Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020

Trang 1/11 - đề thi 701
SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi 04 trang
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2019-2020
ĐỀ THI N: SINH HỌC LỚP 11
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
đề thi 701
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SDB: .............................
Câu 81: Vi khuẩn lưu huỳnh vai trò nào sau đây ?
A. Góp phần bổ sung O2 cho khí quyển B. Cung cấp nguồn O2 cho quang hợp
C. Làm tăng H
2
S trong môi trường sống D. Góp phần làm sạch môi trường nước
Câu 82: nốt sần của cây họ đậu các vi khuẩn lấy cây chủ chất nào sau đây?
A. Oxi B. Đường C. Nitrat D. Protein
Câu 83: Trong chu trình Crep, mỗi phân tử axetyl-CoA được oxi hoá hoàn toàn sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử
CO2?
A. 3 phân tử B. 4 phân t C. 2 phân tử D. 1 phân tử
Câu 84: Hiện tượng hấp không lên men :
A. Tạo ATP. B. Không sử dụng ôxi
C. chất nhận điện tử từ bên ngoài D. quá trình oxi hóa chất hữu cơ.
Câu 85: Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?
A. Sống vùng nhiệt đới. B. Sống vùng sa mạc
C. Chỉ sống vùng ôn đới á nhiệt đới. D. Phân bố hầu khắp mọi nơi trên trái đất.
Câu 86: Khi nói về ảnh hưởng của ánh sáng với quang hợp, ý nào sau đây sai?
A. Cây quang hợp được tất c các vùng quang phổ ánh ng mặt trời.
B. Các tia sáng đỏ kích thích sự tổng hợp cacbohiđrat.
C. Các tia ng tím kích thích sự tổng hợp prôtêin.
D. Cây hấp thụ tia sáng đỏ tốt nhất.
Câu 87: Khi nói về quá trình quang hợp hấp thực vật, số nhận định đúng là:
I. Quang hợp chỉ xảy ra o ban ngày, hấp chỉ xảy ra vào ban đêm.
II. Quang hợp xảy ra cơ thể thực vật, tảo, một số vi khuẩn quang hợp trùng roi xanh.
III. mọi loài thực vật, chế quang hợp đều gồm pha sáng pha tối.
IV. Khi tăng ánh sáng thì chất ALPG tăng.
V. Pha sáng của quang hợp không xảy ra thực vật C4 CAM.
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 88: Một tế bào thực vật (2n = 24 NST) đang tiến hành quá trình nguyên phân, sau số NST trong tế
bào đó là:
A. 24 NST đơn. B. 48 NST kép. C. 24 NST p. D. 48 NST đơn.
Câu 89: Sản phẩm khi oxi hóa hoàn toàn 2 phân tủ Axetyl-CoA trong chu trình Creps là:
A. 2CO
2
, 1ATP, 2FADH
2
, 3NADPH B. 6CO
2
, 6H
2
O, 38ATP
C. 4CO
2
, 2ATP, 2FADH
2
, 6NADH D. 2CO
2
, 1ATP, 1FADH
2
, 3NADH
Câu 90: Ý nào dưới đây không đúng với sự giống nhau giữa thực vật CAM với thực vật C4 khi cố định CO
2
?
A. Chất nhận CO
2
B. Sản phẩm quang hợp đầu tiên.
C. Pha tối gồm 2 giai đoạn. D. Đều diễn ra o ban ngày.
Câu 91: Điều nào sau đây không đúng với vai trò của khoáng với quang hợp?
A. K điều tiết đóng mở khí khổng cho CO
2
khuyếch tán vào lá.
B. Mg, N cấu tạo diệp lục.
C. Mn, Cl liên quan đến quang phân li nước.
D. N, Mg, Fe tham gia cấu thành enzim quang hợp.
Trang 2/11 - đề thi 701
Câu 92: Quá trình lên men hấp hiếu khí giai đoạn chung là:
A. Chuổi chuyển êlectron. B. Chu trình crep.
C. Đường phân. D. Tổng hợp Axetyl CoA.
Câu 93: Chu trình canvin diễn ra pha tối trong quang hợp nhóm hay các nhóm thực vật nào?
A. Chỉ nhóm thực vật CAM. B. cả 3 nhóm thực vật C3, C4 CAM.
C. nhóm thực vật C4 CAM. D. Chỉ nhóm thực vật C3.
Câu 94: Thế nước quan nào trong cây thấp nhất?
A. Rễ cây B. cây C. Lông hút D. Các mạch gỗ thân.
Câu 95: Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin là:
A. Khử APG thành ALPG cố định CO2 tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat).
B. Cố định CO2 tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) khử APG thành ALPG.
C. Khử APG thành ALPG tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) cố định CO2.
D. Cố định CO2 khử APG thành ALPG tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 điphôtphat
Câu 96: Quan sát hình ảnh sau cho biết:
Nhóm vi khuẩn làm nghèo nitơ của đất trồng là:
A. vi khuẩn nitrat B. Vi khuẩn c định nitơ
C. Vi khuẩn amôn D. Vi khuẩn phản nitrat
Câu 97: động vật ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?
A. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào B. Tiêu hoá nội bào.
