Quốc Dương Toán học lớp 9

Cho phương trình: x² - 2(m + 1)x + 2m = 0.

Cho phương trình: x2 - 2(m + 1)x + 2m = 0.

3
3 Câu trả lời
 • Công chúa béo
  Công chúa béo

  a. Thay m=1
  x2 - 2(1+ 1)x + 2 × 1 = 0

  <=> x2 - 4x + 2 = 0

  => x=2±√ 2

  0 Trả lời 08:09 07/06
  • Cún ngốc nghếch
   Cún ngốc nghếch

   b. Δ = (2m + 2)2 - 4 × 2m

   => Δ = 4m2 + 8m + 4 - 8m

   => Δ = 4m2 + 4

   Vì 4m2 lớn hơn hoặc = 0

   => Δ luôn > 0

   => Phương trình luôn có 2 nghiệm

   0 Trả lời 08:11 07/06
   • Chuột Chít
    Chuột Chít

    c. Theo vi-ét: \left\{\begin{matrix} x1+x2=2(m+1) \\ x1.x2=2m \end{matrix}\right.

    Theo đề bài: x12 + x22 = (√12)2

    <=> x12 + x22 = 12

    <=> (x1+x2)2 - 2x1x2 = 12

    <=> 4(m+1)2 - 4m = 12

    <=> 4.(m2 + 2m + 1) - 4m - 12 = 0

    <=> 4m2 + 8m + 4 - 4m - 12 = 0

    <=> 4m2 + 4m - 8 = 0

    <=> \left\{\begin{matrix} m=1 \\ m= -2 \end{matrix}\right.

    * Với m = 1: \left\{\begin{matrix} x1.x2=2 \\ x1+x2=4 \end{matrix}\right. => x1, x2 > 0 (TM)

    * Với m= - 2: \left\{\begin{matrix} x1+x2=-2 \\ x1.x2=-4 \end{matrix}\right. => x1, x2 < 0 (Loại)

    Vậy m = 1

    0 Trả lời 08:23 07/06

    Toán học

    Xem thêm