Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 20 - Đề 2

1 6.573

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 20 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 20 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán hình học chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất

Dùng hai trong ba số: 68, 0, 63 để viết thành phân số, mỗi số chỉ viết một lần ở một phân số ta được:

 Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

 Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Nối các phân số bằng nhau với nhau

 Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng

Tìm x: \frac{x}{36}=\frac{3}{4}

A. x = 3

B. x = 3

C. x = 36

D. x = 27

Câu 5. Đánh dấu X vào ô thích hợp

Câu

Đúng

Sai

a) Cho a là số tự nhiên và a < \frac{37}{39}thì a = 1

   

b) Cho a là số tự nhiên và a < \frac{119}{120}thì a = 0

   

c) Cho a là số tự nhiên và a < \frac{2008}{409}. Giá trị lớn nhất của a là 4

   

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho các số 71 ; 8 ; 11 ; 0

a) Viết tất cả các phân số có tử số và mẫu số là các số đã cho

b) Tìm trong đó các phân số nhỏ hơn 1, các phân số lớn hơn 1 và các phân số bằng 1

Câu 2. Tìm y biết

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Viết và đọc các phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 3

a) Xác định quy luật viết của dãy phân số trên

b) Viết tiếp 3 phân số tiếp theo vào dãy phân số đó

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20

Phần I

Câu 1. B

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. ( A ; 4 ) ( B ; 3 ) ( C ; 2 ) ( D ; 1 )

Câu 4. D

Câu 5.

Câu

Đúng

Sai

a)

 

X

b)

X

 

c)

X

 

Phần II

Câu 1:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Vì 3 = 0 + 3 = 1 + 2 nên các phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 3 là:

 Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

\frac{0}{3}đọc là không phần ba

\frac{1}{2}đọc là một phần hai

\frac{2}{1}đọc là hai phần một

Câu 4. a) Quy luật viết của dãy phân số đó là: Kể từ phân số thứ hai trở đi, mỗi phân số đều có tử số bằng mẫu số của phân số đứng liền trước và có mẫu số bằng tử số của phân số đứng liền sau

b) Ba phân số tiếp theo của dãy phân số đó là: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đánh giá bài viết
1 6.573
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm