Tuyển tập 100 đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn Toán

TUYN TP
100 Đ THI HC SINH GII
MÔN: TOÁN LỚP 8
H và tên: ...................................................................................................................
Lp: ............................................................................................................................
Trường: ...........................................................................................................
VnDoc.com
UBND THµNH PHè HuÕ kú thi CHäN häc sinh giái tHµNH PHè
PHßNG Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o líp 8 thCS - n¨m häc 2007 - 2008
M«n
: To¸n
§Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 120 phót
Bµi 1: (2 ®iÓm)
Ph©n tÝch ®a thøc sau ®©y thµnh nh©n tö:
1.
2
76xx
2.
42
2008 2007 2008x x x
Bµi 2: (2®iÓm)
Gi¶i ph-¬ng tr×nh:
1.
2
3 2 1 0x x x
2.
2 2 2
2
22
22
1 1 1 1
8 4 4 4x x x x x
x x x x
Bµi 3: (2®iÓm)
1. C¨n bËc hai cña 64 cã thÓ viÕt d-íi d¹ng nh- sau:
64 6 4
Hái cã tån t¹i hay kh«ng c¸c hai ch÷ cã thÓ viÕt c¨n bËc hai cña chóng
d-íi d¹ng nh- trªn vµ lµ mét sè nguyªn? H·y chØ ra toµn bé c¸c sè ®ã.
2. T×m d- trong phÐp chia cña biÓu thøc
cho
®a thøc
2
10 21xx
.
Bµi 4: (4 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AC > AB), ®-êng cao AH (H
BC). Trªn tia HC
lÊy ®iÓm D sao cho HD = HA. §-êng vu«ng gãc víi BC t¹i D c¾t AC t¹i E.
1. Chøng minh r»ng hai tam gi¸c BEC ADC ®ång d¹ng. nh ®é dµi ®o¹n BE
theo
m AB
.
2. Gäi M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n BE. Chøng minh r»ng hai tam gi¸c BHM vµ BEC
®ång d¹ng. TÝnh sè ®o cña gãc AHM
3. Tia AM c¾t BC t¹i G. Chøng minh:
GB HD
BC AH HC
.
HÕt
VnDoc.com
PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 8
NĂM HỌC 2008-2009
Thời gian làm bài 150 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (3 điểm) Làm thế nào để đem được 6 lít nước t sông v nếu trong tay ch có
hai cái can, một can có dung tích 4 lít, một can có dung tích 9 lít và không can nào
có vạch chia dung tích ?
Bài 2: (3 điểm) Một s gồm 4 ch giống nhau chia cho một s gồm 3 ch s giống
nhau thì được thương là 16 và s dư là một s r nào đó.
Nếu s b chia và s chia đều bớt đi một ch s thì thương không đổi và s dư
giảm bớt 200. Tìm các s đó.
Bài 3: (3 điểm) Chứng minh rằng n
3
n chia hết cho 6 với mọi s t nhiên n.
Bài 4: (3 điểm) nh tổng S =
842
1
8
1
4
1
2
1
1
1
1
xxx
xx
Bài 5: (4 điểm) Nhân ngày 1- 6 một phân đội thiếu niên được tặng một s kẹo. S
kẹo này được chia hết và chia đều cho mọi người trong phân đội. Để đảm bảo
nguyên tắc ấy phân đội trưởng đề xuất cách nhận phần kẹo của mỗi người như sau:
Bạn th nhất nhận 1 cái kẹo và được lấy thêm
11
1
s kẹo còn lại. Sau khi bạn
th nhất đã lấy phần mình, bạn th hai nhận 2 cái kẹo và được lấy thêm
11
1
s kẹo
còn lại. C tiếp tục như thế đến bạn cuối cùng th n nhận n cái kẹo và được lấy
thêm
11
1
s kẹo còn lại.
Hỏi phân đội thiếu niên nói trên có bao nhiêu đội viên và mỗi đội viên nhận
bao nhiêu kẹo.
Bài 6: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, có góc A = 20
0
. Trên AB lấy điểm D
sao cho AD = BC. Tính góc BDC
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc.com

100 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn Toán

Tuyển tập 100 đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn Toán là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Toán lớp 8 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

.....................................

Ngoài Tuyển tập 100 đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn Toán, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 8này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 2.372
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 8 Xem thêm