Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015- 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015- 2016 là đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hoá lớp 10. Tài liệu bao gồm đề thi và đáp án, thuận tiện cho các bạn luyện tập và kiểm tra lại kết quả sau khi làm bài, hi vọng giúp các bạn ôn thi học sinh giỏi lớp 10 THPT hiệu quả.

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa năm học 2015- 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 năm học 2014 - 2015 trường THPT Long Châu Sa, Phú Thọ

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2015-2016
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 10 - THPT
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1 (1,0 điểm). Bố trí thí nghiệm như hình sau:

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015- 2016

Nêu hiện tượng và viết các phản ứng xảy ra khi thí nghiệm được tiến hành.

Câu 2 (1,5 điểm). Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng dư.

b) Cho axit sunfuric loãng vào ống nghiệm chứa dung dịch kali clorit, sau đó thêm tiếp vào ống nghiệm vài giọt dung dịch kali iotua.

c) Cho từ từ dung dịch natri hiđroxit đến dư vào dung dịch nhôm sunfat.

d) Cho axit sunfuric đặc vào cốc có đường saccarozơ (C12H22O11).

e) Sục khí cacbonic đến dư vào nước vôi trong.

g) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch chứa đồng (II) clorua.

Câu 3 (1,0 điểm). Không dùng thêm hoá chất nào khác, chỉ dùng cách pha trộn các dung dịch, nêu phương pháp hoá học phân biệt các lọ đựng các dung dịch sau bị mất nhãn (nồng độ các chất khoảng 0,1M): HCl, NaOH, phenolphtalein, NaCl.

Câu 4 (1,0 điểm). Tổng số hạt proton, nơtron, electron của phân tử XY3 bằng 196; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Cũng trong phân tử XY3 số proton của X ít hơn số proton của Y là 38.

a) Tìm XY3.

b) Phân tử XY3 dễ dàng đime hóa để tạo thành chất Q. Viết công thức cấu tạo của Q.

c) Viết phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp KIO3 và KI vào dung dịch XY3.

Câu 5 (1,0 điểm). Cho dung dịch chứa 19,0 gam muối clorua của một kim loại hóa trị (II) không đổi tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 22,0 gam muối sunfua, thu được 11,6 gam kết tủa. Tìm hai muối đã cho.

Câu 6 (1,5 điểm). Nguyên tố X là một phi kim. Hợp chất khí của X với hiđro là E; oxit cao nhất của X là F. Tỉ khối hơi của F so với E là 5,0137.

a) Tìm X.

b) Hoàn thành sơ đồ sau (biết X3, X4, X6 là muối có oxi của X; X5 là muối không chứa oxi của X; X7 là axit không bền của X).

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015- 2016

Câu 7 (2,0 điểm).

  1. Hoàn tan hết m gam hỗn hợp gồm Fe và một oxit sắt (FexOy) trong 800 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ), thu được dung dịch X và 1,792 lít khí H2 (ở đktc). Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 132,08 gam kết tủa. Tính m.
  2. A là hợp chất của lưu huỳnh. Cho 43,6 gam chất A vào nước dư được dung dịch B. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch B, thu được kết tủa trắng và dung dịch C. Cho Mg dư vào dung dịch C, thu được 11,2 lít khí ở (đktc). Xác định công thức phân tử của chất A.

Câu 8 (1,0 điểm). Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%. Sau phản ứng, thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,195%. Thêm vào X một lượng bột MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl còn lại là 21,11%. Tính nồng độ % của các muối có trong dung dịch Y.

Ghi chú: Thí sinh được dùng bảng tuần hoàn.

Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca =40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015- 2016
Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015- 2016
Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015- 2016
Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015- 2016

Đánh giá bài viết
5 15.182
Sắp xếp theo
    Thi học sinh giỏi lớp 10 Xem thêm