C. Tiêu hóa ngoại o tiêu hoá nội bào. D. Tiêu hóa ngoại bào.
Câu 98: 18 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân tạo giao tử. Biết không đột biến xảy ra, hiệu suất thụ
tinh của trứng 50%. Số hợp tử được tạo thành
A. 18. B. 9. C. 72. D. 36.
Câu 99: Khi nói về quá trình quang hợp thực vật, câu nào sau đây sai:
A. Trong chu trình C
3
, chất nhận CO
2
đầu tiên RiDP
B. Oxi tạo ra trong quang hợp trước khi đi ra ngoài phải đi qua 4 lớp màng.
C. Năng lượng ánh sáng tác dụng kích thích điện tử của diệp lục ra khỏi qũi đạo.
D. Màu xanh lục của liên quan trực tiếp đến quang hợp
Câu 100: Nguyên nhân làm cho khí khổng mở là:
A. lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp.
B. hoạt động của các bơm ion tế bào khí khổng làm giảm hàm lượng các ion.
C. hàm lượng hoocmon ABA (abxixic) trong tế bào khí khổng tăng.
D. các tế bào khí khổng giảm áp suất thẩm thấu
Câu 101: Nồng độ Ca
2+
trong cây 0,1%, trong đất 0,23%. Cây s nhận Ca
2+
bằng cách nào?
A. Thẩm thấu. B. Hấp thụ ch động. C. Hấp thụ thụ động. D. Khuếch tán.
Câu 102: ch nhận biết rệt nhất thời điểm cần bón phân là:
A. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây B. Căn cứ o dấu hiệu n ngoài của hoa.
C. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra. D. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của thân cây.
Câu 103: Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?
Trang 3/11 - đề thi 701
A. Tích luỹ năng lượng. B. Điều hoà nhiệt độ của không khí.
C. Tạo chất hữu cơ. D. Cân bằng nhiệt độ của môi trường.
Câu 104: c bào quan không axit nuclêic
A. không bào lizôxôm B. lạp thể lizôxôm
C. ti thể không bào D. nhân, ti thể lạp thể
Câu 105: Dùng dao cắt ngang thân cây chua, sau vài phút thấy xuất hiện những giọt nhựa a ra chỗ bị cắt.
Hiện tượng trên do:
A. Thoát hơi nước lá. B. Áp suất rễ. C. Lực liên kết của nước. D. Vai trò của thân.
Câu 106: Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm giới thực vật là:
A. Đều thành tế bào B. Đều lối sống hoại sinh.
C. Đều lối sống tự dưỡng D. thể cấu tạo đơn bào hay đa bào
Câu 107: Điểm ánh sáng cường độ ánh sáng đó cường độ quang hợp
A. nhỏ hơn cường độ hấp B. lớn gấp 2 lần cường độ hấp.
C. cân bằng với cường độ hấp. D. lớn hơn cường độ hấp.
Câu 108: Trên một mạch của phân tử ADN tỉ lệ c loại nu
1
2
A G
T X
. Tỉ lệ này mạch bổ sung của
phân tử ADN nói trên :
A. 5,0 B. 2,0 C. 0,5 D. 0,2
Câu 109: Cho bảng thông tin về hấp quang hợp như sau:
1. Bản chất của pha sáng của quang hợp
a, màng trong ti thể
2. Bản chất của pha tối của quang hợp
b, pha khử CO
2
3. Vị trí của chuỗi chuyền e trong hấp
c, pha oxi hóa nước.
4. Vị trí của phản ứng quang phân li nước
d, trên màng tilacoit
5. Sắc tố chính của quang hợp
e, xoang tilacoit
6. Sắc tố phụ của quang hợp
f, chất nền ti thể
Kết luận đúng về hấp quang hợplà :
A. 1c, 2b, 3a, 4e, 5d, 6d B. 1c, 2b, 3a, 4e, 5d, 6 f.
C. 1c, 2b, 3a, 4d, 5e, 6 d. D. 1b, 2c, 3a, 4f, 5d, 6e
Câu 110: Phát biểu nào dưới đây về vai trò của các nguyên tố khoáng trong cơ thể thực vật dạng khoáng
cây hấp thụ sai?
A. Thực vật hấp thụ nguyên tố nitơ dưới dạng: NO
3
-
; NH
4
+
.
B. Nguyên tố khoáng vai trò tham gia vào quá trình quang phân li nước là môlipđen.
C. Khi cây trồng bị thiếu nitơ sẽ màu vàng nhạt, nhỏ, sinh trưởng phát triển chậm.
D. Một trong những vai trò của magiê trong thể thực vật tham gia cấu tạo diệp lục.
Câu 111: Một đoạn ADN 39 000 liên kết hiđrô ađênin chiếm 20%. Đoạn ADN này
A. chiều dài 40800A
o
. B. 24 000 bazơ nitơ. C. 9 000 guanin. D. 7800 ađênin.
Câu 112: Quan sát các thí nghiệm về quá trình hấp thực vật :
bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng ?
I. Thí nghiệm A nhằm phát hiện sự thải CO
2
, thí nghiệm B dùng để phát hiện sự hút O
2
, thí nghiệm C để
chứng minh sự gia tăng nhiệt độ trong quá trình hấp.
II. Trong thí nghiệm A, dung dịch KOH sẽ hấp thu CO
2
từ quá trình hấp của hạt.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 2 mã đề 701 và 702. Mỗi đề gồm có 40 câu trắc nghiệm và thí sinh làm trong thời gian 50 phút có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm học 2019-2020, mong rằng qua đây bạn đọc có thêm thật nhiều tài liệu để ôn tập môn Sinh học nhé. Bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11....

Đánh giá bài viết
1 137
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm