Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 có đáp án

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án chi tiết bao gồm các bài luyện tập giúp các em học sinh học tốt toán lớp 1, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Số liền trước của 20 là:………..

b) Số liền sau của 18 là:…………..

c) Số 56 gồm……. chục và……… đơn vị

d) Số 90 gồm…….. chục và……… đơn vị

2. Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ trống:

a) 50 …… 40 c) 30 …… 20 + 10

b) 40 ….. 60 d) 90 …… 70 + 10

3. Viết các số: 35; 28; 52; 43

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………..

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………..

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô □:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

a) Điểm N ở trong hình vuông □

b) Điểm K ở ngoài hình vuông □

c) Điểm M ở ngoài hình vuông □

d) Điểm H ở trong hình vuông □

5. Tính:

a)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

b) 15 + 1 – 6 = 19 – 5 + 4 = 13 + 2 – 3 =

6. Trong vườn nhà Nam trồng được 20 cây bưởi và 30 cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1- Đề 1

1. a) 19; b) 19

c) 5 chục và 6 đơn vị; d) 9 chục và 0 đơn vị.

2. a) 50 > 40 c) 30 = 20 + 10

b) 40 < 60 d) 90 > 70 + 10

3. a) 28, 35, 43, 52

b) 52, 43, 35, 28

4. a) Đ b) S

c) Đ d) S

5. a) 70, 40, 80

b) 13 + 2 – 3 = 12;

19 – 5 + 4 = 18;

15 + 1 – 6 = 10

6. Trong vườn nhà Nam trồng được tất cả:

20 + 30 = 50 (cây)

Đáp số: 50 cây.

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

1. Điền số thích hợp vào vòng tròn và ô trống:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

2. Đặt tính rồi tính:

14 + 5 10 + 50 60 + 30

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

19 – 6 70 – 20 90 – 90

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

3. Điền dấu thích hợp (+; -) vào ô trống □:

7cm □ 12cm = 19cm ;

18cm □ 2cm = 16cm

80 □ 20 □ 50 = 10

4. Nối vòng tròn với số thích hợp:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

5. Lớp 1A trồng được 8 cây, lớp 1B trồng được 1 chục cây. Hỏi cả hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

6. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

Có □ hình tam giác

Có □ đoạn thẳng

4. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

3. Điền dấu (+, -):

7cm + 12cm = 19cm;

18cm – 2cm = 16cm

80 – 20 – 50 = 10

4. Nối:

A với 40, 50, 70, 80 C với 40

B với 70, 80 D với 40, 50, 70

5. Giải:

1 chục cây =10 cây

Cả hai lớp trồng được tất cả:

8 + 10 = 18 (cây)

Đáp số: 18 cây.

6. Có 6 hình tam giác

Có 18 đoạn thẳng.

5. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 3

1. a) Đọc số:

b) Viết số:

+ 50:…………………………….

+ Mười lăm:………..

+ 19:………………………….

+ Ba mươi:………….

2. Đánh dấu nhân (x) vào ô trống trước kết quả đúng:

a. 30 + 30 =

b. 18 – 6 =

□ 40

□ 12

□ 50

□ 13

□ 60

□ 14

c. 15 – 5 =

d. 12 + 7 =

□ 8

□ 5

□ 15

□ 12

□ 10

□ 19

3. a) Điền dấu thích hợp (<; >; =) vào ô trống:

18 - 7 □ 11 – 1

19cm – 5cm

20cm + l0cm □ 40cm

70 □ 30 + 40

b) Điền số thích hợp vào vòng tròn và ô trống:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

4. Lớp em trồng được 15 cây hoa, sau đó trồng thêm 4 cây hoa nữa. Hỏi lớp em trồng được tất cả bao nhiêu cây hoa?

Bài giải

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

5. a) Đo độ dài đoạn thẳng rồi viết số đo:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

b) Điền số và dấu để có phép tính đúng:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

6. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 3

1. a) Đọc số: 50: năm mươi; 19: mười chín

b) Viết số: mười lăm: 15; ba mươi: 30

2. Đánh dấu X vào ô □ có kết quả đúng:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

3. a) Điền dấu (<, >, =)

18 – 7 > 11 – 1; 19cm – 5cm < 17cm

20cm + 10cm < 40cm; 70 = 30 + 40

b)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

4. Giải:

Lớp em trồng được tất cả:

15 + 4 = 19 (cây)

Đáp số: 19 cây hoa.

5. a) 3cm; 5cm.

b) Có nhiều cách để điền ví dụ. (học sinh tự điền)

7. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 4

1. a) Đọc số:

+ 19:……………..

+ 70:…………….

b) Viết số:

+ Mười một: ………………

+ Chín mươi: ……………..

2. Đặt tính rồi tính:

12 + 7 10 + 80

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

19 – 9 60 – 30

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. a) Điền dấu thích hợp (>; <; =) vào ô trống □:

6cm + 13cm □ 19cm ; 18cm – 2cm □ 15cm

20cm – 20cm □ 10cm ; 10cm + 20cm □ 40cm

4. Hùng có 5 quyển tập, mẹ mua cho Hùng thêm 12 quyển tập nữa. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu quyển tập?

Bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

8. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 4

1. a) Đọc số: mười chín, bảy mươi

b) Viết số: 11, 90

2. Đặt tính rồi tính:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

3. a) Điền dấu (>, <, =)

6cm + 13cm = 19cm; 18cm – 2cm > 15cm

20cm – 20cm <10cm; 10cm + 20cm < 40cm

4. Giải:

Hùng có tất cả là:

5 + 12 = 17 (quyển)

Đáp số: 17 quyển.

9. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 5

1. Viết, đọc số:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

2. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô □ cho phù hợp:

a) 10; 12; 15; 19: các số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé □

b) 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị □

c) 30cm + 40cm = 70 □

d) 20 + 20 = 90 – 50 □

3. a) Đặt tính rồi tính:

14 + 3

17- 5

40 + 50

90 – 60

b) Tính: 14 + 2 – 5 =……… ; 19 – 4 – 5 = ……

4. Giỏ thứ nhất đựng 60 quả cam, giỏ thứ hai đựng 30 quả cam. Hỏi cả hai giỏ đựng bao nhiêu quả cam?

Bài Giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Ghi số thích hợp vào ô □:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

a) Hình vẽ có: □ điểm; □ đoạn thẳng

b) Đoạn thẳng AB dài □ cm

10. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 5

1. Đọc số: năm mươi, chín mươi

Viết số: 20, 19, 70

2. a) S b) Đ c) S d) Đ

3. a)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

b) 14 + 2 – 5 = 11; 19 – 4 – 5 = 10

4. Giải:

Cả hai giỏ đựng được

60 + 30 = 90 (quả)

Đáp số: 90 quả cam

5. a) 6 điểm; 9 đoạn thẳng

b) Đoạn thẳng AB dài 7cm.

........................................................................................

Bài ôn tập ở nhà lớp 1:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1 khác:

Mời các bạn tham khảo thêm: Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 bao gồm các đề luyện tập giúp các em học sinh học tốt toán lớp 1 hơn.

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 có đáp án, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 1 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 1, và môn Toán 1. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 1 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất.

Ngoài môn Toán, mời các bạn xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt được tổng hợp bởi các bài tập giúp các em học sinh học tốt Tiếng Việt lớp 1, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt 1 để các em tự luyện tại nhà, tạo tiền đề ôn tập cho cuối năm học, giúp các em củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng làm bài tập một cách hiệu quả.

Đánh giá bài viết
3 3.753
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 1 Xem thêm