, bảng mô tả đánh giá đề thi học kì 2 môn Văn. Mời các bạn cùng tham khảo, chuẩn bị cho bài thi sắp tới.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 6 sắp tới, các em học sinh tham khảo nội dung ôn tập học kì 2 lớp 6: Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Toán chi tiết.

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán - Số 1

Cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1:

Các phép tính của phân số.

Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân phân số để tính giá trị biểu thức và tìm x

Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân phân số để tìm x

Số câu

Số điểm:

Tỉ lệ: %

3

2,25

22,5%

3

1,75

17,5%

2

1,5

15%

8

5,5

55%

Chủ đề 2:

Các bài toán cơ bản về phân số

Giá trị phân số của một số cho trước.

Vận dụng giải bài toán thực tế.

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %

1

1,5

15%

1

1,0

10%

2

2,5

25%

Chủ đề 4:

Góc

- Tia phân giác

Biết vẽ hình

Tính số đo góc, chứng tỏ tia phân giác.

Vận dụng tính chất kề bù, tia đối của góc

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: %

2

1,5

15%

1

0,5

5%

3

2,0

20%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ: 100%

3

3

30%

7

5,0

50%

3

2,0

20 %

13

10,0

100%

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán - Số 2

Mức

độ

Chủ

đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Thấp

Cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1.Bội và ước của 1 số

nguyên

Tìm được các ước của 1 số nguyên

Số câu

Số điểm

%

1

0,5

5%

1

0,5

5%

2. Phân số

Nhận biết được phân số.

- Tìm giá trị phân số của một số cho trước.

- Sử dụng các tính chất của phép cộng, nhân để thực hiện tính nhanh

- Thực hiện dạng bài tìm x,

- Giải bài toán thực tế

Số câu

Số điểm

%

1

0,5

5%

1

0,5

5%

5

4,0

40%

7

5,0

50%

3. Góc, đường tròn, tam giác

- Tia phân giác của góc.

- Hiểu được đường tròn.

- Hai góc kề bù nhau.

Vẽ góc, hiểu được tia nằm giữa hai tia

- Vận dụng tính chất hai góc kề bù, khi nào \widehat{x O y}+\widehat{y O z}=\widehat{x O z}

, tính chất tia phân giác.

Số câu

Số điểm

%

1

0,5

5%

2

1,0

10%

1

1,0

10%

2

2,0

20%

6

4,5

45%

Tổng

2

1,0

10%

4

2,0

20%

1

1,0

10%

7

6,0

60%

14

10,0

100%

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi cuối năm đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
7 2.605
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm