Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 4: Did you go to the party?

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 4 lớp 5 với nội dung được biên tập bám sát chương trình học Unit 4 Did you go to the party? giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm xuất hiện trong bài học như: lý thuyết cấu trúc Thì quá khứ đơn (The Past Simple Tense); Các từ vựng tiếng Anh chỉ hoạt động, ... VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn luyện tiếng Anh hiệu quả dành cho các em học sinh.

Tiếng Anh 5 Unit 4: Did you go to the party?

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ trắc nghiệm tiếng Anh 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Chọn đáp án đúng.

1. _____ you go to Mai’s party last Sunday?

A. Did

B. Are

C. Were

D. Does

2. Did Mary ___ to the zoo with her parents?

A. went

B. go

C. goes

D. going

3. Yesterday, I ___ at home and ___ TV.

A. stay/ watch

B. stayed/ watch

C. stay/ watched

D. stayed/ watched

4. Did they enjoy their holidays? – Yes, ___.

A. they do

B. they did

C. they were

D. they didn’t

5. We had a lot of ____at the party.

A. funny

B. fun

C. nice

D. Great

Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.

1. weekend/ grandparents/ I/ last/ my/ visited/.

___________________________________________________________________________

2. morning/ on/ ,/ the/ picnic/ In/ went/ a/ we/.

___________________________________________________________________________

3. she/ TV/ Did/ cartoons/ on/ watch/ night/ last/ ?

___________________________________________________________________________

4. funfair/ did/ do/ What/ at/ you/ the/ ?

____________________________________________________________

Đáp án

1. I visited my grandparents last weekend.

2. In the morning, we went on a picnic.

3. Did she watch cartoons on TV last night?

4. Where did you do at the funfair?

Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.

A

B

1. Where were you yesterday?

a. It was really wonderful.

2. Where did you go?

b. I bought some books.

3. What was the trip like?

c. I went there by coach.

4. Who did you go with?

d. It was yesterday.

5. What did you do?

e. I went to Da Lat.

6. When was Nam’s birthday party?

f. No, I didn’t. I went by train.

7. Did you get to Ha Noi by plane?

g. I went with my family.

8. How did you get to Da Nang City?

h. I was at the book fair.

Đáp án: 1 - h; 2 - e; 3 - a; 4 - g; 5 - b; 6 - d; 7 - f; 8 - c

Chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống.

1. He _______ lots of photos at the sports festival.

2. Did he __________ you to his birthday party?

3. My father bought some books at the __________________.

4. My friends gave me some ____________ on my birthday.

5. Last Sunday, we ________ hide-and-seek at the park.

presents

took

played

book fair

invite

Đáp án: 1 - took; 2 - invite; 3 - book fair; 4 - presents; 5 - played

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.742
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm