As soon as: Cấu trúc & bài tập

Nằm trong bộ Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu Lý thuyết & Bài tập công thức As soon as có đáp án dưới đây. Cấu trúc câu As soon as trong tiếng Anh bao gồm cấu trúc As soon as ở thì Tương lai & Thì Quá khứ đơn cũng như bài tập tiếng Anh về câu As soon as có đáp án giúp các em củng cố kiến thức hiệu quả.

Bài tập & Cấu trúc của As soon as tiếng Anh có đáp án

I. Cấu trúc câu As soon as tiếng Anh

- As soon as nghĩa là “ngay khi”; diễn tả một sự việc xảy ra ngay sau một sự việc khác.

- Có thể sử dụng As soon as ở thì hiện tại, quá khứ và tương lai, thể hiện 2 hành động diễn ra liên tiếp.

I. 1. Cấu trúc as soon as ở tương lai

As soon as cũng có thể được sử dụng để nói về 2 hành động nối tiếp diễn ra ở tương lai chưa diễn ra ở thời điểm nói.

Công thức:

S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/ hiện tại hoàn )

Ví dụ:

I’ll call you as soon as I get home

Tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau khi tôi về nhà

I. 2. Cấu trúc As soon as ở quá khứ

As soon as có thể được sử dụng để diễn tả 2 hành động nối tiếp nhau trong quá khứ.

Công thức:

S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)

Ví dụ:

I called my dad as soon as I arrived to Hanoi.

Tôi đã gọi cho bố mình ngay sau khi tới Hà Nội.

II. Bài tập cấu trúc As soon as có đáp án

1. Nối 2 câu cho sẵn sử dụng as soon as

1. He received the telegram. He started at once.

2. He finished his work. He went out immediately.

3. The bus arrived. At once the passengers rushed to board it.

4. The mother saw her son. She embraced him immediately.

5. The bell rang. Presently the students ran out of the class.

6. I went to bed. I fell asleep within no time.

7. She said it. At once she realized her mistake.

8. We heard the news. At once we rushed to the hospital.

9. I saw a snake. At once I ran away.

10. My friend saw me. He stopped the car at once.

2. Viết lại câu với As soon as.

1. Hardly had Peter received the message, he hurried to the office to see what happened

2. After receiving a call from her boyfriend, she ran away

3. Seeing my test score, my mom was angry

4. John was required to call his manager upon arrival

5. I will return this book to you when I finish reading it

ĐÁP ÁN

1. Nối 2 câu cho sẵn sử dụng as soon as

1. As soon as he received the telegram, he started.

2. As soon as he finished his work, he went out.

3. As soon as the bus arrived, the passengers rushed to board it.

4. As soon as the mother saw her son, she embraced him.

5. As soon as the bell rang, the students ran out of the class.

6. As soon as I went to bed, I fell asleep.

7. As soon as she said it, she realized her mistake.

8. As soon as we heard the news, we rushed to the hospital.

9. As soon as I saw a snake, I ran away.

10. As soon as my friend saw me, he stopped the car.

2. Viết lại câu với As soon as.

1. As soon as Peter received the message, he hurried to the office to see what happened

2. She ran away as soon as she received a call from her boyfriend

3. My mom was angry as soon as she saw my test score

4. John was required to call his manager as soon as he arrives

5. As soon as I finish reading this book, I will return it to you

Trên đây là Lý thuyết & Bài tập về As soon as có đáp án. Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm bài tập Ngữ pháp tiếng Anh theo chuyên đề khác nhau như:

Would you mind: Cấu trúc & Bài tập

Had better: Cấu trúc và bài tập

Bài tập trắc nghiệm Mạo từ có đáp án

Bài tập về quy tắc thêm "s", "es" vào từ loại trong tiếng Anh

được VnDoc.com sưu tầm và cập nhật liên tục.

Đánh giá bài viết
1 123
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm