Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structure and Algorithms): Giải thuật Định lý thợ (Master Theorem)

Giải thuật Định lý thợ (Master Theorem)

Định lý thợ (Master Theorem) là một huật toán trong việc cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Nhằm giúp các bạn có cái nhìn khái quát về thuật toán này, VnDoc.com mới các bạn cùng tham khảo tài liệu Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structure and Algorithms): Giải thuật Định lý thợ (Master Theorem).

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structure and Algorithms): Giải thuật chia để trị (Divide and Conquer)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structure and Algorithms): Giải thuật quy hoạch động (Dynamic Programming)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structure and Algorithms): Cấu trúc dữ liệu mảng

Giải thuật Định lý thợ (Master Theorem) là gì?

Chúng ta sử dụng Định lý thợ (Master Theorem) để giải các công thức đệ quy dạng sau một cách hiệu quả:

T(n) = aT(n/b) + c.nk trong đó a ≥ 1, b > 1

  • Bài toán ban đầu được chia thành a bài toán con có kích thước mỗi bài là n/b, chi phí để tổng hợp các bài toán con là f(n).
  • Ví dụ: Thuật toán sắp xếp trộn chia thành 2 bài toán con, kích thước n/2. Chi phí tổng hợp 2 bài toán con là O(n).

Định lý thợ

a ≥ 1, b > 1, c, k là các hằng số. T(n) định nghĩa đệ quy trên các tham số không âm

T(n) = aT(n/b) + c.nk + Nếu a > bk thì T(n) = O(n(logab))

  • Nếu a = bk thì T(n) = O(nk.lgn)
  • Nếu a < bk thì T(n) = O(nk)

Chú ý: Không phải trường hợp nào cũng áp dụng được định lý thợ.

VD: T(n) = 2T(n/2) + nlogn a = 2, b = 2, nhưng không xác định được số nguyên k.

Đánh giá bài viết
2 592
Sắp xếp theo

    Công nghệ thông tin

    Xem thêm