Phân biệt tính từ đuôi ing và ed trong tiếng Anh

Bài tập về tính từ đuôi ING và ED

Phân biệt tính từ đuôi ing và ed trong tiếng Anh nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu tính từ đuôi ing và ed gồm lý thuyết và nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Phân biệt tính từ đuôi ing và ed trong tiếng Anh

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Phân biệt tính từ đuôi -ING và -ED

Tính từ đuôi -ing

Tính từ đuôi -ed

Tính từ đuôi -ING dùng để miêu tả tính cách, tính chất, đặc điểm của người, sự vật, hiện tượng.

Tính từ đuôi -ED dùng để diễn tả cảm xúc, cảm nhận của con người, con vật về một sự vật, hiện tượng, sự việc nào đó.

My job is interesting (Công việc của tôi rất thú vị)

=> Tính từ INTERESTING diễn tả tính chất của công việc

I’m not interested in my job any more. (Tôi không thích thú vào công việc)

=> Tính từ INTERESTED diễn tả cảm nhận của người nới về công việc

II. Bài tập luyện tập

Exercise 1: Complete the following sentences with suitable words in brackets + -ing or -ed

1. Anna teaches young children. It’s a very hard job, but she enjoyed it (exhaust…)

a. She enjoyed her job, but it’s often ____________.

b. At the end of a day’s work, she is often _________.

2. It has been raining all day. I hate this weather. (depress…)

a. This weather is _____________.

b. This weather makes me ___________.

c. It’s silly to get __________ because of the weather.

3. The movie wasn’t as good as we had expected. (disappoint…)

a. The movie was _________.

b. We were ________ with the movie

Exercise 2: Choose the correct answer

1. I’m not particularly interesting/ interested in football.

2. The new project sounds exciting/ excited. I’m looking forward to working on it

3. I was disappointing/ disappointed with the movie. I had expected it to be better

4. He’s one of the most boring/ bored people I’ve ever meet. He never stops talking and he never says anything interesting/ interested.

5. It was a really terrifying/ terrified experience. Everybody was very shocking/ shocked.

Exercise 3: Complete each sentence using a word from the box

annoying/ annoyed

confusing/ confused

exhausting/ exhausted

amusing/ amused

disgusting/ disgusted

interesting/ interested

boring/ bored

exciting/ excited

surprising/ surprised

1. Helen is a very _____ person. She knows a lot, she’s travelled a lot and she’s done lots of different things

2. Steve is good at telling funny stories. He can be very ________.

3. I’m staring a new job next week. I’m very ______ about it.

4. I’ve been working very hard all day and now I’m _________.

5. The lecture was _______ I fell asleep.

6. There’s no need to get ________ just because I’m a few minutes late

7. I don’t go to art galleries very often. I’m not very __________ in art.

8. The kitchen hadn’t been cleaned for ages. It was really _________.

9. The teacher’s explanation was ________. Nobody understood it.

10. Some people get __________ very easily. They always need something new.

11. You work very hard. It’s not _______ that you’re always tired.

Đáp án bài tập luyện tập

Exercise 1: Complete the following sentences with suitable words in brackets + -ing or -ed

1.Anna teaches young children. It’s a very hard job, but she enjoyed it (exhaust…)

a.She enjoyed her job, but it’s often ____exhausting________.

b.At the end of a day’s work, she is often __exhausted_______.

2.It has been raining all day. I hate this weather. (depress…)

a.This weather is ____depressing_________.

b.This weather makes me ____depressed_______.

c.It’s silly to get ___depressed_______ because of the weather.

3.The movie wasn’t as good as we had expected. (disappoint…)

a.The movie was ___disappointing______.

b.We were _disappointed_______ with the movie

Exercise 2: Choose the correct answer

1. I’m not particularly interested in football.

2. The new project sounds exciting. I’m looking forward to working on it

3. I was disappointing with the movie. I had expected it to be better

4. He’s one of the most boring people I’ve ever meet. He never stops talking and he never says anything interesting.

5. It was a really terrifying experience. Everybody was very shocked.

Exercise 3: Complete each sentence using a word from the box

1. interesting

2. amusing

3. excited

4. exhausted

5. boring

6. annoyed

7. interested

8. disgusting

9. confusing

10. bored

11. surprising

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành, Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com

Đánh giá bài viết
1 1.246
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm