Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 17

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

Câu 1: Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm nào?

 1. Mùa xuân năm 40 TCN
 2. Mùa xuân năm 40
 3. 981
 4. 938

Câu 2: Hai Bà Trưng khởi nghĩa nhằm mục đích

 1. Trả thù cho Thi Sách
 2. Trả thù nhà, đền nợ nước
 3. Rửa hận
 4. Trả thù riêng

Câu 3: Nghĩa quân Hai Bà Trưng toàn thắng sau khi

 1. Làm chủ tình hình
 2. Làm chủ Mê Linh, đánh chiếm Cổ Loa, Tuy Lâu
 3. Tô Định bỏ trốn
 4. Giết Tô Định

Câu 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng tồn tại thời gian nào?

 1. 10 năm (43-53)
 2. 3 năm (40-43)
 3. 5 năm (40-45)
 4. 2 năm (40-42)

Câu 5: Việc Trưng Trắc được tôn làm vua và chọn Mê Linh làm nơi đóng đô có ý nghĩa gì?

 1. Khẳng định vai trò và vị trí của người phụ nữ trong lịch sử
 2. Lòng tự tôn dân tộc
 3. Phụ nữ nắm quyền
 4. Một triều đại mới được hình thành

Câu 6: Những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X nhằm thực hiện âm mưu

 1. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng.
 2. Biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng.
 3. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của chúng.
 4. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nước khác.

Câu 7: Nhà Hán bắt nhân dân ta phải cống nộp những sản vật quý hiếm

 1. Sừng tê, ngà voi, ngọc trai, đồi mồi...
 2. Tôm, cá, lương thực...
 3. Trâu, bò, lợn, gà...
 4. Quả vải, nhãn...

Câu 8: Dưới sự cai trị của chính quyền nhà Hán, chúng đã đưa các tầng lớp nào vào Âu Lạc cũ, cho ở lẫn với người Việt?

 1. Quý tộc.
 2. Nông dân.
 3. Dân nghèo, tội nhân.
 4. Địa chủ, quan lại.

Câu 9: Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích

 1. Mở rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc.
 2. Thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc ta.
 3. Khai phá văn minh cho dân tộc ta.
 4. Thống trị, áp bức dân tộc ta.

Câu 10: Thủ phủ của Châu Giao được đặt ở

 1. Luy Lâu
 2. Cổ Loa
 3. Thăng Long
 4. Hoa Lư

Câu 11: Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa vào

 1. Thời nhà Triệu.
 2. Thời nhà Hán.
 3. Thời nhà Hán - Đường.
 4. Thời nhà Tống - Đường.

Câu 12: Ở nước ta thời Bắc thuộc, nơi xuất phát các cuộc đấu tranh chống lại các triều đại phương Bắc để giành độc lập dân tộc đó là

 1. Thành thị.
 2. Rừng núi.
 3. Làng xóm ở nông thôn.
 4. Cả nông thôn và thành thị.

Câu 13:

"Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vn vẹn sở công lênh này."

4 câu thơ trên được trích từ

 1. Đại Việt sử kí toàn thư.
 2. Đại Nam thực lục.
 3. Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca dân gian thế kỉ XVII.
 4. Đại Việt sử kí tiền biên.

Câu 14: Từ việc sắp đặt quan lại của nhà Hán đối với Âu Lạc có thể rút ra nhận xét

 1. Nhà Hán muốn người Hán cùng người Việt cai quản đất nước.
 2. Nhà Hán muốn nhường quyền cai quản cho người Việt.
 3. Nhà Hán mới cai quản đến cấp quận, còn huyện xã chúng chưa vươn tới được phải giao cho người Việt.
 4. Nhà Hán bố trí người Hán cai quản từ trên quận đến tận làng xã.

Câu 15: Quan hệ bao trùm trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc là quan hệ

 1. Quan hệ giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
 2. Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.
 3. Quan hệ giữa quý tộc; phong kiến Việt Nam với chính quyên đô hộ phương Bắc.
 4. Quan hệ giữa nhân dân ta với quý tộc, phong kiến Việt Nam.

Câu 16: Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ của Trung Quốc, làm như vậy là để

 1. Người Trung Quốc đông có thêm đất đai để ở.
 2. Nhằm giúp nhân dân ta tổ chức lại bộ máy chính quyền.
 3. Thôn tính nước ta cả về lãnh thổ và chủ quyền.
 4. Bắt nhân dân ta phải thần phục nhà Hán.

Câu 17: Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ năm

 1. 34
 2. 35
 3. 36
 4. 37

Câu 18: Những vùng nào của nước ta hiện nay là vùng đất của ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam trước đây

 1. Vùng đất Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ đến Quảng Bình.
 2. Vùng đất Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam.
 3. Vùng đất Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ đến Quảng Trị.
 4. Vùng đất Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ đến Quảng Ngãi.

Câu 19: Nhà Triệu chia nước Âu Lạc thành hai quận và sáp nhập vào

 1. Trung Quốc.
 2. Văn Lang.
 3. Nam Việt.
 4. An Nam.

Câu 20: Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích gì?

 1. Cai quản cho dễ
 2. Đồng hóa dân tộc
 3. Biến nước ta thành 1 tỉnh của Trung Quốc
 4. Ép nhân dân ta lao dịch cho dễ.

Câu 21. Gia Đình Trưng Trắc, Trưng Nhị và gia đình Thi Sách đã không có hành động nào sau đây?

 1. Cùng nhau mưu việc lớn, chống lại quân Hán.
 2. Bí mật tìm cách liên lạc với thủ lĩnh ở mọi miền đất nước.
 3. Chuẩn bị nổi dậy lật đổ ách thống trị của nhà Hán.
 4. Ủng hộ của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Câu 22. Nội dung nào không thuộc ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào mùa xuân năm 40?

 1. Mở ra thời kì phong kiến độc lập, tự chủ trên đất nước ta.
 2. Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu của nhân dân ta.
 3. Khẳng định vai trò của người phụ nữ Việt Nam.
 4. Mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc

Câu 23. Nhà Hán cho Lạc tướng cai trị các huyện đã tạo bất lợi gì cho chúng?

 1. Tạo điều kiện Lạc tướng liên kết khởi nghĩa.
 2. Lạc tướng sẽ vơ vết hết của cải của nhân dân.
 3. Tất cả lạc tướng liên kết chống lại người Hán.
 4. Chính sách đồng hóa của người Hán gặp khó khăn

Câu 24. Cuộc nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào mùa xuân năm 40 không xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?

 1. Chế độ cai trị hà khắc của nhà Hán.
 2. Thi Sách bị quan Thái thú Tô Định giết chết.
 3. Đời sống nhân dân lầm than.
 4. Quan Tô Định tham lam, tàn bạo, bóc lột

Câu 25. Mùa xuân năm 40 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử nước ta?

 1. Hai Bà Trưng kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
 2. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).
 3. Hai Bà Trưng xây dựng chính quyền tự chủ.
 4. Hai Bà Trưng tập trung chuẩn bị lực lượng kháng chiến

Câu 26. "Châu" dưới thời kì Bắc thuộc là đơn hành chính

 1. gồm nhiều huyện
 2. giống tỉnh ngày nay.
 3. trên cấp huyện.
 4. trên cấp quận

Câu 27. Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ đã tác động như thế nào đến cuộc sống của nhân dân ta?

 1. Nhân dân ta vùng dậy khởi nghĩa mạnh mẽ.
 2. Tầng lớp nô lệ và tư sản ngày càng tăng.
 3. Cuộc sống của nhân dân càng thêm khổ cực.
 4. Cơ cấu kinh tế có sự thay đổi tích cực

Câu 28. Nội dung nào sau đây phản ánh sự thay đổi của nhà nước Âu Lạc dưới thời thuộc Hán?

 1. Nhân dân hoàn toàn bị người Hán đồng hóa.
 2. Nước ta bị chia thành quận sáp nhập vào Trung Quốc.
 3. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra liên tiếp.
 4. Đất nước bị mất hoàn toàn độc lập

Câu 29. Nhà Hán đưa người Hán sang Giao Châu là biểu hiện của chính sách gì?

 1. Cai trị tàn bạo.
 2. Đồng hóa.
 3. Thân dân.
 4. Phân biệt dân tộc

Câu 30. Triệu Đà chia Âu Lạc thành hai quận nào vào năm 179 TCN?

 1. Giao Chỉ và Cửu Châu.
 2. Cửu Chân và Giao Châu.
 3. Giao Chỉ và Cửu Chân.
 4. Cửu Chân, Nhật Nam

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về nguyên nhân và quá trình chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40). Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 6, Giải bài tập Lịch Sử 6, Giải Vở BT Lịch Sử 6, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6, Lý thuyết Lịch sử 6, Tài liệu học tập lớp 6

Đánh giá bài viết
36 8.745
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm