Trắc nghiệm Sử 12 bài 25

Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 12 bài 25: Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội - Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 12.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 bài: Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội - Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Câu 1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa được bắt đầu ở Việt Nam khi nào?

A. 1954 B. 1965 C. 1975 D. 1975

Đáp án: A

Câu 2. Một hình thức xí nghiệp chỉ xuất hiện trong thời gian cải tạo xã hội chủ nghĩa sau giải phóng?

A. Xí nghiệp quốc dân.

B. Xí nghiệp tư bản - Nhà nước.

C. Xí nghiệp tư bản tư nhân.

D. Xí nghiệp quốc doanh hoặc công - tư hợp doanh.

Đáp án: D

Câu 3. Sau kế hoạch 5 năm (1976 - 1980), tình hình kinh tế Việt Nam như thế nào?

A. Nền kinh tế nước ta mất cân đối nghiêm trọng.

B. Nền kinh tế đã từng bước được phục hồi và phát triển.

C. Kinh tế tư nhân và cá thể bị ngăn cấm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 4. Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta sau 5 năm thực hiện kế hoạch Nhà nước(1981 - 1985) là:

A. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 2,9%.

B. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 3,9%.

C. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 4,9%.

D. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 1,9%.

Đáp án: C

Câu 5. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau: "Chủ nghĩa xã hội không những là mục đích của toàn bộ sự nghiệp chúng ta mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa là bảo đảm cho ... của Tổ quốc".

A. Độc lập và tự do.

B. Độc lập và thống nhất.

C. Độc lập và chủ quyền.

D. Độc lập và phát triển.

Đáp án: A

Câu 6. Tình hình công nghiệp nước ta trong những năm 1981 – 1985?

A. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 0,6%.

B. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5%.

C. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 7,5%.

D. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8,6%.

Đáp án: B

Câu 7. Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ khi nào?

A. Ngày 3 - 5 – 1975.

B. Ngày 10-5- 1975.

C. Ngày 22- 12- 1978.

D. Ngày 1- 1-1979.

Đáp án: C

Câu 8. Chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ trong thời gian nào?

A. Từ ngày 7-1 - 1979 đến ngày 5 - 3 - 1979.

B. Từ ngày 17 - 1 - 1979 đến ngày 18 - 3 - 1979.

C.Từ ngày 17. - 2 - 1979 đến ngày 18 - 3 - 1979.

D. Từ ngày 17 - 2 - 1979 đến ngày 5 - 3 - 1979.

Đáp án: C

Câu 9. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đã diễn ra trên quy mô bao nhiêu tỉnh?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Đáp án: C

Câu 10. Tình hình kinh tế nước ta sau kế hoạch 5 năm (1981 – 1985)

A. Nền kinh tế trong tình trạng mất cân đối nghiêm trọng.

B. Không phát huy được tiềm năng của các thành phần kinh tế cá thể tư nhân.

C. Mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế - xã hội vẫn chưa thực hiện được.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 11. Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp nào?

A. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980.

B. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1960; Hiến pháp 1980.

C. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1975; Hiến pháp 1980.

D. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1976; Hiến pháp 1980.

Đáp án: A

Câu 12. Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp các lực lượng cách mạng Cam-pu-chia giải phóng thủ đô Phnôm Pênh vào thời gian nào?

A. Ngày 22 - 12 - 1978.

B. Ngày 7 - 1 - 1979.

C. Ngày 17 - 2 - 1979.

D. Ngày 18 - 3 - 1979.

Đáp án: B

Câu 13. Chiến thắng biên giới Tây Nam của quân dân ta có ý nghĩa như thế nào?

A. Tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng Cam-pu-chia giành thắng lợi.

B. Tiêu diệt hoàn toàn chế độ Pôn-pốt - Iêng-xê-ri.

C. Tăng cường tình đoàn kết của ba nước Đông Dương.

D. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia.

Đáp án: A

Câu 14. Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời kì nào?

A. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 (1960 - 1965).

B. Thời kì khôi phục kinh tế miền Bắc (1968 - 1973).

C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980).

D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985).

Đáp án: C

Câu 15. Điểm nào chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước (1981 - 1985)?

A. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn trong thời kì 1976 - 1980 lên đến 17 triệu tấn.

B. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4% so với 0,4% trong thời kì 1976 - 1980.

C. Về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

D. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn.

Đáp án: C

Câu 16. Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kì 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào không đúng với thực tế nói trên?

A. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết.

B. Đời sống nhân dân còn khó khăn, chưa ổn định.

C. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm.

D. Văn hóa - giáo dục chưa được coi trọng.

Đáp án D.

Câu 17. Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào lúc nào?

A. Từ 12 đến 18/12/1976

B. Từ 14 đến 20/12/1976

C. Từ 10 đến 20/12/1976

D. Từ 15 đến 20/12/1976

Đáp án: B

Câu 18. Đại hội lần thứ V của Đảng khẳng định điều gì?

A. Tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xủ hội chủ nghĩa đã vạch ra từ Đại hội lần thứ IV

B. Thực hiện Công cuộc đổi mới đất nước

C. Thực hiện Công cuộc Công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: A

Câu 19. Đại hội lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?

A. Từ 27 đến 31/3/1980

B. Từ 27 đến 31/3/1981

C. Từ 27 đến 31/3/1982

D. Từ 27 đến 31/3/1985

Đáp án: C

Câu 20. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội lần này?

A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong cả nước

C. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 - 1980)

D. Thực hiện đường lối đổi mới đất nước

Đáp án: D

Câu 21. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là gì?

A. Khôi phục và phát triển kinh tế

B. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân

C. Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa cải tạo quan hệ sản xuất XHCN

D. Xây dựng nền văn hóa tiến bộ

Đáp án: C

Câu 22. Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là hạn chế của thời kì nào?

A Thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 (1960 - 1965).

B. Thời kỳ khôi phục kinh tế miền Bắc (1986 - 1973)

C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980)

D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (0981 - 1995)

Đáp án: C

Câu 23. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội này?

A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH

B. Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước

C. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta phải trải qua nhiều chặng

D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 - 1985)

Đáp án: A

Câu 24. Điểm nào sau đây chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước (1981 - 1985)?

A. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 3,4 triệu tấn trong thời 1976 - 1980 lên đến 10 triệu tấn

B. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4% so với 0,4% trong thời kì 1976 - 1980

C. Đủ ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân

D. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn

Đáp án: A

Câu 25. Từ sau 30/4/1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?

A. Quân xâm lược Mĩ

B. Tập đoàn Pôn Pốt (Campuchia)

C. Cuộc tiến công biên giới phía Bắc của quân Trung Quốc

D. Câu B và C đúng

Đáp án: D

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 12 bài 25: Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội - Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 12, Giải Vở BT Lịch Sử 12, Giải tập bản đồ Lịch Sử 12, Lý thuyết Lịch sử 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 3.530
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 12 Xem thêm