Which of the effects of global warming do you think is the most serious?

Unit 6 lớp 11 Skills

Nằm trong bộ tài liệu Để học tốt tiếng Anh 11 mới theo từng Unit, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu văn mẫu tiếng Anh lớp 11 theo các chủ đề khác nhau. Tổng hợp những quan điểm về những ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu gợi ý các em các cách nói về cách trả mời những ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Mời các em tham khảo.

Which of the effects of global warming do you think is the most serious?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Which of the effects of global warming do you think is the most serious? (Ảnh hưởng của việc nóng lên toàn cầu nào bạn nghĩ là nghiêm trọng nhất?)

Gợi ý số 1

From my point of view, air pollution is the most serious. Global warming leads to this problem. Long-term air pollution also affects cloud formation, which makes weather conditions become worse. The increase in the amount of ozone in the atmosphere leads to many people suffering from respiratory diseases.

(Theo quan điểm của tôi, ô nhiễm không khí là nghiêm trọng nhất. Sự nóng lên toàn cầu dẫn đến vấn đề này. Ô nhiễm không khí trong thời gian dài cũng ảnh hưởng đến sự hình thành mây, khiến điều kiện thời tiết trở nên tồi tệ hơn. Lượng ozone trong bầu khí quyển tăng cao dẫn đến nhiều người mắc các bệnh về đường hô hấp).

Gợi ý số 2

I think the most serious effect of global warming is rising sea levels because millions of people would lose their homes. As sea levels rise globally, we can expect more dangerous and severe natural disasters such as hurricanes and typhoons that could negatively affect not only people's lives but also the national economy.

(Tôi nghĩ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của nóng lên toàn cầu là nước biển dâng cao vì hàng triệu người sẽ có thể mất nhà vì điều đó. Khi mực nước biển toàn cầu dâng cao, sẽ có nhiều thảm họa thiên nhiên khốc nghiệt xảy ra như là những cơn bão lớn, nó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con người mà còn đến nền kinh tế đất nước.)

Gợi ý số 3

In my opinion, the most serious effect of global warming is droughts because it is killing millions of creatures on Earth. As the temperatures rise globally, droughts will become more frequent and more severe, with potentially devastating consequences for agriculture, water supply. When people and other creatures do not have food to eat and water to drink, we will die.

(Theo tôi, tác động nghiêm trọng nhất của sự nóng lên toàn cầu là hạn hán vì nó đang giết chết hàng triệu sinh vật trên trái đất. Khi nhiệt độ tăng lên trên toàn cầu, hạn hán sẽ trở nên thường xuyên hơn và trầm trọng hơn, với những hậu quả có thể gây tàn phá đối với nông nghiệp, cấp nước. Khi con người và sinh vật khác không có thức ăn để uống và uống thì chúng ta sẽ chết.)

Gợi ý số 4

I think one of the most immediate and obvious consequences of global warming is the increase in temperatures around the world. As the temperatures rise globally, ice will melt in both polar ice caps and mountain glaciers. Animals will change migration patterns and plants are changing the dates of activity. Next, precipation has increased across the globle. Yet some regions are experiencing more severe drought, increasing the risk of wildfires, lost crops, and drinking water shortages.

(Tôi nghĩ một trong những hậu quả trực tiếp và rõ ràng nhất của sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trên toàn thế giới. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, băng sẽ tan chảy ở cả chỏm băng ở hai cực và sông băng trên núi. Động vật sẽ thay đổi mô hình di cư và thực vật đang thay đổi ngày hoạt động. Tiếp theo, lượng mưa tăng lên trên toàn cầu. Tuy nhiên, một số vùng đang trải qua hạn hán nghiêm trọng hơn, làm tăng nguy cơ cháy rừng, mất mùa và thiếu nước uống.)

Trên đây là Which of the effects of global warming do you think is the most serious?.

Đánh giá bài viết
8 3.526
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm