Đề KSCL Hóa học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
NĂM HỌC 2018 2019
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT ỢNG LẦN 1
MÔN HÓA HỌC 11
Thời gian: 50 phút
(đề 10 câu tự luận)
Họ tên:……………………………………………..Số báo danh:……………
Phòng thi số:………..…
Cho số hiệu nguyên tử của các nguyên tố: O (Z=8), F (Z=9), Na (Z=11), Mg (Z=12), Ca (Z=20). Nguyên tử
khối của các nguyên tố: Na=23, Mg=24, Al=27, S=32, K=39, Fe=56, Cu=64, Zn=65.
Câu 1: a. Viết cấu hình electron của nguyên tử X Z = 15…………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
b. Cho phản ứng hóa học sau: 4HCl + MnO
2
0
t

MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O. Vai trò của HCl MnO
2
trong
phản ứng trên.
HCl: ………………………………………………MnO
2
: …………………………………………………….
Câu 2: a. Cho cân bằng hóa học: N
2 (k)
+ 3H
2 (k)
0
, ,xt t p
2NH
3
∆H < 0. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng
đến cân bằng hóa học trên? Xúc tác, nồng độ, nhiệt độ, áp suất.
…………………………………………………………………………………………………………………..
b. Viết PTHH dạng phân tử ion thu gọn của phản ng xảy ra khi cho dung dịch amoniac vào dung dịch
nhôm clorua.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3: a. Cho thí nghiệm thử tính tan của khí X được t bằng hình vẽ sau:
Khí X là:………………………………………………………………….
b. Cho các chất sau: KNO
3
, HNO
3
, NaOH, H
2
S, CH
3
COONa, CH
4
. Hãy liệt các chất chất điện li mạnh?
……………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4: a. Nguyên tử nguyên tố R tạo ion R
2+
cấu hình e 1s
2
2s
2
2p
6
. Trong bảng tuần hoàn các nguyên
tố hóa học R thuộc vị trí:
Ô:……………..……….... Chu kì:…………………….. Nhóm:………………………………………….
b. Hãy cho biết loại liên kết hóa học trong các chất sau:
ĐỀ 111
ĐIỂM
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HCl:………………………………………………..…KCl:………….………………………………………
Câu 5: a. Cho 4 dung dịch riêng biệt chứa các chất tan: NaCl, NaHSO
4
, Na
2
CO
3
. Hãy cho nêu hiện tượng
xảy ra khi cho quỳ tím o các dung dịch trên. Giải thích?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
b. Cho các phản ứng sau:
(1) 2HNO
3
+ CuO Cu(NO
3
)
2
+ H
2
O.
(2) 8HNO
3
+ Cu 3Cu(NO
3
)
2
+ 2NO↑ + 4H
2
O.
(3) 2HNO
3
+ CaCO
3
Ca(NO
3
)
2
+ CO
2
+ H
2
O.
Phản ứng nào thể hiện tính axit của axit nitric?..............................................................................................
Câu 6: a. Dẫn khí clo o bình đựng khí amoniac , thấy xuất hiện khói trắng. Bằng phương trình hóa học
hãy giải thích hiện tượng t nghiệm trên.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
b. Từ muối amoni clorua nước vôi trong hãy viết phương trình hóa học điều chế amoniac.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 7: a. Hòa tan hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 5,4 gam Al 6,5 gam Zn trong dung dịch chứa HCl
H
2
SO
4
(dư) thì sau phản ứng thu được bao nhiêu t khí H
2
đktc?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
b. Để trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thì cần dùng V lít dung dịch HCl 0,5M. Tìm giá trị của V.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 8: a. Một dung dịch chứa 4 ion với thành phần: 0,01 mol Na
+
; 0,02mol Mg
2+
; 0,015 mol SO
4
2-
; x
mol Cl
-
. Xác định giá trị của x.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
b. Dung dịch NaOH 0,001M pH bằng bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 9: a. Cho dung dịch Ba(OH)
2
đến vào 100ml dung dịch X gồm c ion: NH
4
+
, SO
4
2-
, NO
3
-
, rồi tiến
hành đun nóng t được 23,3 gam kết tủa 6,72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. Xác định nồng độ mol của
(NH
4
)
2
SO
4
NH
4
NO
3
trong dung dịch X.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
b. Hòa tan 3,2 gam Cu vào dung dịch HNO
3
loãng dư, thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất).
Tìm V.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Đề KSCL Hóa học 11 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Hóa học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 488
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm