Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Review 3

Ôn tập học kì 2 tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 chương trình mới - Review 3 được sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau bám sát chương trình học của Bộ GD&ĐT, là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô và các em trong quá trình giảng dạy và học tập. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

Exercise 1: Choose the correct answers

1. ……………is that man? - He is my father

A. Who

B. What

C. He

D. His

2. My brother is twelve years ………

A. age

B. how

C. old

D. new

3. There ……..a garden in my house

A. be

B. is

C. are

D. aren’t

4. There is a pond ……….. front of my house.

A. in

B. off

C. to

D. of

5. ……there a garden in your house?

A. Are

B. Is

C. What

D. Where

6. The gate ……….the house is blue

A. of

B. for

C. to

D. in

7. ……… are my books? -They’re on the desk

A. What

B. Where

C. What

D. How

8. There are two pictures ………..the wall

A. in

B. above

C. on

D. to

9. There is a chair between the table……… the wardrobe

A. and

B. in

C. on

D. or

10. How……….. chairs are there in the classroom?

A. old

B. much

C. many

D. long

11. Are there …………posters on the wall?

A. any

B. a

C. one

D. the

12. Are there any chairs in the room? - no, There …………….

A. are

B. is

C. aren’t

D. isn’t

13. ……….you have any toys?

A. Are

B. Can

C. Do

D. Does

14. Does you brother have a robot? - Yes, he

A. is

B. has

C. does

D. have

15. My sister ………….a doll

A. is

B. have

C. are

D. has

Exercise 2: Matching the each question to each answer

1. Are there any posters on the wall?

a. No, he doesn’t

2. Who’s that?

b. She is sixty years old

3. Do you have a robot?

c. Yes, she does

4. How many chairs are there in the bedroom?

d. There are three chairs

5. How old is your grandmother?

e. He is my father

6. Is your house big?

f. Yes, there are two

7. Where is the coat?

g. No, it isn’t, it’s small but nice

8. Are the books on the table?

h. Yes, I do

9. Does your brother have a doll?

i. It’s in the wardrobe

10. Does your sister have a kite?

j. Yes, they are

Exercise 3: Odd one out:

1. A. motherB. teacherC. fatherD. brother
2. A. familyB. fatherC. grandfatherD. mother
3. A. bathroomB. bedroomC. houseD. kitchen
4. A. classroomB. living roomC. dinning roomD. kitchen
5. A. pondB. yardC. schoolyardD. fence
6. A. behindB. inC. forD. in front of
7. A. posterB. wallC. pictureD. map
8. A. chairB. deskC. roomD. table
9. A. toyB. robotC. dollD. yo-yo
10. A. shipB. planeC. trainD. pen

Exercise 4: Reorder the sentences

1. the / lamp/ There/ a /is / on / desk.

…………………………………………………

2. sister / does/ doll?/ your/ have/ a

…………………………………………………

3. is / the / between / table / The/ chair / the / and/ wardrobe

…………………………………………………………………………..

4. any / Are / chairs/ there / room? / the / in

…………………………………………………

5. rooms / How / are / many / the / there / house./in

…………………………………………………

6. old/ sister?/ your/ How/ is /

…………………………………………………

7. in / house. / the / There / pond / is / front/ a / of

…………………………………………………

8. robots. / have/ I / two / a / yo-yo/ and

…………………………………………………

9. to / There / one / desk. / next / chair / is / the

…………………………………………………

10. / roof / The / my / is / house / of

…………………………………………………

Exercise 5: Find three words that contain the sound like the followings

1. kitchen: a………………… b……………….. c…………………

2. bathroom a……………….. b………………… c…………………

3. brother a……………….. b………………… c…………………

4. grandmother a……………….. b………………… c…………………

5. where a……………….. b………………… c…………………

6. school a……………….. b………………… c…………………

7. fan a……………….. b………………… c…………………

8. cup a……………….. b………………… c…………………

9. ship a……………….. b………………… c…………………

10. plane a……………….. b………………… c…………………

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Choose the correct answers

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - A; 10 - C;

11 - A; 12 - C; 13 - C; 14 - C; 15 - D;

Exercise 2: Matching the each question to each answer

1 - f; 2 - e; 3 - h; 4 - d; 5 - b; 6 - g; 7 - i; 8 - j; 9 - a; 10 - c;

Exercise 3: Odd one out:

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - C;

6 - C; 7 - B; 8 - C; 9 - A; 10 - D;

Exercise 4: Reorder the sentences

1 - There is a lamp on the desk.

2 - Does your sister have a doll?

3 - The chair is between the table and the wardrobe.

4 - Are there any chairs in the room?

5 - How many rooms are there in the house?

6 - How old is your sister?

7 - There is a pond in front of the house.

8 - I have a yo-yo and two robots.

9 - There is one chair next to the desk.

10 - The roof is of my house.

Exercise 5: Find three words that contain the sound like the followings

1. kitchen: a………children………… b………chair……….. c………chest…………

2. bathroom a…………three…….. b………thin………… c……………throw……

3. brother a…………bed…….. b…………book……… c…………bag………

4. grandmother a………group……….. b…………grass……… c…………grape………

5. where a………what……….. b…………when……… c………why…………

6. school a………chemistry……….. b…………school……… c………scholarship…………

7. fan a…………can…….. b…………man……… c………many…………

8. cup a………up……….. b…………cut……… c……………number……

9. ship a…………sheep…….. b…………sugar……… c…………shake………

10. plane a………please……….. b……………plan…… c………plough…………

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm - Review 3 (số 1), mời các em tiếp tục tham khảo các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, ...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
8 3.360
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm