Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 5

Bài kiểm tra 15 phút Unit 5 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 5 - Đề 1

Exercise 1: Find the word which has a different sound in the underlined part

1. A. wash

B. warm

C. wall

D. walk

2. A. tofu

B. opera

C. hot

D. bottle

3. A. sauce

B. aunt

C. caught

D. daughter

Xem đáp án

1. A

2. A

3. B

Exercise 2: Choose the correct answer

1. My hobby is_______________.

A. cooking

B. cook

C. to cooking

D. cooked

2. Coffee is___________.

A. favourite my drink

B. my favourite drink

C. drink my favourite

D. my drink favourite

3. Would you like _________ milk in your coffee?

A. any

B. some

C. a

D. a few

4. Flour is the main _________ in cakes.

A. recipe

B. dish

C. formulary

D. ingredient

5. Can you tell me _________ this dish?

A. to cook

B. how to cook

C. cooking

D. how to cooking

6. How many _________ do you need?

A. cartons of yogurt

B. packet of yogurt

C. carton of yogurt

D. yogurt

7. We need a _________ of bread to make the sandwiches for everyone.

A. carton

B. bar

C. loaf

D. tube

8. How _________ cheese do we need to make a cheese cake? ~ About 250 grams.

A. few

B. many

C. much

D. little

Xem đáp án

1. A

2. B

3. A

4. D

5. B

6. A

7. C

8. C

Exercise 3: Rewrite the following sentences, using the given words

1. Tim is better at English than Susan.

Susan isn’t _______________________________

2. We spent five hours getting to London.

It took __________________________________

3. Listening to music gives him pleasure.

He enjoys ______________________________

4. We can’t afford to buy the car.

The car is ______________________________

Xem đáp án

1. Susan isn’t as good at English as Tim.

2. It took us five hours to get to London.

3. He enjoys listening to music.

4. The car is too expensive for us to buy.

Đề kiểm tra 15 phút Unit 5 lớp 7 - Đề 2

Write “a/ an/ some/ any” to complete the sentences

1. There isn’t ________ butter in the fridge

2. My parents will not buy me ________ new computer.

3. Can I make ________ telephone call?

4. Will you lend her ________ money?

5. It takes me ________ hour to clean my house.

Xem đáp án

1. There isn’t ___any_____ butter in the fridge

2. My parents will not buy me ____a____ new computer.

3. Can I make ___a_____ telephone call?

4. Will you lend her ___some_____ money?

5. It takes me ___an_____ hour to clean my house.

Rewrite these following sentences

1.Tim is better at English than Susan.

Susan isn’t __________________________

2.We spent five hours getting to London.

It took _____________________________

3. I’ve never seen such a boring movie.

It is ____________________________

4. There are a few eggs in the fridge.

There are not ____________________

5. They have lived there for two years.

They started _____________________

Xem đáp án

1. Susan isn’t as good at English as Tim.

2. It took us five hours to get to London.

3. It is the most boring movie I’ve ever seen.

4. There are not many eggs in the fridge.

5. They started living there two years ago.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 5 lớp 7 nâng cao: Vietnamese food and drink, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
2 3.779
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm