Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Chu Trinh - Đắk Lắk

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
TỔ TOÁN
ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH CHƯƠNG V
NĂM HỌC 2018 2019
Môn: Toán - Lớp 11 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
178
Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..……
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A.
'
2
11
.
xx

=


B.
(
)
2
1
tan ' .
cos
x
x
=
C.
( )
sin ' cos .xx=
D.
(
)
2
1
cot ' .
sin
x
x
=
Câu 2. Đạo hàm của hàm s
( )
2017
2
1yxx= +−
bằng:
A.
( )
2016
2
1
2017 1 1
2
xx x

+− +


B.
( )
( )
2016
2
2017 1 2 1xx x+− +
C.
( )
2016
2
2017 1xx+−
D.
( )
( )
2016
2
1 21xx x+− +
Câu 3. Một chất điểm chuyển động phương trình chuyển động là:
( )
2
6s ft t t= = ++
(
t
được tính bằng giây,
s
được tính bằng mét). Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm
2t =
là:
A.
5
(m/s). B.
4
(m/s). C.
7
(m/s). D.
6
(m/s).
Câu 4. Số gia của hàm số
( )
2
fx x=
ứng với số gia
x
của đối số
x
tại
0
1x =
là:
A.
( )
2
21xx ∆−
. B.
( )
2
2
xx
−∆
. C.
( )
2
22xx +∆+
. D.
( )
2
2
xx +∆
.
Câu 5. Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng
0
.
A.
1
.y
x
=
B.
.yx=
C.
3
sin .yx=
D.
209.y
=
Câu 6. Cho hàm số
( ) ( 1)( 2)...( 1000)f x xx x x
=−−
. Tính
(0)f
.
A.
0
. B.
1100!
. C.
1110!
. D.
1000!
.
Câu 7. Hàm số
cosyx=
có đạo hàm là:
A.
2
1
'.
cos
y
x
=
B.
' tan .yx=
C.
' sin .
yx=
D.
' sin .
yx=
Câu 8. Cho hàm số
( )
f x ax b
= +
xác định trên
, với
,a
b
là hai số thực đã cho. Chọn câu đúng:
A.
( )
'fx b=
. B.
( )
'fx b=
. C.
( )
'fx a=
. D.
( )
'fx a=
.
Câu 9. Cho hàm số
32
31yx x=++
có đồ thị
( )
C
. Phương trình tiếp tuyến của
(
)
C
tại điểm
( )
1; 3M
là:
A.
3.yx=−+
B.
9 6.yx
=−+
C.
9 6.yx=−−
D.
3.yx=
Câu 10. Cho đ th hàm s
32
2 21yx x x= +−
( )
C
. Gi
1
x
,
2
x
là hoành đ các đim
M
,
N
trên
( )
C
ti đó tiếp
tuyến ca
( )
C
vuông góc vi đưng thng
2018yx=
. Khi đó
12
xx+
bng
A.
4
3
. B.
1
. C.
1
3
. D.
4
3
.
Câu 11. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
42
2
x
y
x
+
=
tại điểm
0
3x =
có hệ số góc bằng:
A.
10.
B.
7.
C.
3.
D.
3.
Câu 12. Xét hàm số
( )
5
2sin
6
y fx x
π

= = +


. Tính giá trị
'
6
f
π



bằng:
A.
1
. B.
2
. C.
0
. D.
2
.
Câu 13. Đạo hàm của hàm số
( )
0y xx= >
là:
A.
1
'.
2
y
x
=
B.
'2 .
yx=
C.
1
'.
2
y
x
=
D.
' 1.y =
Câu 14. Cho hàm số
2
.
4
x
y
x
=
Giá trị của
( )
0y
bằng:
A.
(
)
1
0
2
y
=
. B.
( )
01y
=
. C.
( )
02y
=
. D.
( )
1
0
3
y
=
.
Câu 15. Hàm số
(
)
,1
n
yxn n= ∈>
có đạo hàm là:
A.
1
'.
x
y xn
=
. B.
1
'
n
yx
=
. C.
1
'.
n
y nx
=
. D.
1
' . .'
n
y nx n
=
.
Câu 16. Cho hàm s
( )
y fx=
xác đnh trên
tha mãn
( ) ( )
3
3
lim 2
3
x
fx f
x
=
. Khng đnh đúng là:
A.
( )
32f
=
. B.
( )
2fx
=
. C.
( )
3fx
=
. D.
( )
23f
=
.
PHẦN II: TỰ LUẬN
Bài 1: (3,0 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a)
2019
2019 2019yx x=−+
b)
.sin 2yx x=
c)
4
23
x
y
x
=
+
Bài 2: (1,0 điểm) Cho hàm số
32
32yx x x=−+
đồ thị
( )
C
. Viết phương trình tiếp tuyến của
( )
C
, biết tiếp tuyến
song song với đường thẳng
: 2 2019dy x
= +
.
Bài 3: (0,5 điểm) Cho hàm số
( )
fx
,
( )
gx
đồ thị như hình vẽ. Đặt
( )
()
()
fx
hx
gx
=
. Tính
( )
'2h
ạo hàm của hàm số
()hx
tại
2
x
=
).
Bài 4: (0,5 điểm) Chứng minh hàm số
( )
fx x=
liên tục tại
0
0x =
nhưng không có đạo hàm tại
0
0x =
.
------------- HẾT -------------
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
Mã đề [178]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
C
B
A
B
D
D
D
D
D
A
A
B
C
A
C
A
Mã đề [211]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
D
D
D
A
D
B
C
B
C
B
D
C
A
A
A
D
Mã đề [377]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B
C
A
A
C
A
C
A
B
C
C
A
D
A
C
D
Mã đề [482]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
D
A
A
A
C
C
D
A
D
C
B
D
D
B
A
B
ĐÁP ÁN TỰ LUẬN
Câu
Đáp án
Đim
1
(3,0 đim)
a)
2018
' 2019 2019yx=
0.5 x 3
b)
' sin 2 2 cos 2y xx x= +
0.5 x 2
c)
( ) ( )
( )
( )
22
12 3 2 4
11
'
23 23
xx
y
xx
+−
= =
++
0.25 x 2
2
(1,0 đim)
2
'3 6 2yx x= −+
0.25
Tiếp tuyến song song vi
: 2 2019
dy x= +
nên:
2
0
3 6 22
2
x
xx
x
=
+=
=
0.25
+ Vi
00xy
=⇒=
. Phương trình tiếp tuyến là
2yx=
0.25
+ Vi
20xy=⇒=
. Phương trình tiếp tuyến là
24yx=
0.25
3
(0.5 đim)
Xét
( )
;4x −∞
.
Ta có đ th
( )
y gx=
là đưng thng nên
( )
gx
có dng
( )
g x ax b
= +
và đ th
( )
y gx
=
đi qua hai đim
(0;3)
(2;7)
nên
( )
23gx x
= +
.
Ta có đ th
( )
y fx=
là Parabol nên
( )
fx
có dng
( )
2
f x cx dx e= ++
và đ th
( )
y fx=
đi qua đim
(0; 6)
và có đnh là
(2; 2)
nên
( )
2
46fx x x=−+
.
0.25
Suy ra
( )
2
46
()
() 2 3
fx
xx
hx
gx x
−+
= =
+
khi
( )
;4
x −∞
,
Ta có
(
)
( )
(
)
( )
2
2
24232 46
'( )
23
x x xx
hx
x
+− +
=
+
( )
2 ;4∈ −∞
nên
( )
4
'2
49
h =
.
0.25
4
(0.5 đim)
Ta có:
( )
khi 0
khi 0
xx
fx x
xx
= =
−<
( )
00f =
( )
( ) ( )
00
00
lim lim 0
lim lim 0
xx
xx
fx x
fx x
++
−−
→→
→→
= =
= −=
Do
( ) ( )
( )
00
0 lim lim
xx
f fx fx
+−
→→
= =
nên hàm s liên tc ti
0
0x =
0.25
( ) ( )
( )
00
0
lim lim 1 ' 0 1
0
xx
fx f
x
f
xx
++
+
→→
==⇒=
( ) ( )
( )
00
0
lim lim 1 ' 0 1
0
xx
fx f
x
f
xx
−+
+
→→
= =−⇒ =
Do
( ) ( )
'0 '0ff
+−
nên hàm s không tn ti đo hàm ti
0
0x =
.
0.25

Đề kiểm tra 1 tiết chương 5 Giải tích 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Chu Trinh - Đắk Lắk. Nội dung tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 180 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Chu Trinh - Đắk Lắk. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 917
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm