Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 27

Trình độ Anh ngữ B1, Trình độ Anh ngữ B2 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu được coi là trình độ tiếng Anh "trung cấp". Người học tiếng Anh đạt trình độ B có thể đọc, hiểu và sử dụng ngôn ngữ một cách khá tự tin trong một số lĩnh vực nhất định.

Đề luyện thi Anh ngữ chứng chỉ B1, chứng chỉ B2

Đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh trình độ B có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi chứng chỉ B1, chứng chỉ B2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp những câu trúc ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong đề thi chính thức giúp bạn đọc ghi nhớ kiến thức hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. We decided ________ at home this afternoon.

A. staying

B. stayed

C. stay

D. to stay

2. If that firm wants to attract workers, it must ________ the pay.

A. lower

B. raise

C. spread

D. rise

3. The brakes need ________.

A. adjusted

B. to adjustment

C. to adjust

D. adjusting

4. You are not half ________ you think you are.

A. as clever as

B. as clever like

C. the clever as

D. as clever than

5. He's not very sensible as far as money ________ are concerned.

A. things

B. points

C. aspects

D. objects

6. You will spend at least one year working abroad ________ you can find out how things operate overseas.

A. because

B. so as to

C. so that

D. as long as

7. He wants to go there and she ________.

A. wants too

B. wants also

C. does either

D. does, too

8. The firm went bankrupt and their shares became ________.

A. priceless

B. unworthy

C. invaluable

D. worthless

9. I've got a lot of work to get ________ before I can go on holiday.

A. through

B. in

C. with

D. to

10. When you are riding a bicycle you should ________ the handlebars firmly.

A. handle

B. hold

C. hand

D. have

11. The workmen made so much ________ that Mrs Walker had to spend three days cleaning up afterwards.

A. trouble

B. damage

C. mess

D. nuisance

12. You can eat ________ you like!

A. as much that

B. as much

C. so much

D. as much as

13. We eat ________ soup with ________ spoon.

A. a ... a

B. the ... the

C. - ... -

D. - ... a

14. Large waves were ________ on the seashore.

A. breaking

B. coming

C. running

D. hitting

15. I have learned all the irregular verbs ________.

A. from memory

B. by the heart

C. in the memory

D. by heart

Đáp án

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 27. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ C1, luyện thi chứng chỉ A2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 613
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B2 Xem thêm