Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể

Bài tập trắc nghiệm di truyền học quần thể là tài liệu hữu ích danh cho ôn thi THPT Quốc gia, ôn thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi, ôn thi đại học - cao đẳng môn sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Câu 1: Ở cây giao phấn, nếu đời đầu (I0) có tỉ lệ thể dị hợp 100%, sau khi tự thụ phấn bắt buộc qua các thế hệ thì I3 có tỉ lệ thể đồng hợp trội là ?

A.75% B.50% C. 37,5% D.25%

Câu 2: Trong một quần thể giao phối cân bằng, biết tần số tương đối của 2 alen A và a là : A/a = 0,7/0,3 thì thành phần kiểu gen của quần thể là ?

A.0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa B.0,50AA + 0,40Aa + 0,10aa

C.0,49AA + 0,42Aa + 0,09 aa D.0,42AA + 0,49Aa + 0,09aa

Câu 3: Ở cây giao phấn, nếu đời đầu (I0) có tỉ lệ thể dị hợp 100% và cho tự thụ phấn bắt buộc qua các thế hệ. Khi ở đời con có tỉ lệ thể đồng hợp là 93,75% thì quá trình thụ phấn xảy ra đến thế hệ thứ mấy?

A. I3 B. I4 C. I5 D. In

Câu 4: Trong một quần thể giao phối, biết thành phần kỉểu gen ở thế hệ P là : 0,50AA + 0,40Aa + 0,l0aa = l thì thành phần kiểu gen ở thế hệ F1 là?

A.0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa B.0,50AA + 0,40Aa + 0,l0aa

C.0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa D.0,42AA + 0,49Aa + 0,09aa

Câu 5: Trong quần thể Hacđi – Vanbec, có hai alen A và a trong đó có 4% kiểu gen aa. Tần số tương đối của alen A và a trong quần thể đó là?

A. A = 0,92; a = 0,08 B. A = 0,8; a = 0,2 C. A = 0,96; a = 0,04 D. A = 0,84; a = 0,16

Câu 6: Trong một quần thể có tỉ lệ phân bố các kiểu gen là : 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa. Tần số tương đối của các alen ở thế hệ tiếp theo là?

A. A = 0,7; a = 0,3 B. A = 0,6; a = 0,4 C. A = 0,65; a = 0,35 D. A = 0,5; a = 0,5

Câu 7: Mỗi quần thể có 1050 cá thể mang AA, 150 cá thể mang Aa và 300 cá thể mang aa .Tỉ lệ kiểu gen của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng là?

A. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa B. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa

C. 0,5625AA : 0,375Aa : 0,0625aa D. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa

Câu 8: Trong một quần thể gia súc cân bằng có 20,25% số cá thể lông dài, số còn lại có lông ngắn. Biết A: lông ngắn, a : lông dài. Nếu xảy ra sự giao phối tự do trong quần thể, thì sang thế hệ tiếp theo, tỉ lệ của số cá thể có lông ngắn là?

A. 79,75% B. 20,25% C. 75% D. 25%

Câu 9: Quần thể có xAA : yAa : zaa (với x + y + z = 1) .Gọi p và q lần lượt là tần số của A và của a.Cấu trúc di truyền của một quần thể cân bằng là?

A. p2 AA : 2pq Aa : q2 aa B. q2 AA : 2pq Aa : p2 aa

C. 2pq AA : q2 Aa : p2 aa D. 2pq AA : p2 Aa : q2 aa

Câu 10: Cho một quần thể ở thế hệ xuất phát như sau: P: 0,45AA : 0,40Aa : 0,15aa . Nếu cho các cá thể của P giao phối tự do thì ở F1 tỉ lệ các kiểu gen trong quần thể sẽ là?

A. 49%AA : 42%Aa : 9%aa B. 9%AA : 42%Aa : 49%aa

C. 12,25%AA : 45,5%Aa : 42,25%aa D. 42,25%AA : 45,5%Aa : 12,25%aa

Đánh giá bài viết
3 6.025
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối B

    Xem thêm