Trắc nghiệm Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm với các câu hỏi lý thuyết bám sát nội dung trọng tâm giúp các em học sinh củng cố kiến thức môn Lịch sử lớp 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 bài 26

Câu 1: Đỉnh cao của khởi nghĩa nông dân ở Trung Quốc là khởi nghĩa

A. Hoàng Sào

B. Trần Thắng – Ngô Quảng

C. Xích Mi

D. Lục Lâm

Câu 2: Khúc Thừa Dụ quê ở

A. Thanh Hóa

B. Ái Châu

C. Diễn Châu

D. Hồng Châu

Câu 3: Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm

A. Thái thú

B. Đô úy

C. Tiết độ sứ An Nam đô hộ

D. Thứ sử An Nam đô hộ.

Câu 4: Năm 906 nhà Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ: Tiết Độ Sứ An Nam Đô hộ phủ nói lên điều gì?

A. Còn phụ thuộc ít nhiều vào nhà Đường nhưng đất nước bước đầu đã có chủ quyền tự chủ

B. Sự nhượng bộ của nhà Đường

C. Sự bất lực của nhà Đường

D.A, B, C đúng

Câu 5: Nhà Nam Hán được lập năm:

A. 930

B. 910

C. 931

D. 917

Câu 6: Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, người lên thay là

A. Độc Cô Tổn

B. con trai ông là Khúc Hạo

C. Cao Chính Bình

D. Ngô Quyền

Câu 7: Sau khi lên thay cha, Khúc Hạo đã quyết định xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối.

A. chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị nhân dân đều được yên vui

B. chính sự cốt chuộng cứng rắn, nhân dân đều tuân theo mà đất nước được yên ổn.

C. làm theo chính sách trước kia của Khúc Thừa Dụ

D. thi hành luật pháp nghiêm ngặt.

Câu 8: Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay đãh phục những nước lân cận

A. cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ.

B. cử sứ sang ép vua Lương phong chức Tiết độ sứ.

C. sang thần phục nhà Lương.

D. mở cuộc tấn công đi chin

Câu 9: Mùa thu năm 930, quân Nam Hán

A. đem quân sang đánh nước ta

B. cử sứ sang chiêu mộ nhân tài ở nước ta

C. cứ sứ sang yêu cầu Khúc Thừa Mĩ sang triều cống

D. cứ người Hán sang làm Tiết độ sứ.

Câu 10: Sau khi đánh thắng quân của Khúc Thừa Mĩ, nhà Nam Hán đã đặt cơ quan đô hộ ở

A. Tống Bình

B. Thăng Long

C. Đường Lâm

D. Ái Châu

Câu 11: Dương Đình Nghệ quê ở

A. làng Giàng

B. làng Đô

C. làng Đường Lâm

D. làng Lau

Câu 12: Sau khi đánh thắng quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã

A. tiến quân sang đất Trung Quốc để đánh chúng đến cùng.

B. tự xưng là Tiết độ sứ, cho sứ sang thần phục nhà Nam Hán.

C. tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

D. tự xưng là hoàng đế, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Đáp án Câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

D

C

A

D

B

B

A

A

A

A

C

Đánh giá bài viết
1 421
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm