Đề kiểm tra số 2 học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 trường tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2015

Đề kiểm tra số 2 học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề kiểm tra số 2 học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 trường tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2015 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh hữu ích dành cho các em học sinh lớp 1, giúp các em củng cố và phát triển kỹ năng Tiếng Anh hiệu quả.

Từ điển tranh cho các bé lớp 1

Bài tập Tiếng Anh lớp 1

Class: ................

Name: .........................................................

Date: ............, 2015

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM

Grade 1

The 2nd Test

READING WRTING

MARKS

A - READING: (10 pts)

I - Tick to the correct sentence: (2 pts)

1. Draw a picture

Put away your book

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 có đáp án

2. It's a red marker

It’ s a red triangle.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 có đáp án
3. This is a blue rectangle.

This is a white oval.

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án

4. Let's make a line

Let's sit down.

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án

II - Tick to the correct question: (2 pts)

1. How are you?

I'm OK. Thank you.

What's your name?

2. What's this?

It's purple.

What color is it?

3. Is this a square?

Yes, it is.

What color is it?

4. Is this a heart?

Yes, it is. It's a circle.

What color is it? What's this?

III - Fill in the blanks and number: (6 pts)

isn't are it is computer poster color

1. Hello, How _____ you? - I'm fine, thanks.

2. What ________ is this? - It's black.

3. Is this an oval? - No, it ______ . It's a star.

4. Please, point the __________

5. Is this a brown desk? - Yes, ________ .

6. What is this? - It's a __________ .

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án

B - WRITING (10 pts)

I - Write the answers: (3 pts)

1 - What color is it?

__________________.

Đề kiểm môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án

- No, it isn't. It's a red diamond.

- It's green.

- It's an apple.

2 - Is this a red triangle?

___________________.

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án

3 - What' this?

___________________.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 có đáp án

II - Write the questions: (3pts)

1 - _________________________?

It's yellow.

Đề kiểm tra số 2 học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 trường tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2015

Is it a brown rectangle?

What's this?

What color is it?

2 - _________________________?

Yes, it is.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 có đáp án
3 - _________________________?

It's an eraser.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án

(Còn tiếp)

Đáp án đề kiểm tra số 2 học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

A. READING

I. Tick to the correct sentence: (2 pts)

1. Put away your book

2. It' s a red triangle

3. This is a blue rectangle

4. Let's make a line

II - Tick to the correct question: (2 pts)

1. How are you?

2. What's this?

3. Is this a square?

4. What's this?

III - Fill in the blanks and number: (6 pts)

1. are

2. color

3. isn't

4. poster

5. it is

6. computer

B. WRITING

I - Write the answers: (3 pts)

1. It's green.

2. No, it isn't. It's a red diamond

3. It's an apple

III - Fill in the Blanks: (4 pts)

1. What color is it?

2. Is it a brown rectangle?

3. What's this?

III - Fill in the Blanks: (4 pts)

1. her/Her

2. it/ grey star

3. Is/Yes

4. What/pen

Đánh giá bài viết
4 9.152
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm