Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3

Bài kiểm tra 15 phút Unit 1,2, 3 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word which has a different sound in the part underlined

1. A. junk

B. sun

C. put

D. adult

2. A. headache

B. architect

C. chemical

D. children

3. A. future

B. return

C. picture

D. culture

4. A. kite

B. cookie

C. hike

D. knit

5. A. chemist

B. school

C. chance

D. chaos

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. The health _____________ from that diet expert is that you should eat less junk food and count your calories if you are becoming fat.

A. advices

B. ideas

C. tip

D. tips

2.The seafood I ate this morning makes me feel ____________ all over.

A.itchy

B. weak

C. running

D. well

3. He ____________ books for poor children for years.

A. has collected

B. collects

C. is collecting

D. collected

4. They have decided to clean up the neighbourhood _____________ it is full of rubbish.

A. so

B. but

C. although

D. because

5. Let’s collect and __________ warm clothes to homeless children in our city.

A. give away

B. give back

C. take off

D. put on

Exercise 3: Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence

1. This is the first time I’ve ever painted a mural over graffiti

I have never _______________________________________

2. Nobody plays more this piece of music as beautifully as he does

He plays this ______________________________________

3. It’s a good idea to eat a lot of fruit and vegetables every day

We should ________________________________________

4. David failed the exam because of his laziness

Because David _____________________________________

5. I find collecting glass bottles interesting

My hobby _________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3

Exercise 1: Choose the word which has a different sound in the part underlined

1. C

2. D

3. B

4. D

5. C

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. A

3. A

4. D

5. A

Exercise 3: Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence

1. I have never painted a mural over graffiti before

2. He plays this pieces of music the most beautifully

3. We should eat a lot of fruit and vegetables every day

4. Because David was lazy, he failed the exam

5. My hobby is collecting glass bottles

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Unit 3 lớp 7 Writing: Write about community services, Đề thi giữa kì lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 307
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh Xem thêm