Cập nhật Hướng dẫn 01-HD/TW về thi hành Điều lệ Đảng

Hướng dẫn 01-HD/TW 2021

VnDoc mời các bạn cùng theo dõi và tìm hiểu nội dung Cập nhật Hướng dẫn 01-HD/TW về thi hành Điều lệ Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Theo đó hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng như: Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt, đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,.... VnDoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết Cập nhật Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 được VnDoc đăng tải chi tiết dưới đây để nắm được thông tin chính xác và cụ thể về những thay đổi so với nội dung của hướng dẫn trước.

Theo đó, hướng dẫn tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt như sau:

Về tuổi đời

Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện:

Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt, được ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Về trình độ học vấn

- Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Hướng dẫn 01-HD/TW có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016.

Đánh giá bài viết
1 19
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hành chính Xem thêm