Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
Đề cương học kỳ I-Năm học 2019-2020 Trang 1
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN - KHI: 11
Giáo viên chỉnh sửa: Nhóm trưởng 11 - ngày nộp: 01/11
PHN I. TRC NGHIỆM KHÁCH QUAN
I. LƯỢNG GIÁC
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm tuần hoàn?
A.
y cosx x
B.
1
sin2
3
yx
C.
tan
2
x
yx
D.
cot3x
y
x
Câu 2. Hàm số
sinyx
A. Đồng biến trên mỗi khong
2 ; 2
2
kk




và nghịch biến trên mỗi khong
2 ; 2kk
vi
B. Đồng biến trên mỗi khong
35
2 ; 2
22
kk





và nghịch biến trên mỗi khong
2 ; 2
22
kk





vi
kZ
C. Đồng biến trên mỗi khong
2 ; 2
22
kk





và nghịch biến trên mỗi khong
3
2 ; 2
22
kk






vi
kZ
D. Đồng biến trên mỗi khong
3
2 ; 2
22
kk






và nghịch biến trên mỗi khong
2 ; 2
22
kk






vi
kZ
Câu 3. Hàm số
y cosx
A. Đồng biến trên mỗi khong
2 ; 2
2
kk




và nghịch biến trên mỗi khong
2 ; 2kk
vi
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
Đề cương học kỳ I-Năm học 2019-2020 Trang 2
B. Đồng biến trên mỗi khong
3
2 ; 2
22
kk






và nghịch biến trên mỗi khong
2 ; 2
22
kk





vi
kZ
C. Đồng biến trên mỗi khong
2 ; 2kk
và nghịch biến trên mỗi khong
2 ;3 2kk
vi
D. Đồng biến trên mỗi khong
2 ; 2kk

và nghịch biến trên mỗi khong
2 ; 2kk
vi
Câu 4. Tìm miền xác định của hàm số
tan2yx
?
A.
\ ,
42
R k k Z





B.
\ ,
2
R k k Z




C.
\ ,
4
R k k Z




D.
R
Câu 5. Tìm tập giá trị của hàm số
y cosx sinx
?
A.
1;1T 
B.
2;2T 
C.
2; 2T



D.
TR
Câu 6: Điu kiện xác định của hàm số
1
sin cos
y
xx
A.
2xk
B.
xk
C.
2
xk

D.
4
xk

Câu 7: Điu kiện xác định của hàm số
1 sin
cos
x
y
x
A.
2
2
xk

B.
2
xk

C.
2
2
xk
D.
xk
Câu 8: Giá trị ln nhất và nhỏ nht của hàm số
3 2 sinyx
lần lượt là
A. 1 và 0 B. 3 và 2 C. 3 và -2 D. 3 và 1
Câu 9: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chn?
A.
sinyx
B.
cos siny x x
C.
2
cos siny x x
D.
cos siny x x
Câu 10: Điu kiện xác định của hàm số
cot
cos
x
y
x
A.
2
xk

B.
2xk
C.
xk
D.
x
2
k
Câu 11: Cho hàm số
( ) 2sin
2
x
y f x
. Vi mi s nguyên
k
x
thì
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
Đề cương học kỳ I-Năm học 2019-2020 Trang 3
A.
()
2
k
f x f x




B.
3
()
2
k
f x f x




C.
()f x k f x

D.
4 ( )f x k f x

Câu 12: Hàm số nào sau đây đồng biến trên
;
2



?
A.
sinyx
B.
cosyx
C.
tanyx
D.
cotyx
Câu 13: Mệnh đề nào sau đây là đúng
A.
cos 1x x k

 
B.
cos 0
2
x x k
C.
cos 0 2
2
x x k
D.
cos 1x x k

Câu 14: Phương trình
0
2x
sin 60 0
3




có nghiệm dưới đơn vị rad là
A.
3
xk

B.
3
22
k
x


C.
53
22
k
x

D.
xk
Câu 15: Phương trình lượng giác
2cos 3 0
2
x

có nghiệm là
A.
5
2
6
xk
B.
5
2
3
xk
C.
5
4
3
xk
D.
5
4
6
xk
Câu 11: Phương trình
sin 1
4
x




có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn
;2

?
A.
0
B.
1
C.
2
D.
3
Câu 16: Với giá trị nào của m thì phương trình
sin 1xm
có nghiệm?
A.
01m
B.
0m
C.
1m
D.
20m
Câu 17: Phương trình
cos 0xm
vô nghiệm khi và chỉ khi:
A.
1
1
m
m

B.
1m 
C.
11m
D.
1m
Câu 18: Nghim của phương trình
sin . 2cos 3 0xx
A.
2
6
xk
xk
B.
6
xk
xk
C.
2
2
3
xk
xk
D.
2
6
xk
Câu 19: Phương trình lượng giác
cos 3sin
0
2sin 1
xx
x
có nghiệm là
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020 là bộ đề cương được giáo viên của trường THPT Xuân Đỉnh lập ra. Đề cương tổng hợp lại toàn bộ kiến thức môn Toán lớp 11 trong học kì 1, đề cương gồm các phần câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Tiếng Anh 11, Ngữ văn 11, đề thi học kỳ 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 77
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm