Bài tập trắc nghiệm về câu cầu khiến có đáp án

VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Name:
Class:
Basis No 2
CAUSATIVE FORM
Mark
Exercise 1
1. I'll have the boys______ the chairs.
a. paint b. to paint c. painted d. painting
2. I am going to have a new house______
a. build b. to build c. built d. building
3. Have these flowers______ to her office, please.
a. taken b. taking c. take d. to take
4. You should have your car______ before going.
a. servicing b. to service c. service d. serviced
5. I'll have a new dress______ for my daughter.
a. making b. to make c. make d. made
6. Pupils should have their eyes______ regularly.
a. tested b. to test c. test d. testing
7. Lisa had the roof______ yesterday.
a. repair b. repaired c. to repair d. repairing
8. They have just had air conditioning______ in their house.
a. install b. to install c. installed d. installing
9. We had the room______ yesterday
a. decorates b. had decorated c. decorated d. decorating
10. The villagers have had the use of this washing machine______ by this engineer.
a. explain b. explained c. to explain d. explains
11. By______ the housework done, we have time to further our studies.
a. taking b. to have c. having d. to get
12. The government has had new houses______ in the rural areas.
a. build b. built c. to be built d. building
13. They had the swamp______ last year.
a. drain b. to drain c. cut d. to cut
14. She is going to have her wedding dress______
a. cutting b. cuts c. cut d. to cut
15. It's about time you had your house______
a. whitewash b. whitewashed c. whitewashing d. to whitewash
16. I'm sorry I'm late, but I______ my watch______ on the way here.
a. have/cleaned b. had/clean c. had/cleaned d. had/to clean
17. Please have the cleaner______ this meeting room.
a. sweep b. swept c. sweeping d. to sweep
18. I'd like to have my shoes______ at one.
a. repair b. repairing c. repaired d. being repaired
19. My grandmother had a tooth______ last week.
a. fill b. filling c. filled d. to be filled
20. We had the roof______ last year.
a. mend b. mending c. mended d. being mended
Exercise 2
1. We have just had the carpenter______ this chair.
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
a. made b. make c. to make d. making
2. What did you do this morning? We ______ the room whitewashed.
a. had b. have c. got to d. order
3. I have had my room______ today.
a. clean b. cleaning c. cleaned d. being cleaned
4. John had just had his brother______ a house for him on Fifth Avenue.
a. building b. build c. to build d. built
5. Let's have our waiter______ some coffee
a. bring b. to bring c. bringing d. brought
6. You ought to have your coat______
a. clean and press b. cleaned and pressed
c. cleaning and pressing d. cleaning and pressed
7. The teacher had the students______ their test.
a. had in b. handed in c. handing in d. having handed in
8. The students got the librarian______ books for them.
a. buy b. to buy c. bought d. buying
9. Why don't you have that coat______?
a. cleaned b. clean c. cleaning d. to clean
10. She doesn't like having her picture______
a. take b. taken c. taking d. to take
11. James had his nose______ in a fight.
a. break b. to break c. breaking d. broken
12. Frank had his passport______ on a train.
a. stealing b. to steal c. stolen d. steal
13. Fred had his hat______ off in the wind.
a. blow b. blown c. blowing d. to blow
14. George had his papers______ at the police station.
a. take b. to take c. taking d. taken
15. Bill is having his shoes______
a. shined b. to shine c. chining d. shine
16. I'll have another key______
a. made b. making c. to make d. make
17. Do you have a newspaper______ to your home?
a. deliver b. delivered c. to deliver d. delivering
18. I have not had the film______ yet.
a. develop b. to develop c. developing d. doing
19. She had her hair______ yesterday.
a. done b. do c. to do d. doing
20. Have her______ these letters, please.
a. type b. to type c. typed d. typing
Exercise 1
1a
2c
3a
4d
5d
6a
7b
8c
9c
10b
11c
12b
13d
14c
15b
16c
17a
18c
19c
20c
Exercise 2
1b
2c
3a
4d
5d
6b
7a
8b
9a
10b
11d
12c
13b
14d
15a
16a
17a
18d
19a
20a
Mời các bạn vào tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh

Bài tập trắc nghiệm về câu cầu khiến

Câu cầu khiến hay còn gọi là câu giả định là loại câu không có tích chất ép buộc như câu mệnh lệnh để chỉ mong muốn ai đó làm một việc gì đó. Trong bài viết này, VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm về câu cầu khiến có đáp án được sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nắm chắc hơn kiến thức.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
10 10.607
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use Xem thêm