Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

1 182

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ nhằm ôn luyện lý thuyết trọng tâm của bài học, hỗ trợ quá trình củng cố kiến thức và làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau.

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Câu 1. Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ?

A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.
B. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.
C. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.
D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan - chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.

Câu 2. Lông hút ở rễ là một bộ phận của

A. Tế bào thịt vỏ.
B. Tế bào biểu bì.
C. Tế bào kèm.
D. Quản bào.

Câu 3. Thành phần nào dưới đây không được tìm thấy ở tế bào lông hút ở rễ?

A. Nhân
B. Vách tế bào
C. Không bào
D. Lục lạp

Câu 4. Khi nói về sự sắp xếp mạch rây và mạch gỗ tại miền hút của rễ, phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Mạch rây bao bên ngoài, mạch gỗ nằm ở phía trong
B. Mạch rây xếp một phía, mạch gỗ xếp ở phía đối diện
C. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau
D. Mạch gỗ bao bên ngoài, mạch rây nằm ở phía trong

Câu 5. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất dự trữ?

A. Ruột             B. Bó mạch

C. Biểu bì           D. Thịt vỏ

Câu 6. Các tế bào biểu bì ở miền hút của rễ được sắp xếp thành mấy lớp?

A. 2 lớp             B. 1 lớp

C. 3 lớp            D. 4 lớp

Câu 7. Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào?

A. Biểu bì và ruột
B. Thịt vỏ và bó mạch
C. Ruột và bó mạch
D. Mạch rây và mạch gỗ

Câu 8. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào bao gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau và có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa?

A. Ruột            B. Bó mạch

C. Biểu bì          D. Thịt vỏ

Câu 9. Thành phần nào dưới đây của miền hút ở rễ bao gồm những tế bào có vách mỏng?

1. Mạch gỗ
2. Mạch rây
3. Ruột

A. 2, 3             B. 1, 2

C. 1, 3             D. 1, 2, 3

Câu 10. Nếu cắt bỏ lông hút thì ngay lập tức, rễ cây sẽ mất đi khả năng nào dưới đây?

A. Hút nước và muối khoáng
B. Vận chuyển các chất lên thân
C. Tăng trưởng về chiều dài
D. Hô hấp

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. D 2. B 3. D 4. C 5. A
6. B 7. C 8. D 9. A 10. A
Đánh giá bài viết
1 182
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm