20 Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Toán

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN VẬT LỚP 8
Câu 1 (4 điểm):
Lúc 7h, hai ô tô cùng xut phát t thành phố Lai Châu và thị trn Than Uyên cách nhau
100km, chúng chuyển động thng đều và đi cùng chiều nhau. Xe th nht đi t thành ph Lai
Châu vi vận tc 30km/h xe th hai khi hành t th trn Than Uyên vi vận tốc 40km/h.
a. Tính khoảng cách của hai xe sau khi chúng khởi hành được 2h.
b. Sau khi đi được 2h xe thứ nhất bắt đầu tăng tốc đạt vận tốc 60km/h. Hai xe
gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp nhau cách thị trấn Than Uyên bao nhiêu kilô mét ?
Câu 2 (4 điểm):
Một khối gỗ hình trụ nặng tiết diện S = 100 cm
2
, chiều cao h = 15cm
có khối trọng lượng riêng d
1
= 8000 N/m
3
được thả nhẹ trong nước.
a. Hãy xác định phần nhô lên mặt nước ca khối gỗ biết trọng lượng
riêng của nước là d
2
= 10000 N/m
3
.
b. Nối khối gỗ vào vật nặng trọng lượng riêng d
0
= 20000 N/m
3
thì khối gỗ vừa
ngập trong nước. Tìm trọng lượng của vật nặng đó?
Câu 3 (4 điểm):
Đưa một vật khối lượng m = 200 kg lên độ cao h = 10m, người ta dùng một trong
hai cách sau:
1. Dùng mặt phẳng nghiêng dài l = 12m. Lực kéo vật lúc này là F
1
= 1900N.
a. Tính lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng ?
b. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng ?
2. Dùng hệ thống gồm một ròng rọc cố định một ròng rọc động. Lúc này lực kéo
dây để nâng vật lên là F
2
= 1200N. Hãy tính hiệu suất của hệ thống?
Câu 4 (4 điểm):
Hai quả cầu A, B có trọng lượng bằng nhau được làm bằng hai chất khác nhau được
treo vào hai đầu của một đòn cứng trọng lượng không đáng kể độ dài l = 84cm.
Lúc đầu đòn cân bằng. Sau đó, đem nhúng cả hai quả cầu ngập trong nước. Người ta thấy
phải dịch chuyển điểm tựa đi 6cm về phía B để đòn trở lại thăng bằng. Tính trọng lượng
riêng của quả cầu B nếu trọng lượng riêng của quả cầu A là d
A
= 30000 N/m
3
, của nước là
d
0
= 10000 N/m
3
.
Câu 5 (4 điểm):
Hai gương phẳng M
1
, M
2
đặt song song, mặt phản xạ quay vào nhau cách nhau
một khoảng AB = 6cm. Trên đoạn AB đặt một điểm sáng S cách gương M một đoạn
SA=4cm xét một điểm O nằm trên đường thẳng đi qua S vuông góc với AB một
khoảng cách OS = 18cm.
a. Trình bày cách vẽ tia sáng xuất phát từ S đến O trong hai trường hợp:
- Đến gương M tại I rồi phản xạ đến O
- Phản xạ lần lượt trên gương M tại J, trên gương N tại K rồi truyền đến O.
b. Tính khoảng cách I, J, K đến AB.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
…………………………………………Hết…………………………………………………
- Thí sinh không được s dụng i liệu
- Giám thị coi thi không giải thích thêm.
HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI KHẢO SÁT
MÔN: Vật Lớp 8
Câu
Nội dung
Điểm
1
( 4điểm)
a. Quãng đường xe thứ nhất đi được trong thời gian t = 2h là
S
1
= V
1
.t = 30.2 = 60km
- Quãng đường xe thứ hai đi được trong thời gian t = 2h là
S
2
= V
2
.t = 40.2 = 80km
- Sau 2h khoảng cách giữa hai xe
S = 100 – S
1
+ S
2
= ( 100 + S
2
) – S
1
= ( 100 + 80) - 60
= 120km
b. Sau khi xuất phát được 2h khoảng cách giữa hai xe là 120km.
Gọi t
1
là thời gian hai xe đi đến để gặp nhau sau khi mỗi xe đi được
2h
Quãng đường xe thứ nhất sau khi tăng tốc đi được sau thời gian t
1
S
1
’ = 60t
1
Quãng đường xe thứ hai đi được sau thời gian t
1
S
2
’ = 40t
1
Khi hai xe gặp nhau ta có : S
1
’ = 120 + S
2
60t
1
= 120 + 40t
t
20t
1
= 120 => t
1
= 6h
- Hai xe gặp nhau lúc : 7h + 2h + 6h = 15h
- Nơi gặp nhau ch th trn Than Uyên mt S
2
= 40. 6 = 240km
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
(4điểm)
a. Gọi thể tích của khối gỗ là V = S.h
- Thể tích phần chìm của khối gỗ là V
1
= S.(h-h
1
)
h là chiều cao khối gỗ
h
1
là chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước
- Trọng lượng của vật : P = d
1
.V = d
1
. S.h
- Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật : F
A
= d
2
.V
1
= d
2
.S(h-h
1
)
- Khi cân bằng ta có:` P = F
A
d
1
. S.h = d
2
.S(h-h
1
)
(h-h
1
) =
h-h
1
=
8000.0,15
10000
h-h
1
= 0,12m
→ h
1
= h- 0,12
→ h
1
= 0,15 - 0,12
→ h
1
= 0,03m =3cm
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
Vậy chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước là 3cm
b. Gọi
P
0
là trọng lượng của vật nặng
F
A0
là lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật nặng
V
0
là thể tích của vật nặng
Khi cân bằng ta có: P + P
0
= F
A
+ F
A0
d
1
. S.h + d
0
.V
0
= d
2
. S.h + d
2
.V
0
d
0
.V
0
- d
2
.V
0
= d
2
. S.h - d
1
. S.h
V
0
.( d
0
- d
2
) = S.h (d
2
- d
1
.)
V
0
=
2 1
0 2
S.h d d .
d d
V
0
= 0,0003 m
3
P
0
= d
0
.V
0
= 20000.0,0003
P
0
= 6N
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
3
(4điểm)
1/- Công có ích để nâng vật độ cao h = 10m là:
A
i
= P.h = 10m.h = 10.200.10 = 20000J
- Công kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là: A
tp
= F
1
.l =1900.12 =
22800J
- Công để thắng lực ma sát là: A
hp
= A
tp
- A
i
= 22800 - 20000 =
2800J
- Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là:
F
ms
=A
hp
/ l = 2800/12 233,3N
- Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là:
H = A
i
/A
tp
= 20000/22800 = 87,7%
2/ Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực và thiệt 2 lần về đường
đi.
Để kéo được vật lên cao 10m thì dây kéo phải đi xuống một đoạn
bằng S = 2.10 = 20m.
Công của lực kéo vật là: A’
tp
= F
2
.S = 1200.20 = 24000J
Hiệu suất của hệ thống là: H = A
i
/A’
tp
=20000/24000 83,3%
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
4
(4điểm)
- Vẽ hình đúng
Vì P
A
= P
B
nên lúc đầu điểm tựa O nằm đúng giữa đòn
(0A=0B=42cm
Khi nhúng hai quả cầu vào nước thì O’A=48cm và O’B=36cm
Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên A và B là
F
A
= dn.
A
P
d
F
B
= dn.
B
P
d
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,75

Bộ Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Toán

20 Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Toán được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi gồm 60 trang kèm theo đáp án. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi HSG lớp 8 sắp tới

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Toán được VnDoc chia sẻ trên đây gồm 20 đề thi HSG lớp 8 kèm đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài 20 Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Toán. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 387
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 8 Xem thêm